Samenstelling

U bevindt zich op: Home > Bestuur en Organisatie > College

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het is de taak van het college om beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren.

Tevens is het college bevoegd beleidsregels op te stellen en tot privaatrechtelijke rechtshandelingen te besluiten (bijvoorbeeld verkopen van grond). Daarnaast is het college de werkgever van de ambtelijke organisatie. De burgemeester wordt benoemd bij Koninklijk Besluit voor de tijd van zes jaar. Vanaf 15 mei 2007 is de burgemeester van de gemeente IJsselstein de heer Patrick van den Brink. Op 15 mei 2013 is hij herbenoemd voor een periode van zes jaar. De raad benoemt de wethouders voor de duur van de raadsperiode (vier jaar).

Portefeuilleverdeling college

De burgemeester en wethouders hebben ieder hun eigen portefeuilles waar zij speciale aandacht aan besteden. Vanaf 15 november 2013 is de portefeuilleverdeling als volgt:

Burgemeester drs. P.C. (Patrick) van den Brink (CDA)

Burgemeester Van den Brink

 • Dualisering en bestuurlijke vernieuwing
 • Bestuur en organisatie (bestuursorganen, algemeen-bestuurlijke en juridische zaken, bijzondere wetten en verordeningen)
 • Openbare orde en veiligheid (politie, brandweer, rampenbestrijding, integrale veiligheid)
 • Communicatie/voorlichting
 • Regionale samenwerking
 • Stedenbanden

Wethouder R.G. (Rob) de Vries (VVD)

Wethouder De Vries

 • Financiën
 • Economische zaken
 • Stadspromotie, toerisme en recreatie
 • Kunst, cultuur en monumenten
 • ICT en informatievoorziening
 • Beheer en onderhoud gemeentelijke bouwwerken
 • Project Binnenstad
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondbedrijf
 • Vergunning bouwen, Wabo
 • Sociale Zaken, werkgelegenheid en inburgering
 • P&O
 • Project Deregulering

Wethouder drs. M.G.M. (Thijs) de Jong (CDA)

Wethouder De Jong

 • Volkshuisvesting
 • Woon- en leefomgeving
 • (integrale) Handhaving (RO/milieu)
 • Milieu
 • Mobiliteit (verkeer en vervoer)
 • Recreatieschap St. Groenlanden
 • BRU
 • Vermeerderingsregeling
 • Project Herstructurering IJsselveld-Oost

Wethouder M.J.T.G. (Marijke) van Beukering-Huijbregts (D66)

Wethouder Van Beukering

 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Wmo
 • Sport en verenigingen
 • Coördinatie jeugd- en jongerenbeleid
 • Wijkgericht Werken
 • Integratie
 • Project sportaccomodaties

Secretaris J. (Jeroen) van Delden

Secretaris Van Delden