Planschade

 • Samenvatting

  Planschade is schade, veroorzaakt door een ruimtelijk plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, maar ook andere ruimtelijke plannen kunnen schade veroorzaken.

  Krijgt een gebied door een bestemmingsplan een andere bestemming, dan kan dat schade opleveren. Voorbeeld is als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland. Dit kan schade opleveren voor de omliggende huizen. Wordt u hierdoor benadeeld, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden van de gemeente een tegemoetkoming krijgen voor deze planschade.

  De Wet ruimtelijke ordening (Wro) geeft in artikel 6.1 aan dat u onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht kan hebben op tegemoetkoming van schade als gevolg van onder andere de bepalingen van een bestemmingsplan, een inpassingsplan, een bestemmingsplanwijziging, een bestemmingsplanuitwerking, een afwijking van het bestemmingsplan of een Wabo-projectbesluit. De aanvraag voor een tegemoetkoming in schade wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders met gebruikmaking van dit formulier (PDF, 336,27 kb).

  In de wet is bepaald dat u voor de behandeling van uw aanvraag om tegemoetkoming inplanschade een bedrag moet voldoen aan de gemeente. In de gemeente IJsselstein is dit bedrag vastgesteld op € 300,-. Nadat u dit aanvraagformulier hebt ingevuld en ingediend bij het college, ontvangt u een bevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt u geïnformeerd over de wijze van voldoening van genoemd bedrag.

  Voor een uitvoerige uiteenzetting van de procedure verwijzen wij u naar de ‘Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente IJsselstein’. Deze wordt u op verzoek toegezonden.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.