Bestemmingsplan, wijzigen

 • Samenvatting

  U kunt verzoeken een bestemmingsplan te wijzigen als u de grond anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Bijvoorbeeld als u wilt gaan bouwen of verbouwen. Dien hiervoor een verzoek in bij de gemeente.

  In een bestemmingsplan staat beschreven hoe de stukken grond in de gemeente gebruikt worden. Er is bijvoorbeeld in geregeld of er laagbouw of hoogbouw staat, of er een school staat of moet komen of dat er tuinen liggen.

  Een verzoek om een bestemmingsplan te wijzigen kunt u doen bij een bestaand bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een principeverzoek genoemd. Ook voordat het bestemmingsplan definitief is, kunt u al een verzoek doen om het te wijzigen. Dit doet u door een zienswijze in te dienen als het bestemmingsplan ter inzage is gelegd.

  Aan de bestemming zijn passende actuele bouw- en gebruiksregels gekoppeld. Zo is duidelijk wat er wel of niet mogelijk is in het gebied. Op basis hiervan kan de gemeente bepalen welke vergunningen er nodig zijn als er plannen zijn om iets te veranderen of te bouwen. Het kan daarbij gaan om een bouw-, aanleg-, sloop- en/of gebruiksvergunning. Als een bouwplan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, kan de gemeente een ontheffing verlenen of een projectbesluit opstellen. Een bestemmingsplan geldt voor een periode van 10 jaar.

  Een aantal bestemmingsplannen is al digitaal te raadplegen. Alle bestemmingsplannen zijn ook in te zien bij het Klantcontactcentrum.

  Procedure bestemmingsplan.

  Om tot een bestemmingsplan te komen wordt de volgende procedure gevolgd.

  1. Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan peilt de gemeente de meningen van de inwoners en andere belanghebbenden (inspraak);
  2. De gemeente stelt een ontwerpbestemmingsplan op;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Iedereen kan zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad;
  4. Binnen 12 weken daarna stelt de gemeenteraad het plan vast;
  5. Binnen 2 weken maakt de gemeente het vastgestelde bestemmingsplan bekend, indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld, wordt het bestemmingsplan binnen 6 weken bekend gemaakt.
  6. Beroep is mogelijk bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door belanghebbende die eerder een zienswijze hebben ingediend, tenzij er een uitzonderlijke reden is dat het niet eerder mogelijk was een zienswijze in te dienen. Binnen ongeveer 12 maanden doet de rechter uitspraak;
  7. In spoedeisende gevallen kan er tevens een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening bij de Raad van State worden ingediend. Als een dergelijke voorlopige voorziening wordt toegekend, dan wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan opgeschort tot op het verzoek is beslist.
Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.