Bomen kappen, omgevingsvergunning

 • Samenvatting

  Wilt u een boom of andere houtopstanden kappen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor het kappen nodig. Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven). Deze vergunningaanvraag geldt zowel voor een burger als een bedrijf. Wilt u de aanvraag digitaal indienen, dan heeft u een DigiD-account voor burger of bedrijf nodig.

  In de gemeente IJsselstein mogen bomen 'vrij' gekapt worden. Echter, voor het kappen en verplanten van bomen in bepaalde gebieden in het buitengebied en in de hele binnenstad moet u wel een omgevingsvergunning hebben. In de op de tekening (PDF, 3.07 mb) aangegeven gearceerde gedeelten mogen bomen vrij worden gekapt. Voor de overige gebieden moet een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen worden aangevraagd. Wordt de vergunning verleend, dan wordt dat gepubliceerd in de Zenderstreek. De gemeente kan de vergunningaanvraag ook afwijzen.

  Bezwaar tegen verleende vergunning

  Inwoners van de gemeente IJsselstein en overige belanghebbenden kunnen bezwaar indienen bij de gemeente tegen een verleende vergunning.

  Wanneer mag u gaan kappen?

  Pas zes weken na verzenddatum van de verleende vergunning mag u gaan kappen. Indien bezwaar gemaakt is, kan in beginsel de boom na zes weken worden gekapt. Naast de mogelijkheid van bezwaar kan aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Hiermee kan worden voorkomen dat na zes weken gekapt gaat worden zonder dat op de bezwaren is besloten.

  Boete

   Indien u bomen kapt of verplant waar eigenlijk een vergunning voor nodig was, kunt u hiervoor een boete krijgen.

  Meerdere activiteiten

  Ook als u meerdere activiteiten wilt ondernemen, kunt u de benodigde toestemmingen in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar, u mag ook (afhankelijk van uw daadwerkelijke plan) voor alle activiteiten die u gaat uitvoeren, zoals bouwen, kappen en slopen, een aparte omgevingsvergunning aanvragen. Het nadeel is dan wel dat u voor alle onderdelen apart een vergunningprocedure moet doorlopen en dat belanghebbenden bij iedere vergunning bezwaar kunnen aantekenen. Daarnaast kunnen de leges hoger uitvallen. Ook kan het dan voorkomen dat u de ene vergunning wel krijgt en de andere niet. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld.

 • Meenemen

  Op de website van het Omgevingsloket online, u verlaat hierbij de website van de gemeente, kunt u een vergunningcheck doen. U voert dan uw locatie en werkzaamheden in. Vervolgens ziet u of u vergunning- of meldingsplichtig bent. Of geen van beide. Nadat u de check heeft doorlopen kunt u uw aanvraag doen. Het Omgevingsloket online vertelt u welke gegevens u moet invullen en welke documenten u moet aanleveren. Voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding heeft u een DigiD-account voor burger of bedrijf nodig.

 • Kosten

  Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning betaalt u leges. In Titel 4 van de Tarieventabel van de Legesverordening vindt u de hoogte van de leges. Bij het integraal (meerdere activiteiten in één aanvraag) indienen van uw aanvraag, ontvangt u korting. Dit is dus goedkoper dan het per activiteit indienen van een aanvraag. Ook voor een conceptaanvraag betaalt u legeskosten, maar deze zijn lager dan de legeskosten van een aanvraag om omgevingsvergunning. Indien de omgevingsvergunning wordt geweigerd, komen de legeskosten deels voor restitutie in aanmerking. Ook als uw aanvraag niet ontvankelijk wordt verklaard of tijdens de behandeling door u wordt ingetrokken, bent u leges verschuldigd. Voor een sloopmelding bent u geen leges verschuldigd. Als u uw aanvraag voor een omgevingsvergunning gedurende de procedure intrekt of na afgifte van de omgevingsvergunning afziet van uw activiteit, heeft u recht op een gedeeltelijke vermindering van de legeskosten. Opgemerkt wordt dat bij illegale bouw (bouwen zonder vergunning) de leges bij legalisatie met 50% worden verhoogd.

 • Formulieren

  Het formulier voor de definitieve aanvraag vindt u op het Omgevingsloket online, u verlaat hierbij de website van de gemeente. Het aanvraagformulier kunt u daar printen of digitaal opslaan en verzenden. Na het invullen van de vergunningcheck op het Omgevingsloket online ziet u welke gegevens u voor uw activiteit bij het aanvraagformulier moet indienen. Deze gegevens die u bij uw aanvraag dient aan te reiken (tekeningen e.d.) zijn vastgelegd in het Besluit omgevingsrecht. Indien u de aanvraag op papier indient, dient u deze in drievoud aan te leveren.

 • Zie ook

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.