Voorwerp plaatsen bij hoogspanningslijnen

  • Samenvatting

    De gemeente kan bepalen dat u geen objecten mag plaatsen of mag bouwen bij een hoogspanningslijn. Zij geeft hierbij een afstand aan waarbinnen dit niet mag. Dit doet de gemeente omdat hoogspanningslijnen de gezondheid kunnen schaden.

    Wilt u een gebouw of ander object nabij een hoogspanningslijn plaatsen of bouwen? Kijk in het bestemmingsplan of u uw plannen mag uitvoeren. Staat er niets in het bestemmingsplan? Meld uw plannen dan bij de gemeente.

    Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.

    Burgemeester en wethouders kunnen van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat. Het verbod geldt niet ten aanzien van objecten die deel uitmaken van de hoogspanningslijn.

Stuur door aan een vriend

De e-mail adressen worden niet openbaar gemaakt en worden alleen gebruikt voor het versturen van productinformatie naar de ontvanger.