Wethouder Mark Foekema

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder M.B. Foekema is tweede locoburgemeester.

PortefeuilleWethouder Mark Foekema

 • Financiën 
 • Bedrijfsvoering 
 • Subsidieverstrekking 
 • Parkeren
 • Dienstverlening 
 • Bestuurlijke vernieuwing 
 • Evaluatie samenwerkingspartners
 • Kunst en cultuur

Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Lid Algemene vergadering aandeelhouders N.V. Vitens
 • Lid AB en auditcommissie Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
 • Lid Algemene ledenvergadering Parkeerservice
 • Lid vergadering Stichting beheer belangen Gasbedrijf Centraal Nederland (GCN)
 • Commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Beschut Werk Lekstroom (WerkwIJSS)
 • Commissaris (Raad van Commissarissen) Stichting Schoonmaakwerk (WerkwIJSS Schoon)
 • Plaatsvervangend lid AB GGD Regio Utrecht
 • Plaatsvervangend lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)

Nevenfuncties niet uit hoofde van het ambt

 • Managementfunctie bij ATOS (bezoldigd)
 • Directeur/grootaandeelhouder Finance Center BV (slapend, onbezoldigd)