Wethouder Kees Geldof

De wethouders van de gemeente worden benoemd door de gemeenteraad. Wethouder C.A. Geldof is derde locoburgemeester.

PortefeuilleWethouder Cees Geldof

 • Economische zaken incl. stadsmarketing
 • Binnenstad
 • Recreatie en toerisme
 • Volkshuisvesting
 • Woonopgave specifieke doelgroepen
 • Opvang statushouders 
 • Integratie en vluchtelingenbeleid
 • Onderwijsgebouwen/IHP
 • Beheer en onderhoud gebouwen
 • Sport
 • Wijkgericht werken

 Nevenfuncties uit hoofde van het ambt, onbezoldigd

 • Lid AB Werk en Inkomen Lekstroom (WIL)
 • Lid DB Stichtse Groenlanden
 • Plaatsvervangend lid AB Reinigingsdienst Midden-Nederland (RMN)
 • Plaatsvervangend lid AB Afval Verwijdering Utrecht (AVU)