Rekenkamer

De rekenkamer helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet ze door onafhankelijk onderzoek te doen waarin wordt: 

  • Teruggekeken: bereikt de gemeente wat ze wilde bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
  • Vooruit gekeken: doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
  • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De rekenkamer streeft er naar om in verbinding met inwoners, gemeenteraad en andere partijen verschillende onderwerpen te onderzoeken. Met haar onderzoek wil ze een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein. 

Rekenkamer IJsselstein

Rob Paulussen (voorzitter)Foto rekenkamercommissie

Rob (1971) werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor overheden en het hoger onderwijs (hoofdfunctie) en studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Daarnaast werkt hij als parttime docent bij de Hogelschool Leiden. Voorheen werkte hij als (universitair) docent/ onderzoeker bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht en hoofddocent bij Fontys Bestuursacademie. Hij woont en werkt vanuit de oude binnenstad van Gouda.  

Nevenfuncties:

  • Lid-onderzoeker van de rekenkamer Krimpenerwaard 
  • Lid-onderzoeker van de rekenkamer Vijfheerenlanden 
  • Ombudsman (plv) voor de gemeenten Nijkerk, Putten en Bunschoten. 
  • Lid van de examencommissie Ad en Bachelor Ondernemerschap en Retail Management, Hogeschool NHL Stenden te Leeuwarden. 
  • Lid van de klachtencommissie van woningbouwcorporatie Woonpartners te Waddinxveen.

Rick Hagelstein (extern lid)

Rick (1986) werkt bij de directie langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan als organisatieadviseur, waarbij hij beleid van ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties evalueerde of strategisch organisatieadvies gaf. Hij woont in Utrecht en in zijn vrije tijd sport hij graag.

Rick Hagelstein heeft geen nevenfuncties.

Tijmen Siermann (extern lid)

Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en is na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam beleidsonderzoeker geworden, waarbij hij zich onder meer specialiseerde in burger- en overheidsparticipatie, gemeentelijke dienstverlening en duurzaamheid. Vanuit deze rol werkte hij jarenlang samen met verschillende rekenkamers. Momenteel is hij werkzaam als hoofd van team Analyse bij de gemeente Haarlem, en tevens plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Uithoorn. Tijmen volleybalt en woont in Amersfoort.

Nevenfunctie:

  • Lid rekenkamercommissie SED-gemeente (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland).

Barbara IJsselmuiden (secretaris)

Barbara (1954) heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft vele jaren gewerkt bij de overheid; gemeentes, provincies en een waterschap. Ze is begonnen als milieu inspecteur in de uitvoering, later werd het beleid en nog weer later management, vooral in het fysieke domein. Ze is lid geweest van verschillende lokale rekenkamers, veel onderzoeken uitgevoerd en begeleid, waardoor ze inmiddels ruime kennis heeft van alle beleidsterreinen van de gemeente. Barbara woont in Den Haag en houdt van wandelen en van zeilen.

Hoe kom ik in contact met de rekenkamer?

Rekenkamer t.a.v. de secretaris, e-mail rekenkamerijsselstein@gmail.com

Privacybeleid

De rekenkamer sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbeschermer (FG) is ook de FG van de rekenkamer.

Denk mee met de rekenkamer

Elk jaar worden er twee onderwerpen onderzocht, dus de juiste keuze van het onderwerp is heel belangrijk. De rekenkamer krijgt onder andere suggesties vanuit de gemeenteraad. Maar ook u als inwoner van de gemeente IJsselstein kunt onderwerpen aandragen. Dat kan door het sturen van een voorstel naar de secretaris van de rekenkamer, mevrouw. B. IJsselmuiden, rekenkamerijsselstein@gmail.com. U geeft hierin duidelijk aan waarom u denkt dat dit een geschikt onderwerp is om te onderzoeken, wat de aanleiding is en wat u graag onderzocht zou willen hebben. Uiteindelijk beslist de rekenkamer of dit onderwerp geschikt is voor een rekenkameronderzoek. Over deze beslissing wordt u geïnformeerd.

Werkwijze rekenkamer

De gemeenteraad heeft in 2019 de Verordening op de rekenkamer vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de rekenkamer haar werk doet en wat de wettelijke grondslag hiervoor is.

De rekenkamer heeft de verordening vertaald naar een onderzoeksprotocol. Hierin is de werkwijze beschreven met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoeksprotocol is ter informatie naar de raad gestuurd.

De begeleidingscommissie

De rekenkamer wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de begeleidingscommissie. Deze bestaat uit de raadsleden Paul Nieveen van Dijkum, Ronald Koehorst en Jos Pel. Een aantal keren per jaar is er een overleg tussen de rekenkamer en de begeleidingscommissie. Op die manier blijft de rekenkamer op de hoogte van wat er speelt onder raadsleden en waar de raad behoefte aan heeft voor de uitvoering van zijn functie. Ook wordt tijdens deze overleggen de begeleidingscommissie geïnformeerd over lopende onderzoeken en relevante actualiteiten.

Hoe effectief is de rekenkamer?

De rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. Ook wordt onderzocht of het beleid overeenkomstig de begroting is uitgevoerd, er verantwoording over is afgelegd en of de raad hier naar behoren over is geïnformeerd. Als dit niet zo was formuleert de rekenkamer aanbevelingen die tot verbetering moeten leiden. Meestal worden de aanbevelingen overgenomen door de raad. Die geeft dan aan het college de opdracht om bepaalde verbeteringen door te voeren. 

Zowel raad als rekenkamer zijn benieuwd in hoeverre deze aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Worden de beleidsmakers ermee bereikt, worden de adviezen opgepikt, hebben de aanbevelingen op een andere manier effect? Het periodiek meten van deze zogenoemde ‘doorwerking’ is belangrijk voor de rekenkamer en voor de raad. 

De rekenkamer IJsselstein is eind 2020 gestart met zo’n doorwerkingsonderzoek. Aan de hand van de drie onderzoeken die door de huidige rekenkamer zijn uitgevoerd wordt onderzocht in hoeverre de conclusies en aanbevelingen zijn opgevolgd door college, de ambtelijke organisatie en de raad. Dit onderzoek zal zich met name richten op de aspecten die betrekking hebben op de gemeente IJsselstein als regiegemeente. 

Onderzoeken van de rekenkamer

Afgeronde onderzoeken

Onderzoek RMN, 7 november 2019 

Onderzoek subsidiebeleid, 12 december 2019

Onderzoek Wijkgericht werken, 28 mei 2020

Onderzoek Kwaliteit Raadsvoorstellen, 10 december 2020

​Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken, 16 maart 2021

Onderzoek klachtafhandeling, 7 oktober 2021

Onderzoek minimabeleid, 7 oktober 2021

Lopende onderzoeken

De rekenkamer is 2020 met drie onderzoeken gestart die in 2021 zullen worden afgerond. Daarnaast zal er een nieuw onderzoek worden gestart in 2021, hiervoor is nog geen keuze gemaakt.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Elk jaar wordt er door de NVRR een onderzoek gedaan waar veel rekenkamers aan deelnemen, het zogenaamde DoeMee-onderzoek. Het DoeMee-onderzoek 2021 heeft als onderwerp de praktijk van de Wet Openbaarheid van Bestuur, oftewel de Wob. Openbaarheid is geen gunst die een overheid verleent, maar een recht van een burger. Het stelt hem of haar onder meer in staat de overheid te controleren. Dat is geregeld in de Wob. Wie iets wil weten over bijvoorbeeld een bepaald besluit van de overheid kan hiervoor een Wob-verzoek indienen bij de betreffende overheid. Overheden moeten hier in principe gehoor aan geven, al kan besloten worden bepaalde informatie niet openbaar te maken. Bijvoorbeeld in geval van privacy- of bedrijfsgevoelige informatie. In de Wob is ook geregeld dat overheden binnen een bepaalde termijn op een Wob-verzoek moeten reageren.
De rekenkamer van IJsselstein heeft besloten aan dit onderzoek deel te nemen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de NVRR Doe-mee onderzoek — NVRR

 

Oudere rapporten kunt u terugvinden in het archief van de website. Gebruik zoveel mogelijk trefwoorden. 

Jaarverslagen rekenkamer

Brieven van de Rekenkamer

De rekenkamerbrief is een gebruikelijke manier van rapporteren aan de gemeenteraad. Onze doelstelling met deze vorm van rapporteren is om de raad kernachtig, in enkele pagina's, te informeren over bevindingen van kleinere (deel) onderzoeken die wij hebben uitgevoerd.