Rekenkamer commissie

De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet ze door onafhankelijk onderzoek te doen waarin wordt: 

 • Teruggekeken: bereikt de gemeente wat ze wilde bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
 • Vooruit gekeken: doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
 • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

De rekenkamercommissie streeft er naar om in verbinding met inwoners, gemeenteraad en andere partijen verschillende onderwerpen te onderzoeken. Met haar onderzoek wil ze een constructieve bijdrage leveren aan goede, onderbouwde keuzes in het beleid door het bestuur van de gemeente IJsselstein. 

Rekenkamercommissie IJsselstein

Rob Paulussen (voorzitter)Foto rekenkamer
Rob (1971) werkt als zelfstandig onderzoeker en adviseur voor overheden en het hoger onderwijs (hoofdfunctie) en studeerde Bestuurskunde en Politicologie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Voorheen werkte hij (universitair) docent/ onderzoeker bij de Open Universiteit en Universiteit Utrecht en hoofddocent bij Fontys Bestuursacademie. Hij woont en werkt vanuit de oude binnenstad van Gouda.  

Nevenfuncties:

 • Lid-onderzoeker van de rekenkamercommissie Krimpenerwaard 
 • Lid-onderzoeker van de rekenkamer Vijfheerenlanden 
 • Ombudsman (plv) voor de gemeenten Nijkerk, Putten en Bunschoten. 
 • Lid van de examencommissie Ad en Bachelor Ondernemerschap en Retail Management, Hogeschool NHL Stenden te Leeuwarden. 
 • Lid van de klachtencommissie van woningbouwcorporatie Woonpartners te Waddinxveen.

Rick Hagelstein (extern lid)
Rick (1986) werkt bij de directie langdurige zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan als organisatieadviseur, waarbij hij beleid van ministeries, gemeenten en uitvoeringsorganisaties evalueerde of strategisch organisatieadvies gaf. Hij woont in Utrecht en in zijn vrije tijd sport hij graag.

Rick Hagelstein heeft geen nevenfuncties.

Tijmen Siermann (extern lid)
Tijmen (1985) is van huis uit sociaal geograaf en is na zijn studie aan de Universiteit van Amsterdam beleidsonderzoeker geworden, waarbij hij zich onder meer specialiseerde in burger- en overheidsparticipatie, gemeentelijke dienstverlening en duurzaamheid. Vanuit deze rol werkte hij jarenlang samen met verschillende rekenkamers. Momenteel is hij werkzaam als hoofd van team Analyse bij de gemeente Haarlem, en tevens plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Uithoorn. Tijmen volleybalt en woont in Amersfoort.

Nevenfunctie:

 • Lid rekenkamercommissie SED-gemeente (Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland).

Barbara IJsselmuiden (secretaris)
Barbara (1954) heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft vele jaren gewerkt bij de overheid; gemeentes, provincies en een waterschap. Ze is begonnen als milieu inspecteur in de uitvoering, later werd het beleid en nog weer later management, vooral in het fysieke domein. Ze is lid geweest van verschillende lokale rekenkamers, veel onderzoeken uitgevoerd en begeleid, waardoor ze inmiddels ruime kennis heeft van alle beleidsterreinen van de gemeente. Barbara woont in Den Haag en houdt van wandelen en van zeilen.

Hoe kom ik in contact met de rekenkamercommissie?
Rekenkamercommissie t.a.v. de secretaris, e-mail rekenkamerijsselstein@gmail.com

Privacybeleid
De rekenkamercommissie sluit aan bij het informatiebeveiligingsbeleid en het privacy beleid van de gemeente. De Functionaris Gegevensbeschermer (FG) is ook de FG van de rekenkamercommissie.

Denk mee met de rekenkamercommissie

Elk jaar worden er twee onderwerpen onderzocht, dus de juiste keuze van het onderwerp is heel belangrijk. De rekenkamercommissie krijgt onder andere suggesties vanuit de gemeenteraad. Maar ook u als inwoner van de gemeente IJsselstein kunt onderwerpen aandragen. Dat kan door het sturen van een voorstel naar de secretaris van de rekenkamercommissie, mevrouw. B. IJsselmuiden, rekenkamerijsselstein@gmail.com. U geeft hierin duidelijk aan waarom u denkt dat dit een geschikt onderwerp is om te onderzoeken, wat de aanleiding is en wat u graag onderzocht zou willen hebben. Uiteindelijk beslist de rekenkamercommissie of dit onderwerp geschikt is voor een rekenkameronderzoek. Over deze beslissing wordt u geïnformeerd.

Werkwijze rekenkamercommissie

De gemeenteraad heeft in 2019 de Verordening op de rekenkamercommissie vastgesteld. Hierin zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de rekenkamer haar werk doet en wat de wettelijke grondslag hiervoor is.

De rekenkamercommissie heeft de verordening vertaald naar een onderzoeksprotocol. Hierin is de werkwijze beschreven met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek. Het onderzoeksprotocol is ter informatie naar de raad gestuurd.

De begeleidingscommissie
De rekenkamercommissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de begeleidingscommissie. Deze bestaat uit de raadsleden Paul Nieveen van Dijkum, Ronald Koehorst en Jos Pel. Een aantal keren per jaar is er een overleg tussen de rekenkamercommissie en de begeleidingscommissie. Op die manier blijft de rekenkamercommissie op de hoogte van wat er speelt onder raadsleden en waar de raad behoefte aan heeft voor de uitvoering van zijn functie. Ook wordt tijdens deze overleggen de begeleidingscommissie geïnformeerd over lopende onderzoeken en relevante actualiteiten.

Hoe effectief is de rekenkamercommissie?
De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. Ook wordt onderzocht of het beleid overeenkomstig de begroting is uitgevoerd, er verantwoording over is afgelegd en of de raad hier naar behoren over is geïnformeerd. Als dit niet zo was formuleert de rekenkamercommissie aanbevelingen die tot verbetering moeten leiden. Meestal worden de aanbevelingen overgenomen door de raad. Die geeft dan aan het college de opdracht om bepaalde verbeteringen door te voeren. 

Zowel raad als rekenkamercommissie zijn benieuwd in hoeverre deze aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Worden de beleidsmakers ermee bereikt, worden de adviezen opgepikt, hebben de aanbevelingen op een andere manier effect? Het periodiek meten van deze zogenoemde ‘doorwerking’ is belangrijk voor de rekenkamercommissie en voor de raad. 

De rekenkamercommissie IJsselstein is eind 2020 gestart met zo’n doorwerkingsonderzoek. Aan de hand van de drie onderzoeken die door de huidige rekenkamercommissie zijn uitgevoerd wordt onderzocht in hoeverre de conclusies en aanbevelingen zijn opgevolgd door college, de ambtelijke organisatie en de raad. Dit onderzoek zal zich met name richten op de aspecten die betrekking hebben op de gemeente IJsselstein als regiegemeente. 

Onderzoeken van de rekenkamercommissie

Afgeronde onderzoeken

Onderzoek RMN, 7 november 2019 

Onderzoek subsidiebeleid, 12 december 2019

Onderzoek Wijkgericht werken, 28 mei 2020

Onderzoek Kwaliteit Raadsvoorstellen, 10 december 2020

Lopende onderzoeken
De rekenkamercommissie is 2020 met drie onderzoeken gestart die in 2021 zullen worden afgerond. Daarnaast zal er een nieuw onderzoek worden gestart in 2021, hiervoor is nog geen keuze gemaakt.

Onderzoek naar klachtafhandeling
Dit onderzoek heeft als doel de gemeenteraad inzicht te verschaffen in hoe de praktijk en de (formele) organisatie van de klachtbehandeling er in IJsselstein uitziet. Daarnaast willen we de sterke en zwakke punten van de klachtbehandeling in IJsselstein in kaart brengen en daarmee aanbevelingen doen waarmee de organisatie en praktijk van de klachtbehandeling in IJsselstein verder verbeterd wordt. De focus van het onderzoek zal liggen op de toegankelijkheid, laagdrempeligheid en integraliteit van de klachtbehandeling. Dat wil zeggen: kan de klachtindiener de weg naar de klachtformulieren makkelijk vinden, worden er geen onnodige barrières opgeworpen om de klacht in te dienen en heeft de gemeente goede afspraken met verbonden partijen over de afhandeling van klachten aldaar?

Naar verwachting wordt het onderzoek in het tweede kwartaal van 2021 afgerond.

Onderzoek doorwerking rekenkameronderzoeken 
Het einde van de zittingstermijn van de huidige leden van de rekenkamercommissie IJsselstein komt in zicht. Dit is een goed moment om te bezien wat er in de afgelopen jaren met de rekenkameronderzoeken is gedaan (we noemen dit verder de ‘doorwerking’ van de onderzoeken). Dit doorwerkingsonderzoek richt zich specifiek op de aanbevelingen die zijn gedaan in het licht van de gemeente als regiegemeente. Dit onderwerp bleek eerder een rode draad door de onderzoeken die de rekenkamercommissie uitvoerde. Het onderzoek spitst zich toe op het in kaart brengen van de doorwerking van de volgende rapporten:

Oudere rapporten kunt u terugvinden in het archief van de website. Gebruik zoveel mogelijk trefwoorden. 

Armoedebeleid
Met dit onderzoek wil de rekenkamer in algemene zin inzicht krijgen in het armoedebeleid van de gemeente IJsselstein. Meer in het bijzonder moet dit onderzoek inzicht geven in de ervaringen van inwoners die gebruik maken van maatregelen van het armoedebeleid van de gemeente IJsselstein. Het onderzoek heeft als doel om te leren van het verleden, en voor zover de bevindingen daartoe aanleiding geven aanbevelingen te doen voor meer resultaatgerichte sturing en controle vanuit het college van B&W en de raad.  De rekenkamer heeft de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

 • Hoe wordt het armoedebeleid van de gemeente IJsselstein door de gebruikers ervan ervaren?
 • Hoe is armoedebeleid van de gemeente IJsselstein vormgegeven? 
 • Hoe vindt de beleidsuitvoering plaats?  
 • Hoe doeltreffend is het armoedebeleid van de gemeente IJsselstein?

Het eindrapport zal in het derde kwartaal van 2021 worden aangeboden aan de raad.

Jaarverslagen rekenkamercommissie

Brieven van de Rekenkamercommissie

De rekenkamerbrief is een gebruikelijke manier van rapporteren aan de gemeenteraad. Onze doelstelling met deze vorm van rapporteren is om de raad kernachtig, in enkele pagina's, te informeren over bevindingen van kleinere (deel) onderzoeken die wij hebben uitgevoerd.

Rekenkamerbrief onderzoek doorwerking aanbevelingen