Subsidie Kunst en Cultuur ter inzage

Het College van Burgemeester en Wethouders IJsselstein heeft het concept subsidie overzicht Kunst en Cultuur 2023 vastgesteld. In dit overzicht staat welk subsidiebedrag het College in 2023 aan de subsidie aanvragers Kunst en Cultuur wil toekennen.

Ter inzage

Het concept subsidie overzicht Kunst en Cultuur 2023 ligt van 09-09-2022 tot en met 25-09-2022 ter inzage bij de receptie van het stadhuis. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 6 lid 2. van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015, hebben de in het concept subsidieoverzicht Kunst en Cultuur genoemde instellingen zestien dagen de gelegenheid om schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken.

Hoe werkt het

Tot en met 25-09-2022 is er de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het College besluiten om het overzicht te veranderen. Opties voor het eventueel indienen van een zienswijze:

  1. U kunt uw zienswijze per email indienen via info@ijsselstein.nl
    Denkt u hierbij aan de vermelding “Zienswijze concept subsidie overzicht Kunst en Cultuur 2023” en het zaaknummer van de aanvraag.
  2. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan Burgemeester en Wethouders van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein onder vermelding van “Zienswijze concept subsidie overzicht Kunst en Cultuur 2023 en het zaaknummer van de aanvraag. Uw zienswijze dient te zijn ondertekend.

Een zienswijze dient te zijn voorzien van:

  • naam en adres
  • de dagtekening
  • het onderwerp waar u een zienswijze op indient
  • de onderbouwing van de zienswijze

Definitief subsidie overzicht 2023
Het definitieve subsidie overzicht wordt in het najaar 2022 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2023 vaststelt. De subsidie aanvragers ontvangen in december 2022 de beschikking met de subsidietoekenning voor 2023.