Besluitenlijst B&W-vergadering IJsselstein - 16 april 2024

Besluiten

Openbare besluitenlijst B&W-vergadering gemeente IJsselstein d.d. dinsdag 13 februari 2024

Zaaknummer: 148324

Het college besluit de openbare besluitenlijst van de B&W-vergadering IJsselstein d.d. dinsdag 13 februari 2024 vast te stellen.                 

Verlenging zittingstermijn voorzitter Raad van Toezicht Stichting Robijn

Zaaknummer: 156816

Het college besluit toestemming te verlenen voor de verlenging van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Robijn tot 1 januari 2025.

Het college verleent toestemming voor de verlenging van de zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Robijn tot 1 januari 2025.

Jaarlijkse verantwoording inspectie onderwijsachterstandenbeleid

Zaaknummer: 158861

Het college besluit de beantwoording van de vragenlijst van de Inspectie van het onderwijs vast te stellen.

Met het invullen van een vragenlijst van de Inspectie van het Onderwijs legt het college verantwoording af over het onderwijsachterstandenbeleid. Dit gebeurt ieder jaar en gaat richting de inspectie. Nieuw dit jaar is dat het verplicht is om het langs het college te laten gaan. Het college stelt de beantwoording vast en geeft toestemming deze terug te sturen.

Voortgang Regioplan U16 Beschermd Wonen en notitie Regionaal plan van aanpak Dakloosheid U16

Zaaknummer: 143338

Het college besluit De raad schriftelijk te informeren over de voortgang van het Regioplan U16 Beschermd Wonen, 2023-2024”.

Het college informeert de raad schriftelijk over de voortgang van het Regioplan U16 Beschermd Wonen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Zaaknummer: 149036

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerp wijziging van de gemeenschappelijke regeling RMN.
 2. De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de wijziging gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken aan Reinigingsbedrijf Midden Nederland.

Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op het voorgestelde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN).

Stand van zaken jeugd en veiligheid

Zaaknummer: 157425

Het college besluit de raad schriftelijk te informeren over de stand van zaken rondom jeugd en veiligheid in IJsselstein.

Het college informeert de raad schriftelijk over de inzet op het welzijn en de veiligheid van IJsselsteinse jongeren. De raad vroeg hierom in haar vergadering van 16 februari 2023.

Ontwerpwijziging begroting 2024 Afval Verwijdering Utrecht (AVU)

Zaaknummer: 156342

Het college besluit de raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze brief over de ontwerpwijziging begroting 2024 afval verwijdering Utrecht vast te stellen, waarin de raad aangeeft geen zienswijze kenbaar te willen maken.

Het college besluit de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de voorgestelde ontwerp-begrotingswijziging voor 2024 van Afval Verwijdering Utrecht (AVU).

Aanwijzing gemeentelijke toezichthouders

Zaaknummer: 76635

Het college besluit het aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente IJsselstein 2024 vast te stellen.

De gemeente houdt toezicht op het naleven van regels. Voor die taak zijn medewerkers aangewezen. Om de eenheid en overzicht in het aanwijzen van toezichthouders te verbeteren heeft het college een algemeen aanwijzingsbesluit genomen. De burgemeester doet hetzelfde voor zijn taken.

Wijziging Verordening - informele PGB-tarief

Zaaknummer: 151293

Het college besluit de raad voor te stellen het Wijzigingsbesluit Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning gemeente IJsselstein vast te stellen.

Het college stelt de gemeenteraad voor om de Verordening jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning 2022 aan te passen. Het uurtarief bij een informeel persoonsgebonden budget zal gebaseerd zijn op de cao-tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en niet langer op het minimumloon. Aanleiding is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over de informele PGB-tarieven.

Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht

Zaaknummer: 160216

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpwijziging van de gemeenschappelijke regeling GGDrU.
 2. De raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijze brief over de Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling GGDrU vast te stellen, waarin de raad het volgende punt meegeeft aan de GGDrU: -  In de regeling een bepaling opnemen die invulling geeft aan de actieve informatieplicht van het Algemeen Bestuur van de GGDrU  aan de gemeenteraad.

Het college gaat akkoord met de door het bestuur van de GGDrU voorgestelde wijziging van de regeling en verzoekt de raad een zienswijze uit te brengen op het Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling GGDrU. In de zienswijze vraagt de raad om een aanpassing van de bepalingen over de actieve informatieplicht.

GGDrU Kaderbrief 2025

Zaaknummer: 158719

Het college besluit de raad voor te stellen de bijgevoegde zienswijzebrief over de kaderbrief GGD regio Utrecht 2025 vast te stellen, waarin de raad de volgende punten meegeeft aan de GGD regio Utrecht:

 • Dat kostenstijgingen van de reguliere begroting in 2025 en 2026 beperkt dienen te blijven tot reguliere indexatie;
 • Dat kostenstijgingen boven reguliere indexatie via separate voorstellen aan de deelnemende gemeenten (via DB/AB) ingediend moeten worden zodat hier apart over besloten kan worden;
 • Voorafgaand aan de vaststelling van de kadernota 2026, besparingsmogelijkheden in kaart te brengen met aandacht voor specifieke taken die kunnen worden afgeschaald of beëindigd;
 • Een procesvoorstel aan te leveren dat aangeeft hoe de besparingsmogelijkheden in het besluitvormingsproces meegenomen kunnen worden.

Het college verzoekt de raad een zienswijze uit te brengen op de kaderbrief 2025 van de GGD regio Utrecht en doet daartoe een voorstel. Hierin vraagt de raad aan GGDrU - met het oog op het ravijnjaar 2026 - om de op 1 februari 2024 aangenomen Motie Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 2025-2026 mee te nemen in de afwegingen en in gesprek te gaan over de mogelijkheden om besparingsmogelijkheden in kaart te brengen en hiertoe een procesvoorstel te doen toekomen die deze afwegingen in de besluitvorming mogelijk maakt.

Beleidsplan armoede, schulden, minimabeleid

Zaaknummer: 160128

Het college besluit de raad voor te stellen het beleidsplan armoede, schulden, minimabeleid gemeente IJsselstein 2024-2028’ vast te stellen.

Het college stelt de raad voor om het beleidsplan armoede, schulden, minimabeleid voor de jaren 2024-2028 vast te stellen. Hierin staat wat de gemeente de komende jaren belangrijk vindt voor inwoners met geldzorgen.

Bestemmingsplan 'Tweede partiële herziening bestemmingsplan Noordoost, Zomerweg 1a-3'

Zaaknummer: 47095

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijzen zoals verwoord in de Nota beantwoordingzienswijzen ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestemmingsplan 'Tweede partiële herziening bp Noordoost, Zomerweg 1A-3' NL.IMRO.0353.201602Zomerweg1A3-VA01 ongewijzigd vast testellen.
 3. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijk ordening, vast te stellen.

Het college vraagt de raad om de Tweede partiële herziening bestemmingsplan Noordoost, Zomerdijk 1a-3 vast te stellen, inclusief de Nota beantwoording zienswijzen.

Jaarplan 2024 lokaal werkteam IJsselstein-Lopik

Zaaknummer: 154972

Het college besluit het Jaarplan 2024 Lokaal Werkteam IJsselstein-Lopik vast te stellen.

Het college stelt het jaarplan 2024 van het Lokaal Werkteam IJsselstein-Lopik vast. Het lokaal werkteam heeft als taak een deel van de werkdienstverlening in het kader van de Participatiewet uit te voeren.

Actualisatie financieel beleid 2024

Zaaknummer: 160291

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De wijziging van de Financiële verordening gemeente IJsselstein 2023 vast te stellen;
 2. De wijziging van de bijlage van de Nota reserves en voorzieningen gemeente IJsselstein 2023 vast te stellen.

Het college biedt de actualisatie van het financieel beleid 2024 ter vaststelling aan de raad aan. In het financieel beleid staat bijvoorbeeld hoe we omgaan met investeringen, reserves en voorzieningen.

Realisatie van twee nieuwbouwwoningen aan de Utrechtsestraat 67a in IJsselstein

Zaaknummer: 121042

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de ontwikkeling van twee nieuwbouwwoningen aan de Utrechtsestraat 67a in de binnenstad van IJsselstein.
 2. De nota van zienswijzen vast te stellen.

Het college stelt de raad voor om een ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor de nieuwbouw van twee woningen aan de Utrechtsestraat 67a en stelt daarbij de nota van zienswijzen vast.

Herstructurering financiën Speelbeleid (2024)

Zaaknummer: 142872

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Een investeringskrediet van euro 493.366 beschikbaar te stellen voor vervanging/herinrichting van speellocaties
 2. De kapitaallasten op te vangen binnen de huidige budgetten van speelterreinen.

Het college stelt de raad voor om een krediet beschikbaar te stellen voor investeringen in de speelruimte. Hierdoor kunnen we speeltoestellen versneld vervangen. De kapitaallasten vangen we op binnen het huidige structurele budget voor de vervanging van speeltoestellen.

Raadsinformatiebrief winkelcentrum Clinckhoeff

Zaaknummer: 159767

Het college besluit de raad te informeren over gewijzigde plannen bij het winkelcentrum De Clinckhoeff.

Het college informeert de raad schriftelijk over de voortgang van de ontwikkeling van winkelcentrum De Clinckhoeff en de Televisiebaan.

Persberichten / Persmoment

Er zijn geen collegebesluiten die aanleiding geven tot het organiseren van een persmoment of het publiceren van een persbericht.

Representatieve activiteiten college

Datum en tijd Activiteit Locatie Wie

7 maart, 12.45

Week van de afvalhelden

RMN

Wethouder Bekker

8 maart, 13.45

Opening Zolekker

Schuttersgracht

Wethouder Schell

5 maart, 9.00

Openen nationale voorleeswedstrijd

Pantalone

Wethouder Schell

13 maart, 12.00

25.000e deelnemer Zender Express

ROC Nieuwegein

Wethouder Foekema

15 maart, 10.30

NL Doet

Isselwaerde

College van B&W

23 maart, 8.30

(Fotomoment) Landelijke opschoondag/Enjoy cleaning up

Jan Blankenbrug

Burgemeester Van Domburg

23 maart, 9.30

Landelijke compostdag

Archimedesstraat

Wethouder Bekker

23 maart, 13.30

Landelijke opschoondag/Enjoy cleaning up

Schilte

Wethouder Bekker

24 maart, 12.00

Deelname aan Spellensatie

Binnenstad

Burgemeester Van Domburg, wethouder Tas

7 april, 13.00

10-jarig bestaan speeltuin Kloosterplantsoen

Kloosterplantsoen

Wethouder Bekker

19 april, 9.00

Onthulling kunstwerk “Kinderen van de Minstreel”

KC de Minstreel

Wethouder Tas

27 april, 9.30

Koningsdag

Hist.stadhuis e.o.

College B&W

28 april, 13.00

Opening vaarseizoen

Yselvaert

Burgemeester Van Domburg, wethouder Tas

4 mei, 19.30

Dodenherdenking

Basiliek

College B&W

24 mei, 17.00

Anjerconcert

Basiliek

Loco burgemeester Bekker

25 mei, 16.00

Prijsuitreiking kwalificatiewedstrijd jeugdbrandweer

Brandweerkazerne

Burgemeester Van Domburg