Gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied klaar

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor met het oog op de toekomst minimaal 80% van het Kromme IJsselgebied voor het buitengebied te reserveren. En maximaal 20% voor woningbouw. Dat staat in het gebiedsperspectief Kromme IJsselgebied.

Het Kromme IJsselgebied is een landelijk gebied met cultuurhistorische waarde. Cultuurhistorie en landschap zijn daarom het uitgangspunt in het gebiedsperspectief. De gemeenteraad behandelt het perspectief naar verwachting tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juni 2023.

Eerder heeft de gemeenteraad het Kromme IJsselgebied aangewezen als zoekgebied voor woningbouw. Het gebiedsperspectief dat er nu ligt is geen exacte blauwdruk voor de toekomst, maar een richtinggevend kader voor de mogelijke ontwikkeling voor het Kromme IJsselgebied. Eventuele woningbouw moet gaan plaatsvinden aan de rand van dit gebied

4 werkateliers samen met inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen

In het buitengebied ten zuiden van IJsselstein komen verschillende opgaven en kansen bij elkaar zoals woningbouw, energietransitie, recreatie en landbouw. Tijdens 4 werkateliers is samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen bekeken hoe deze opgaven en kansen de komende jaren vorm kunnen krijgen. Dit is uitgemond in dit gebiedsperspectief.

Grote betrokkenheid blijven benutten in het vervolgproces

Wethouder Edwin Tas: “Tijdens de werkateliers hebben we de grote betrokkenheid van inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen bij het gebied ervaren. Die betrokkenheid willen we blijven benutten. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, is de eerstvolgende stap daarom het maken van een participatieplan voor het vervolgproces De gemeenteraad zal hierover vooraf beslissen. Zo werken we samen stap voor stap toe naar een mogelijke ontwikkeling van het gebied. Want het gebiedsperspectief is nog maar een eerste stap.”