Bedrijventerrein De Kroon

Tussen de A2, de Weg der Verenigde Naties en de Hollandse IJssel is het voornemen om een aantrekkelijk en duurzaam Bedrijvenpark De Kroon te ontwikkelen.

Beschrijving

Wat?

Het gebied, ca. 9 hectare groot, ligt op een zichtlocatie aan de rand van IJsselstein en sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Over Oudland, dat ten westen van de N210 ligt. Het nu geldende bestemmingsplan kent voornamelijk een agrarische bestemming voor deze gronden en voorziet dus niet in deze ontwikkeling. Aanpassing hiervan is dan ook noodzakelijk. Hierbij wordt getoetst aan alle geldende beleidslijnen, waaronder ook het provinciaal beleid. De ontwikkeling is opgenomen in het provinciaal programma voor wonen en werken. Hierdoor past de ontwikkeling van dit bedrijventerrein in het provinciaal beleid, als opgenomen in de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de daaraan gekoppelde Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.

Bedrijventerrein De Kroon, verkaveling 3 grote vlakken (pdf, 2,05 MB)

Waarom?

Op de bestaande bedrijventerreinen in IJsselstein zijn nagenoeg geen uitbreidingsmogelijkheden. Een van de ambities van de gemeente IJsselstein is ruimte bieden voor economische groei, innovatie en verduurzaming van bedrijventerreinen. Om dit te kunnen faciliteren is de gemeente voornemens om Bedrijvenpark De Kroon te ontwikkelen. Het betreft een gemengd bedrijventerrein van circa 9 hectare netto voor lokale en regionale bedrijven.

Hoe?

Voor de ontwikkeling van dit bedrijventerrein hebben de gemeente en Van Wijk Ontwikkeling in 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ontwikkelaar Van Wijk gaat de grond ontwikkelen. Bedrijvenpark De Kroon is straks de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die zich willen vestigen op een prominente locatie in Midden-Nederland. Gezien de locatie is er veel aandacht voor het groene karakter van het bedrijvenpark. En veel ruimte voor water en groen om een goede overgang te creëren naar het landschap. Bomen worden opnieuw geplant en het compensatiebos wordt gedeeltelijk verplaatst, zodat er een mooie, ecologische verbinding ontstaat met de bestaande natuur.

Wanneer?

 • Tweede helft 2023: start verkoop bedrijfskavels staat gepland. Voor meer informatie: bedrijfsmakelaars Brecheisen en Oranjeborch of kijk op de website van bedrijvenpark de Kroon om op de hoogte te blijven.
 • Mei 2023: we verwachten het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad te kunnen aanbieden.
 • 14 december 2022: inloopavond 'bestemmingsplan Bedrijventerrein De Kroon'.
 • 13 januari 2022: bijeenkomst voor de omwonenden en direct belanghebbenden over het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark de Kroon.
 • 3 juni 2021: wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling, ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.
 • In 2020 vindt er een herstart plaats van de planontwikkeling, zodat het aansluit op de huidige context. Dit betekent dat opnieuw gekeken is naar de verkaveling, ontsluiting en aantakking op de N210 en verdere eisen die passen bij deze tijd. De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 juli 2020 een herijkte nota van uitgangspunten vastgesteld.
 • In de periode 2019 – 2020 zijn de mogelijkheden onderzocht om Roba Metals op het bedrijventerrein De Kroon te vestigen en de verlaatlocatie te ontwikkelen voor woningbouw.
  Roba Metals heeft besloten niet te verhuizen naar De Kroon.
 • In de periode 2017 – 2019 is gezocht naar oplossingen voor de zienswijzereactie van Rijkswaterstaat en de Provincie over mobiliteit.
 • In januari 2017 heeft het college besloten het voorontwerpbestemmingsplan 'bedrijventerrein De Kroon' ter inzage te leggen, om de realisatie van een bedrijventerrein langs de rijksweg A2 mogelijk te maken. Door meerdere zienswijzen hebben ontwikkelaar en gemeente gewerkt aan aanpassingen van het plan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.
 • In april 2012 ondertekent de gemeente IJsselstein, samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht het regionaal convenant bedrijvenparken Regio-Utrecht-West. Hierin staat de ontwikkeling van De Kroon als bedrijvenpark opgenomen.