Hitteschild 2-4

Momenteel staat er op de locatie Hitteschild 2-4 een oud schoolgebouw dat tijdelijk in gebruik is gegeven. Het terrein is eigendom van de gemeente IJsselstein. De gemeente wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen tot woonlocatie.

Beschrijving

Wat?

Uitgangspunt is om op deze locatie 30 wooneenheden te realiseren. Grootte van de wooneenheden is 50 tot 70 m2; koop of middenhuur en vrije sector (de maximum bouwhoogte kan vier lagen zijn) met 42 parkeerplaatsen. De norm voor de parkeervoorziening is berekend op 1,4 parkeerplaats per woning. De beoogde doelgroepen zijn starters en senioren.

Met oog voor klimaatsverandering is het de bedoeling om toekomstbestendig te bouwen. Dat wil zeggen gasvrij en (bijna) energieneutraal (BENG), met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk bestaand groen te behouden. Indien wenselijk bekijken we de mogelijkheden om te compenseren op de locatie. Verder komt er een punt voor ondergrondse afvalinzameling.

Waarom?

IJsselstein heeft een groot tekort aan woningen voor jongeren en senioren, alleenstaand of samenwonend. De ruimte voor nieuwbouw in IJsselstein is zeer beperkt. Elke vrijkomende locatie wordt daarom verkend op mogelijke woningbouw, voor in eerste instantie jongeren en senioren. Op het terrein van de Hitteschild 2-4 staat nog een oud schoolgebouw. Dit gebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en verkeert in een technisch slechte staat. Het gebouw zal bij de herontwikkeling dan ook worden gesloopt, om plaats te maken voor woningen.

Hoe?

Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht gegeven aan Keystone Vastgoed. Zij gaan samen met de door hun geselecteerde architect, INBO Architecten, binnen de gestelde kaders invulling geven aan het plan. Het is de intentie van Keystone Vastgoed en de gemeente om binnen de kaders een plan te ontwikkelen dat bestaat uit drie bouwlagen.

Het herontwikkelen van de locatie naar de bestemming wonen is nog niet voorzien binnen het huidig geldende bestemmingsplan 'Noordoost'. Daarom is het nodig voor Hitteschild 2-4 om een procedure wijziging bestemmingsplan te doorlopen. Tijdens dit proces kunnen belanghebbenden en belangstellenden na publicaties van de verschillende stadia reageren op de voorgenomen plannen woningbouw. Publicaties hierover worden geplaatst op de gemeentepagina in het huis aan huisblad het Kontakt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is gepresenteerd en besproken tijdens een inloopbijeenkomst op 13 december in de Raadzaal van het stadhuis van IJsselstein. Projectleider Gerard van der Lit (gemeente IJsselstein) en adviseur Ruimtelijke ordening Yves Smeets en vertegenwoordigers van Keystone Vastgoed en INBO architecten waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Reacties op het ontwerpbestemmingsplan zijn verzameld en verwerkt. Zienswijzen kunnen leiden tot het aanpassen van het bestemmingsplan. Zienswijzen worden beantwoord in een zienswijzennota.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan. Na 13 december moet de gemeenteraad binnen twaalf weken het bestemmingsplan vaststellen. Daarna heeft zij twee weken de tijd om het besluit bekend te maken.

Beroep instellen

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de bekendmaking van het vaststellingsbesluit geven wij aan in welke periode u beroep kunt instellen. De periode bedraagt altijd zes weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. Om beroep in te stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure.