Verkenning ontwikkeling 't Podium

Het college heeft de gemeenteraad begin 2021 geïnformeerd over de verkenning naar de ontwikkelmogelijkheden van het evenemententerrein aan de Podiumweg en de groenstrook bij het Willem van Oranjeplein. Het evenemententerrein wordt als eerste uitgewerkt onder de werknaam Podium. Op het Podium wordt gedacht aan de realisatie van ca. 100 woningen.

Beschrijving

Het Podium ligt direct bij het centrum en bij het knooppunt van routes voor auto, bus, tram en de fiets en kent een ruime parkeervoorziening op maaiveld. Het Podium vormt verder de schakel tussen het historisch centrum, de wijk Zenderpark en het Hogebiezenpark. Tegelijkertijd is het Podium een grote open vlakte en leent zich voor een mogelijk ontwikkeling. Gezien de woningopgave wordt vooral gedacht aan invulling met woningbouw. Op de locatie worden evenementen gehouden, zoals de kermis en er ligt een skatebaan. Met de bouw van woningen/appartementen dient ook bezien te worden hoe met deze functies omgegaan kan worden. Daarom wordt een verkenning met varianten uitgevoerd. Onderdeel hiervan is te bezien of het mogelijk is een school, zoals De Baanbreker (nu gehuisvest aan de Baden Powellweg) permanent op het Podium te huisvesten.

Tijdspad

De verkenning betreft de initiatieffase, waarbij zeer op hoofdlijnen bezien wordt of de gedachte ontwikkeling met woningen, een school en o.a. evenementen haalbaar zou kunnen zijn. In een eventuele latere fase vinden nadere onderzoeken plaats en vindt er zowel verbreding als verdere verfijning plaats. In het vierde kwartaal 2021 zijn de eerste resultaten van de verkenning besproken met de raadscommissie. De gemeente beraadt zich nu op vervolgstappen. Voorop staat een zorgvuldig proces waarin inwoners van IJsselstein zich kunnen uitspreken over wenselijkheid van woningbouw op deze locatie. Wanneer hieruit volgt dat woningbouw wenselijk is, volgt een proces tot het opstellen van een stedenbouwkundig plan. Daarna zal voor een wijziging van het omgevingsplan een traject van communicatie en participatie worden doorlopen.