Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in het huidige groen woningbouw te realiseren.

Beschrijving

Bewonersinformatie

06-01-22 Bewonersbrief stand van zaken besluitvormingsproces (pdf, 114 kB)
Overzicht vragen en antwoorden (pdf, 117 kB)
03-05-21 Presentatie bewonersbijeenkomst (pdf, 3,3 MB)
20-04-21 Uitnodiging bewonersbijeenkomst (pdf, 1,7 MB)

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten worden alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid. De Nota van Uitgangspunten is door de gemeenteraad op 3 februari 2022 vastgesteld.

In de Nota van Uitgangspunten is benoemd dat verkend wordt:

  • Situering woningen: parallel aan de Noorwegenlaan twee-onder-één-kap woningen (circa 12) en ter hoogte van de huidige bebouwing een nieuw woonblok (ca. 80 wooneenheden) in u-vorm met 4 of 5 bouwlagen en een woonblok (ca. 40 wooneenheden) aan de kopse kant van de Noorwegenlaan.
  • Ontsluiting verkeer: via bestaande route Europalaan/Noorwegenlaan
  • Groen- en waterstructuur: versterken door de aanleg van half verharde wandelpaden, loopbrug en natuurlijk spelen mogelijk te maken.
  • Parkeren: uit zicht half verdiept parkeren onder de bebouwing en het bezoekers-parkeren op het maaiveld.

De Nota van Uitgangspunten is vastgesteld op de raadsvergadering van 3 februari 2022.

De Nota van Uitgangspunten en het raadsvoorstel leest u onder punt 9 op de agenda.

Tijdspad

21.05.03 Bewonersbijeenkomst
Mei 2021 tot en met januari 2022 - Opstellen Nota van Uitgangspunten
22.01.18 Raadscommissie Ruimte bespreekt de definitieve Nota van Uitgangspunten
22.02.03 De Gemeenteraad behandelt in haar vergadering de Nota van Uitgangspunten en neemt een besluit.

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de gemeenteraad, wordt door de gemeente bekeken welke vervolgstappen worden gezet om daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen. Het doorlopen van een ruimtelijke procedure, waarin wettelijke mogelijkheden voor zienswijze/beroep worden gegeven, zal naar verwachting in 2023 starten.