Verkenning woningbouw Lagebiezen 4 en 6

Een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. In directe omgeving van de binnenstad en enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Het OV is op loopafstand.

Beschrijving

Wat?

Na het vertrek van de scholen komt deze locatie vrij om opnieuw te ontwikkelen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor woningbouw. Uitgangspunten hierbij zijn: realisatie van maximaal 150 woningen (inclusief de 48 seniorenwoningen of vervanging daarvan) tot een maximale bouwhoogte van vier bouwlagen. En het vermeerderen van de sociale woningvoorraad met oog voor differentiatie in de wijk.

Waarom?

De vraag naar woningen in IJsselstein is groot. Vooral voor senioren en starters is het moeilijk een woning te vinden. IJsselstein heeft in haar Woonvisie benoemd voor het jaar 2030 2.500 nieuwe woningen te willen bouwen. Ook is het uitbreiden van het aantal woningen en daarmee het inwonersaantal op peil houden in de stad belangrijk voor het in stand houden van de voorzieningen (zoals winkels, zwembad en theater) in onze stad.

Hoe?

De gemeente doet de noodzakelijke onderzoeken. Ook is er samen met omwonenden een Nota van Uitgangspunten (pdf, 61MB) opgesteld. Deze wordt 11 mei 2023 aan de raad voor besluitvorming voorgelegd.

Bij een positief besluit kan daarna een volgende stap gezet worden met het plan tot uitvoer te brengen.

Wanneer?

  • Wij verwachten dat de Nota van Uitgangspunten wordt besproken in de commissie Ruimte op 18 april 2023 en vervolgens wordt vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2023. Bij een positief besluit kan daarna de volgende stap in het proces gezet worden. Dit is de aanbesteding en het maken van het ontwerpplan.
  • De concept Nota van Uitgangspunten is tijdens een tweede werkatelier op maandag 16 januari 2023 gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst waren de reacties grotendeels positief, met name over een maximale bouwhoogte van drie lagen en een mix van grondgebonden woningen en appartementen. Er is vooral aandacht gevraagd voor de parkeergelegenheid en de waterberging. Het concept Nota van Uitgangspunten is uitgewerkt in een definitieve Nota van Uitgangspunten (pdf, 61MB).
  • 17 oktober 2022: werkatelier met omwonenden. Aan de hand van voorbeelden, gemaakt door de stedenbouwkundige, hoe de omgeving er uit zou kunnen zien met ook tekeningen die een sfeerbeeld schetsen van mogelijke inrichting(en). Met alle inbreng van de avond hebben de stedenbouwkundig en de gemeente een concept ontwerp verkenning (ook wel concept Nota van Uitgangspunten genoemd) opgesteld. Dit is een document waarin de voorwaarden staan voor het ontwerpplan dat in een latere fase in het proces gemaakt gaat worden
  • De stedenbouwkundige verwerkt alle inbreng opgehaald in het werkatelier in een concept ontwerp verkenning (ook wel 'concept Nota van Uitgangspunten' genoemd).
  • 16 januari 2023: een tweede werkatelier concept ontwerp verkenning terug te koppelen aan omwonden en reacties op te halen.
  • Vervolgens werken we het concept ontwerp uit in een ‘nota uitkomsten verkenning’. Hierin worden ook de uitkomsten, van al uitgevoerde onderzoeken, en de financiële aspecten meegenomen. Dit leggen we, naar verwachting in mei 2023, voor aan de gemeenteraad voor besluitvorming.
  • Bij een positief besluit kunnen we de volgende stap zetten. Op dit moment gaan we uit van een aanbesteding. Bij dit proces zullen wij aanwonenden betrekken.
  • Als de ontwikkelaar gekozen is en de opdracht gegeven is tot het herontwikkelen van de locatie Lagebiezen 4 en 6, gaat de ontwikkelaar een ontwerpplan maken. Hierbij betrekken zij u als aanwonenden.
  • Hierna volgen de formele ruimtelijke procedures (zoals het wijzigen van het bestemmingsplan) en kan iedereen gebruik maken van zijn/haar recht op inspraak.
Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De gemeente heeft bij brief van 17 oktober 2021 een Wob verzoek ontvangen inzake Gebiedsontwikkeling Lagebiezen door initiatiefnemer Provldes/GroenWest.
U leest hier (pdf, 796 kB) de reactie van de gemeente hierop en de aan de indiener toegezonden op 24 november 2021 met als bijlage ‘Memo update gebiedsontwikkeling Lagebiezen van maart 2021’ (pdf, 6,99 MB)

Bestemmingsplan, Kadaster en nota Bouwhoogten

Voor woningbouw is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen.
Voor informatie over de kadastrale percelen raaden wij kadastralekaart.com aan
Hier leest u de nota Bouwhoogten (pdf, 1,88 MB)