Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein heeft de mogelijkheden verkend om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

Beschrijving

Op maandag 14 juni 2021 zijn direct aanwonenden aan de Randdijk geïnformeerd. Bekijk de presentatie. (pdf, 3,25 MB)

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten zijn alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Het gaat om onder meer type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. De Nota van Uitgangspunten is door de gemeenteraad vastgesteld op 3 februari 2022 (punt 8).

In de Nota van Uitgangspunten zijn de volgende onderdelen opgenomen:

De beoogde woningbouw is gelegen op gronden in particulier bezit. Het is in eerste instantie aan de grondeigenaar om initiatief te ondernemen de woningbouw te realiseren.

  • Situering woningen: in het zuidelijk deel van de Randdijk aansluitend op de bouwstijl van de Cape Kennedy flat. De voorgestelde bouwmassa bestaat uit vier bouwlagen met op de hoeken woontorens variërend tussen zes en twaalf bouwlagen. (De afstand van de nieuwe bebouwing zal dan liggen op ongeveer 50 meter en 120 meter afstand van de Cape Kennedy flat. De situering van de woontorens zal zo veel mogelijk het zicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy vrij houden.)
  • Ontsluiting verkeer: de woningen zullen bereikbaar zijn door de huidige ontsluiting van de Randdijk op de Ruimtevaartbaan te gebruiken.
  • Parkeren: auto’s uit het zicht. Parkeervoorzieningen half verdiept onder de woontorens.
  • Natuurwaarde Randdijk: de Randdijk wordt gekenmerkt door de hoge natuurwaarde in het gebied. Dit respecteren we en kunnen we versterken door nieuwe half verharde wandelpaden aan te leggen en natuurlijk spelen mogelijk te maken en het bestaande groen een kwaliteitsslag te geven. De aantrekkingskracht voor de Randdijk zal hierdoor vergroten.