Woonlocatie Randdijk

Tussen de Randdijk en de N210 bevindt zich een plek geschikt voor het bouwen van woningen op korte termijn. Het gaat om de locatie van boerderij en erf. De gemeente IJsselstein heeft onderzocht hoe woningbouw op deze locatie samengevoegd kan worden met de bestaande groen- en waterstructuur.

Beschrijving

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten zijn alle belangrijke onderwerpen voor de gemeente over de ontwikkeling van het gebied vastgelegd in eisen en wensen. Denk aan type woningen, doelgroepen, bouwlocaties, bouwhoogtes, bouwlijnen, wateropvang, looproutes én parkeergelegenheid. De Nota van Uitgangspunten (punt 8) is op 3 februari 2022 door de gemeenteraad goedgekeurd.

In de Nota van Uitgangspunten zijn de volgende onderdelen opgenomen:
De gewenste woningbouw bevindt zich op gronden die in privébezit zijn. Het is aan de eigenaar van het land om initiatief te nemen voor het bouwen van woningen.

 • Locatie van de woningen: in het zuidelijke deel van de Randdijk, passend bij het ontwerp van de Cape Kennedy flat. Het voorgestelde bouwontwerp bestaat uit 4 verdiepingen met woontorens op de hoeken (6 tot 12 verdiepingen).
  De nieuwe gebouwen zullen op ongeveer 50 meter en 120 meter afstand van de Cape Kennedy flat staan. Het uitzicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy flat verandert (bijna) niet.
 • Toegang tot de woningen: de woningen zullen bereikbaar zijn door de huidige toegangsweg van de Randdijk op de Ruimtevaartbaan.
 • Parkeren: door parkeervoorzieningen onder de woontorens te plaatsen, zullen auto’s (bijna) niet te zien zijn.
 • Natuurwaarde Randdijk: de Randdijk heeft een belangrijke natuurwaarde. We respecteren dit en kunnen het versterken door:
  • nieuwe half verharde wandelpaden aan te leggen;
  • spelen mogelijk te maken;
  • het bestaande groen te verbeteren.

Participatieproces

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 juli 2023 wordt het Plan van Aanpak voor het participatieproces besproken. Na goedkeuring door de raad start Vabo Ontwikkeling B.V. het participatieproces na de zomervakantie. Buurtbewoners en geïnteresseerden krijgen de gelegenheid om mee te denken over het uiteindelijke ontwerp. De data van de participatiebijeenkomsten worden gecommuniceerd via een bericht in Zenderstreeknieuws en op deze pagina. Direct omwonenden ontvangen een uitnodiging per post. Er wordt afzonderlijk een participatietraject opgezet om het groen in het gebied te versterken.