Veranderen inzamelen huishoudelijk afval

Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren.

Beschrijving

Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren. We maken het scheiden van afval nog gemakkelijker voor inwoners.Foto RMN recycling

Benieuwd wat en hoe we het inzamelen van huishoudelijk afval gaan organiseren? Bekijk onderstaande animatie.

​​​​​Ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse containers november 2022

Op 8 november 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwerp-aanwijzingsbesluit aangenomen voor de laatste 18 plekken voor ondergrondse containers. U kunt het ontwerp-aanwijzingsbesluit inzien via deze link.

De termijn om hier zienswijzen op in te dienen is verstreken. De ingediende zienswijzen worden nu behandeld, Het streven is eind februari 2023 de definitieve aanwijsbesluiten te publiceren.

Wanneer gaat de wijziging van het ophalen van het huishoudelijke afval in?

Eind september heeft de gemeente IJsselstein alle huishoudens een brief gestuurd dat we in IJsselstein het inzamelen van afval anders gaan organiseren. RMN levert u een aparte container om het Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) uit uw afval te scheiden zodat we minder restafval overhouden en daarmee het milieu sparen. Wij vertelden u dat RMN in oktober zou starten met het leveren van de nieuwe PMD-container en het eventueel omruilen van de restafvalcontainer voor de PMD-container. RMN was vol vertrouwen deze klus in twee maanden te kunnen doen voor de hele stad IJsselstein.
Helaas blijkt dit niet mogelijk. RMN heeft meer tijd nodig en moet de planning aanpassen.

RMN heeft net als vele andere sectoren een personeelstekort. Dat werkt ook door in het organiseren en invoeren van de nieuwe wijze van afval inzamelen. In overleg met de gemeente IJsselstein heeft RMN besloten voor een goede invoering van de nieuwe werkwijze meer tijd te nemen. In plaats van de gehele stad in één keer over te zetten op het nieuwe inzamelsysteem, gaat dit in de eerste helft van 2023 in 6 fases gebeuren (IJsselstein-Noord is inmiddels al overgezet):

Kaartje fases invoeren afvalinzameling​​​​​​

 1. Januari/Februari 2023: Binnenstad, Nieuwpoort, Kasteelkwartier, Achterveld-Oost
 2. Januari/Februari 2023: Buitengebied en Panoven
 3. Februari/Maart 2023: Benschopperpoort, Groenvliet, Achterveld-Zuid
 4. Maart/April 2023: Achterveld-West, Achterveld-Noord
 5. April/Mei 2023: Zuid: Het Hart, Het Staatse, De Rivieren, De Wereldsteden, Het Groene Balkon
 6. Mei/Juni 2023: Zuid: De Tuinen, De Hoven, De Boomgaard

Per wijk ontvangt elk huishouden van RMN een brief wanneer de PMD-container wordt geleverd en eventueel de restafvalcontainer moet worden ingeleverd. Tegelijk ontvangt deze laatste groep ook het pasje om de ondergrondse container te kunnen gebruiken. In deze brief zal RMN dan ook het nieuwe schema voor het legen van de containers vermelden.

Welk afval hoort in welke afvalbak?

Op de RMN-app kunt u dit gemakkelijk opzoeken. Gebruikt u de app niet? Milieu Centraal biedt via hun website de afvalscheidingswijzer.

PMD-container (240 liter) voor elk huishouden

RMN levert elk huishouden een aparte container van 240 liter om de grondstoffen Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) uit uw afval te scheiden zodat we minder restafval overhouden en daarmee het milieu sparen.
Uit ervaring blijkt dat een gemiddeld huishouden deze grootte nodig heeft. Blijkt na drie maanden dat deze container echt te groot voor uw huishouden is, dan kunt u deze bij RMN omruilen voor een kleinere container van 140 liter.

Restafval 1 x 4 weken container legen

Als we ons afval goed scheiden, houden we minder restafval over. We kunnen dan de grijze container voor restafval 1 x 4 weken legen.
Het restafval is droog en ruikt niet en heeft weinig gewicht.

Ondergrondse containers

In straten met voor het grootste deel huizen en tuinen met een totale oppervlakte kleiner dan 130m2 zijn voor het aanbieden van restafval ondergrondse containers geplaatst. Deze bewoners leveren de container voor het restafval in en krijgen in ruil hiervoor een pasje waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse afvalcontainer kunnen brengen. Deze plekken zijn samen met omwonenden bepaald op basis van deze criteria.

Op een klein aantal plekken zijn de ondergrondse containers nog niet geplaatst. Dit komt onder andere door uit te voeren technische werkzaamheden, processen die nog lopen met omwonenden en nieuwe plekken die nog vastgesteld moeten worden door het college van burgemeester en wethouders. Zolang dit niet is afgerond plaatst RMN tijdelijk op deze plekken verzamelcontainers op straat.

Woont u in een flat of appartement?

U maakt nu voor het aanbieden van uw huishoudelijk afval gebruik van bovengrondse containers. U gaat gebruik maken van ondergrondse containers. Dit geldt ook voor uw PMD. Ook hiervoor is een aparte ondergrondse container.

Pasjes om de ondergrondse containers te openen

De ondergrondse containers voor restafval en GFT zijn alleen te openen met een pasje. Bent u uw pasje kwijt? U kunt gratis bij RMN een nieuw pasje aanvragen.
Het pasje dat u kwijt geraakt bent, wordt geblokkeerd.
Ondergrondse containers voor de afvalstromen papier en glas zijn open en kunnen door iedereen worden gebruikt (dus ook mensen zonder pasje).

Veelgestelde vragen ondergrondse containers

Op basis van welke eisen zijn de locaties voor de ondergrondse containers bepaald?

Hieronder vindt u de aanwijzingsprocedure.

Ik ga gebruikmaken van een ondergrondse verzamelcontainer, hoe moet dit en welke is dat?

Op de dag dat RMN de container voor restafval bij u ophaalt, ontvangt u een brief van RMN in de brievenbus met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een pasje waarmee u de aan u toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer kunt openen. Bij deze brief zit ook een plattegrondje waarop u kunt zien waar de (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval in uw buurt zich bevindt.

Kan ik meerdere pasjes krijgen voor een ondergrondse container?

Nee. Per adres wordt er een pasje verstrekt om de ondergrondse container te openen. Het is niet mogelijk (ook niet tegen betaling) een extra pas voor uw adres aan te vragen.

Ik ben mijn pasje kwijt. Wat nu?

U kunt bij RMN gratis een nieuw pasje aanvragen. Het verloren pasje wordt dan geblokkeerd.

Veelgestelde vragen algemeen

Ambitie landelijke overheid

De landelijke overheid bepaalt de regels. In haar programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ heeft zij de ambitie opgesteld om helemaal over te gaan naar een zogenaamde circulaire economie. Bij een circulaire economie herbruiken we producten en grondstoffen zo veel mogelijk. Dat is anders dan onze huidige economie: daarbij vernietigen we producten (of stoffen) die aan het eind van hun levensduur zitten. Maar die producten kunnen, met de juiste bewerking, als nieuwe grondstof dienen.

Afvalstoffenheffing 2x zo duur

Duurzame grondstoffen weggooien is zonde. Dat vindt de landelijke overheid ook. Samen met de landelijke overheid proberen we inwoners daarvan bewust te maken. Gooi het nou niet weg, we kunnen het namelijk opnieuw gebruiken. Dat is veel beter voor het milieu. Het milieu waarin wij allemaal, ook onze kinderen, nog jarenlang leven. Maar er is meer dan het milieu. Het is namelijk ook een kwestie van geld. Het verbranden van restafval wordt namelijk duurder. Veel duurder.

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?

Dat is op dit moment niet bekend. De hoogte van de afvalstoffenheffing is van vele factoren afhankelijk. De invoering van de container voor PMD heeft geen grote invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Waarom een extra container en is er niet gekozen voor nascheiden?

Er is een continue discussie in het land of nascheiding (scheiden van afval in de verwerkingsfabriek) een beter resultaat geeft dan bronscheiding (scheiden van afval in huis). De benchmark ‘Huishoudelijk afval’ is voor Ijsselstein leidend in de besluitvorming. In deze benchmark zijn een groot aantal gegevens in beeld gebracht zoals de resultaten en kosten uitgesplitst naar type gemeente. Daaruit blijkt dat bronscheiding volgens het systeem omgekeerd inzameling (grondstoffen 1 x 2 weken en restafval 1 x 4 weken inzamelen) in combinatie met DIFTAR (betalen voor restafval) het meeste resultaat geeft om restafval te verminderen. IJsselstein kiest niet voor DIFTAR maar past alleen het omgekeerd inzamelen toe.

Door het afval in huis te scheiden wordt er meer PMD ingezameld. Bij nascheiding in de fabriek wordt alleen het meest waardevolle PMD uit het afval gehaald.
PMD raakt bij nascheiding vervuild door het contact met andere afvalstromen. Dit zorgt voor een vieze geur en verkleuring van het materiaal in een grijzige kleur. De geur is alleen uit het plastic te krijgen door het te verhitten en te wassen in soda. Arbeidsintensief en het verhoogt de milieudruk.

Bewustwording

Nascheiding betekent niet dat al het afval in één bak mag. Want voor het hergebruiken van grondstoffen kunnen papier, GFT, glas en textiel niet worden nagescheiden en moeten dus via bronscheiding worden ingezameld.
Bij andere gemeenten en in onze proefwijk blijkt dat het invoeren van de PMD-container en het 1 x in de 4 weken inzamelen van restafval een positieve invloed heeft op het bewustzijn van mensen om hun afval te scheiden. Papier, glas en GFT wordt ook meer in de aparte containers aangeboden. Hiermee komt de gewenste doelstelling van een afvalarme samenleving een stuk dichterbij.

Toekomst

We zien in het land dat vooral grote gemeenten overgaan op het nascheiden van afval. Dit heeft er vooral mee te maken dat het in dichtbevolkte steden bijna onmogelijk is om succesvol huishoudens te vragen hun afval te scheiden en het ook gescheiden in te zamelen.

De capaciteit voor het nascheiden van afval bij afvalverwerkingsbedrijven is nog beperkt. Het breidt wel uit, maar dat gaat nog niet heel hard.
Sinds 2020 ontvangen gemeenten een vaste vergoeding voor het ingezamelde PMD. Dit staat los van de kwaliteit van het PMD. Het is niet duidelijk hoe de vergoedingenstructuur voor na-gescheiden PMD er uit gaat zien en hoe de hoeveelheid na-gescheiden PMD bepaald gaat worden.

IN RMN-verband blijven we de ontwikkelingen volgen. Het is vervolgens aan elke gemeenteraad afzonderlijk om een besluit te nemen over de wijze van het inzamelen van huishoudelijk afval.

Wanneer gaan de verandering in?

In oktober start RMN met het leveren van de nieuwe PMD-container en het eventueel omruilen van de restafvalcontainer voor de PMD-container en het nieuwe schema voor het legen van de containers. Dit is een hele klus en gebeurt per wijk, dus daar zullen ze tot in november de tijd voor nodig hebben.

Elk huishouden ontvangt van RMN een brief met de planning wanneer de PMD-container wordt geleverd en eventueel de restafvalcontainer moet worden ingeleverd. Tegelijk ontvangt deze laatste groep ook het pasje om de ondergrondse container te kunnen gebruiken. In deze brief van RMN staat ook het nieuwe schema voor het legen van de containers vermeld.

Veelgestelde vragen PMD-container

Elk huishouden krijgt een aparte container van 240 liter om Plastic, Metaal (blik) en Drankenkartons (PMD) uit uw afval te scheiden zodat we minder restafval overhouden en daarmee het milieu sparen.

Hoe groot is de container?

Ieder huishouden ontvangt een minicontainer van 240 liter. Uit ervaring blijkt dat een gemiddeld huishouden deze grootte nodig heeft.
Kan ik een PMD-container weigeren?

Nee, elk huishouden krijgt een container van 240 liter voor het scheiden van PMD.

Kan ik de PMD-container van 240 liter omruilen voor een container van 140 liter?

Nee, iedereen krijgt nu een container van 240 liter. In de praktijk blijkt dat huishoudens deze grootte nodig hebben. We hanteren een gewenningsperiode van 3 maanden. Hierna kunt u bij RMN (telefonisch (0900-6039222) of per email info@rmn.nl) een verzoek indienen de PMD-container gratis om te ruilen.

Hoe vaak wordt de PMD-container geleegd?

RMN leegt de containers 1 keer per 2 weken.

Ik heb geen plek voor een extra container. Wat nu?

In straten met voor het grootste deel huizen en tuinen met een totale oppervlakte kleiner dan 130m2 zijn voor het aanbieden van restafval ondergrondse containers geplaatst op max. 250 m van uw woning. Deze bewoners leveren de grijze container voor het restafval in en krijgen in ruil hiervoor een pasje waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse afvalcontainer kunnen brengen.

Wat mag er in de PMD-container?

In de container voor PMD kunt u plastic verpakkingsmateriaal, metaal (oftewel blikverpakkingen) en drankenkartons kwijt. Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic flessen, flacons, folies, tassen, tasjes en zakken. Blikverpakkingen zijn onder meer drankenblikjes, conservenblikken en metalen deksels. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld melk-, yoghurt- en vruchtensappakken.
Op de RMN-app kunt u dit gemakkelijk opzoeken. De app is geschikt voor iOS en Android en is gratis te downloaden via uw app store:
RMN in Apple Store
RMN in Google play

Gebruikt u de app niet. Milieu Centraal biedt via hun website ook eenvoudig de gevraagde informatie.

Wat doe ik als folies van vlees en vis gaan stinken in de PMD-minicontainer?

Om stankoverlast te vermijden legen we de PMD-minicontainer 1 x 2 weken. Tip: spoel bij warm weer de bakjes even af onder de kraan.

Wordt al het PMD gerecycled?

Al het plastic verpakkingsafval dat huishoudens gescheiden aanbieden, wordt aangeboden voor recycling. Zo'n 90% hiervan wordt daadwerkelijk gebruikt om er nieuwe producten van te maken.
Weet u dat de nieuwe PMD-minicontainers bijna in het geheel van hergebruikt plastic is gemaakt.
Het PMD wordt verwerkt in Nederland en wordt niet in het buitenland aangeboden.

Veelgestelde vragen restafval

Als we ons afval goed scheiden, houden we minder restafval over. De grijze container voor restafval hoeft daarom minder vaak geleegd te worden. Op het moment dat u de PMD-container heeft, wordt de container voor het restafval 1 x 4 weken geleegd.

Waarom wordt restafval nog maar 1 x 4 weken opgehaald?

Wie goed zijn afval scheidt, heeft nog maar heel weinig restafval. Het is dan ook voldoende om restafval 1x per 4 weken op te halen.

Kan het restafval niet vaker opgehaald worden i.v.m. stank?

We horen vaak de opmerking dat de restafvalcontainer vol zit en stinkt. Als u uw afval goed scheidt zult u merken dat 1 x 4 weken legen ruim voldoende is. Uw container zal lang niet vol zijn.
Ook merkt u dat uw restafval alleen bestaat uit droog afval. Dat ruikt niet.

Kan ik mijn restafvalcontainer van 240 liter omruilen voor 140 liter?

Dat kan. Dit is gratis. U kunt hiervoor contact opnemen met RMN (t. 0900-6039222 of info@rmn.nl)

Ik heb een beperking en kan mijn restafval niet wegbrengen. Wat nu?

Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. De containers staan op maximaal 250 meter loopafstand van de woning. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

In mijn brief staat dat ik de container voor restafval moet inleveren. Kan ik mijn container voor restafval ook behouden?

Nee, dit kan niet. U gaat gebruik maken van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Er komt geen auto van RMN meer in uw straat om de container te legen.

Stinkende kattenkorrels in het restafval?

U kunt biologisch afbreekbare kattenkorrels kopen. Deze kunt u in de GFT-minicontainer weggooien. Wilt u dit niet. Dan kunt u de korrels bij warm weer in een plastic zak in de restafvalcontainer weggooien.

Ik heb kinderen in de luiers. Dat stinkt in de restafvalcontainer. Wat nu?

Op de volgende inzamelpunten staan luiercontainers:

 • KDV Purkie Kinderopvang Purkie, Panoven 62
 • Olle Smallsteps kinderopvang Olle, Boedapestlaan 75
 • Kringloopwinkel Noppes, Nijverheidsweg 17
 • Gastouder Mar'dr Liefjes, Nova Zemblastraat 36
 • Afvalbrengstation RMN, Archimedesstraat 3
 • Kinderopvang Spring-in-'t-Veld, Stuivenbergweg 2

De luiercontainers zijn herkenbaar aan de turquoise kleur met de afbeelding van een luier. Voor het inleveren zijn gratis speciale (geparfumeerde) zakken beschikbaar. Verkrijgbaar bij het inzamelpunt.

Afval verminderen door wasbare luiers

Een kind produceert gemiddeld 22 kilo luierafval per maand. Een alternatief is er. Goedkoper, beter voor het milieu, net zo fijn en veilig en verkrijgbaar in leuke designs en kleuren: de wasbare luier. Kijk eens op de website mazzelkontjes en zet ook in op afvalvermindering.

Afvalbeleidsplan

IJsselstein is een duurzame gemeente en probeert het inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken afval te scheiden. We gaan voor een optimale recycling en kiezen daarom voor bronscheiding.
Een IJsselsteiner biedt nu 200 kg restafval per persoon aan. We willen toegroeien naar maximaal 100 kilogram restafval en meer grondstoffen om her te gebruiken. Daarvoor heeft de gemeente een nieuw afvalbeleid opgesteld die het de inwoner makkelijker maakt om zijn afval te scheiden, zodat er minder restafval is. De belangrijkste punten uit dit beleid op een rij: lees meer