Stappen bestemmingsplan

Er zijn 5 stappen als we een bestemmingsplan moeten aanpassen.

Het gaat hier om de procedure tot 1 januari 2024 volgens de Wet ruimtelijke ordening.

1. Voorontwerp (eerste versie)

Een voorontwerpbestemmingsplan is de eerste versie van een bestemmingsplan. Niet alle voorontwerpbestemmingsplannen worden op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Als dat wel zo is, dan is er 6 weken inspraak mogelijk. Je kunt binnen deze periode het plan bekijken en hierop reageren. Je inspraakbrief stuur je op naar het college.

2. Ontwerpbestemmingsplan

Na het voorontwerp stellen we een ontwerpbestemmingsplan op. Het ontwerpbestemmingsplan ligt na een positief besluit door het college voor iedereen 6 weken ter inzage. Je kunt binnen deze periode het plan digitaal bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl of in het gemeentehuis. In deze periode kun je jouw officiële reactie (zienswijze) bij de raad inleveren. In de officiële publicatie van het plan staat hoe je dit doet. We ontvangen je reactie bij voorkeur schriftelijk (per brief of digitaal).

3. Vaststelling van het bestemmingsplan

Als de raad akkoord is met het ontwerpplan wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Dit vastgestelde plan wordt daarna weer 6 weken ter inzage gelegd. Ben je het niet eens met het besluit van de raad? Dan kun je binnen deze 6 weken in beroep gaan bij de rechter. Dat is in dit geval de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

4. Bestemmingsplan gaat in werking

Is de termijn van 6 weken om beroep in te dienen voorbij? Dan treedt het bestemmingsplan in werking. Dit gebeurt niet als iemand aan de rechter vraagt om het plan te blokkeren (indienen verzoek om voorlopige voorziening). Een verzoek om een voorlopige voorziening kun je alleen inleveren als je ook in beroep bent gegaan.

5. Bestemmingsplan wordt definitief

Is niemand in beroep gegaan bij de rechter? Dan wordt het plan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk. Dit betekent dat het plan vaststaat. Is er wel een beroep ingediend? Dan moet de rechter een beslissing nemen. Het bestemmingsplan is pas definitief na een positieve uitspraak van de rechter.

We maken plannen voor de ontwikkeling van een gebied meestal in 6 stappen.

Wijziging per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. Onze bestemmingsplannen worden dan vervangen door één omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente dan ook geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

  • Deadline: Conceptontwerp Bestemmingsplan indienen vóór 13 oktober 2023
    Bent u een initiatiefnemer en wilt u een bestemmingsplan onder de huidige wetgeving afmaken? Dan moet u uiterlijk 13 oktober 2023 een conceptontwerpbestemmingsplan bij ons aanleveren. Wij hebben dan voldoende de tijd om het bestemmingsplan te toetsen.
  • Vanaf 1 oktober 2023: Geen formele vooroverleggen en principeverzoeken meer
    Om de haalbaarheid van activiteiten die afwijken van het bestemmingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning aan te vragen kunt u een vooroverleg/principeverzoek indienen. Na 1 oktober nemen wij die niet meer in behandeling. Dit is om ons zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden op de Omgevingswet. Wij vragen u om uw begrip en zien een nieuw vooroverleg/principeverzoek in 2024 tegemoet.

    Kunt of wilt u niet wachten dan staat het u vrij om een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen via het Omgevingsloket. Aanvragen die nog dit jaar worden ingediend, ronden we onder de huidige wetgeving af.