Idee of initiatief voor je buurt

Heeft u een idee of initiatief dat bijdraagt aan een socialere, mooiere, gezelligere, veiligere leefomgeving? Dan kunt u een online aanvraag indienen. Mogelijk komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage.

Beschrijving

Vaak kan met een klein bedrag al veel bereikt worden om een straat of buurt fijner te maken. Eerdere aanvragen zijn bijvoorbeeld een straatbarbecue, een groenactie of een knutselmiddag. We willen met het budget mensen van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat, de buurt, wijk of stad. Dien de aanvraag minimaal acht weken voordat de activiteit plaatsvindt in.

Initiatievenbudget aanvragen

Hoe werkt het

 1. Dien de aanvraag minimaal acht weken voor de activiteit in.
 2. De gemeente toetst of u aan de spelregels voldoet en of er budget beschikbaar is.
 3. Bij een buurtfeest of een object in de openbare ruimte kan de aanvraag iets langer duren.
 4. Uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet goedgekeurd.
 5. Bij goedkeuring ontvangt u binnen twee weken de financiële bijdrage op uw rekening.
 6. Na uw activiteit legt u verantwoording af aan de gemeente. Dit doet u door ons bonnen en betaalbewijzen toe te sturen, ons te informeren over hoe het initiatief is verlopen en indien mogelijk ons ook enkele foto’s te sturen van het initiatief. We kunnen deze foto’s gebruiken voor promotiedoeleinden (denk aan inspiratiefoto’s op de website of voor een jaarverslag).

Spelregels

Belangrijk om te weten voordat u een aanvraag doet. Het initiatief moet:

 • voor en door bewoners zijn opgericht.
 • een incidenteel karakter hebben.
 • een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk.
 • worden ondersteund door medebewoners en een aantoonbaar draagvlak hebben in de wijk.
 • niet strijdig zijn met het beleid (bijvoorbeeld het bestemmingsplan).
 • ten goede komen aan (een deel van) de wijk en dus een openbaar karakter hebben.
 • een aantoonbare eigen bijdrage in geld en/of energie omvatten, die in verhouding staat tot de budgetaanvraag.
 • de betrokkenheid met en de onderlinge band tussen de bewoners in de wijk bevorderen.
 • niet commercieel zijn.
 • niet bestemd zijn voor eten/drinken bij een straat- of buurtfeest. Wel kan een bijdrage worden aangevraagd voor voorzieningen en (spel)materiaal.
 • plaatsvinden binnen de gemeente IJsselstein.
 • worden uitgevoerd in het jaar van de budgettoekenning.
 • voldoen aan de vergunnings- en meldingsplicht indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit.
 • een eenmalige uitgave zijn waar geen verdere kosten uit voortvloeien. Bijvoorbeeld abonnementskosten of onderhoudskosten.

Hoe lang duurt het

De aanvraag kan 8 weken duren. Aanvragen voor de fysieke openbare ruimte kunnen langer duren. In de fysieke openbare ruimte komen verschillende belangen bij elkaar. Dit vraagt een zorgvuldige afweging.

Voorbeelden initiatieven

Enkele voorbeelden zijn:

 • Vergroenen van de buurt met plantenbakken en/of moestuin
 • Opruimacties
 • Burendagen of een niet commerciële wijkmarkt
 • Kinderactiviteiten
 • Sport- en speltoernooien
 • Stimuleren vrijwillige inzet inwoners

Let op: dit komt niet in aanmerking:

 • Activiteiten van een groep/club die al via andere wijze subsidie ontvangt.
 • Huur van sportruimte, tenzij het een eenmalig sport/speltoernooi betreft. U kunt ook kijken of uw initiatief in aanmerking komt voor subsidie via FIT IJSSELSTEIN.

Meedenken over speeltuinen? Leuk! Dit wordt op een andere manier georganiseerd.

Hulp bij aanvraag?

Neem contact op met Stichting Pulse. Stichting Pulse is als partner betrokken bij de initiatieven in de wijk. Een medewerker van Pulse kan u helpen om tot een goede aanvraag te komen of ondersteunen wanneer u tijdens de uitvoering tegen vragen aan loopt. Daarnaast zijn er in veel wijken actieve bewoners die veel ervaring hebben met initiatieven in de wijk en u hierbij graag willen ondersteunen. U kunt tot slot gewoon een aanvraag indienen, bij vragen of onduidelijkheden zal de behandelaar van de aanvraag contact met u opnemen.

Meer weten

Neem contact op via telefoonnummer 14030 of het contactformulier.