Publicatie verkoop grond

Bekijk hier welke grond er verkocht wordt.

Strook grond grenzend aan de Panoven 23-25

De gemeente IJsselstein heeft het voornemen een strook grond grenzend aan de Panoven 23-25 te IJsselstein, kadastraal bekend als gemeente IJsselstein sectie D, nummers 1192 en 1991 ter grootte van ongeveer 95 m² over te dragen. De strook mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig de betreffende bestemming.

Op basis van objectieve, redelijke en toetsbare criteria is de gemeente van oordeel dat slechts één serieuze gegadigde voor de aankoop in aanmerking komt. De grond wordt gebruikt ten behoeve van de herontwikkeling van een aangrenzend perceel dat in eigendom is bij de koper. Daarbij komt dat de gemeente dergelijke gemeentegrond alleen aan eigenaren van aangrenzende percelen verkoopt.

Als u van mening bent dat ook u in aanmerking dient te komen voor de aankoop, dient u binnen een termijn van 20 kalenderdagen en dus uiterlijk 06 juni 2024 een (kortgeding)procedure te starten bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dit betekent dat na het verloop van de termijn u geen mogelijkheid meer heeft om aan te geven dat u ook als serieuze gegadigde aangemerkt kan worden.

Mocht u vragen hebben over de voorgenomen verkoop, dan kunt u contact opnemen met de gemeente IJsselstein, afdeling Juridische zaken via e-mailadres: info@ijsselstein.nl of telefoonnummer: 14030.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).