Bezwaar maken

Soms neemt de overheid een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen en als dat nodig blijkt, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Hoe dat moet staat in de brief die we u sturen (de beslissing op bezwaar). Op rechtspraak.nl staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).

Voor bezwaar maken tegen belastingaanslagen geldt een andere procedure. Daarover staat hier meer informatie.

Hoe werkt het

Schriftelijk

U dient een bezwaarschrift schriftelijk in en zet daar in:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • Het kenmerk (nummer) en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt of u stuurt een kopie van het besluit mee;
 • De reden(en) waarom u bezwaar maakt; 
 • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift aan de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein

Digitaal

 • Vul online uw bezwaar in
 • Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail worden ingediend worden daarom niet behandeld.
 • Dien uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in, maar in ieder geval binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. De dag van bekendmaking is meestal de datum van verzending of uitreiking van het besluit.
 • De termijn van zes weken staat in de wet. Als u te laat bent met indienen - en u heeft daar geen goede reden voor - wordt uw bezwaarschrift niet behandeld.

Waar maak ik bezwaar?

Een bezwaarschrift stuurt u naar de afzender van het besluit. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere organisatie of persoon die taken voor de gemeente uitvoert. Een paar voorbeelden:

 • Organisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Neemt besluiten over uitkeringen of schuldhulpverlening;
 • Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Neemt besluiten over belastingen;
 • Organisatie Parkeerbedrijf P1. Neemt besluiten over parkeren in het algemeen en in het bijzonder over parkeren door mensen met een beperking;
 • Heffingsambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leges, marktgelden of lijkbezorgingsrechten;
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leerplicht.

Als uw bezwaarschrift naar de verkeerde instantie of persoon wordt gestuurd, dan wordt dit doorgestuurd. U ontvangt hierover bericht. 

Ga voor meer informatie naar de onderstaande websites. 

Hoe lang duurt het

Na ontvangst van uw bezwaarschrift krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat informatie over de behandeling. Het kan zijn dat uw bezwaarschrift wordt voorgelegd aan een onafhankelijke adviescommissie (commissie bezwaarschriften). Die hoort alle partijen geeft daarna een advies over de beslissing op uw bezwaren. 

De termijn voor het beslissen op bezwaarschriften staat in de wet en verschilt per soort besluit. Als een adviescommissie wordt ingeschakeld mag de behandeling maximaal 18 weken duren.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar maakt, stopt dat de uitvoering van een besluit niet. Soms heeft dat vervelende gevolgen. In dat geval kan, naast het bezwaarschrift, de rechter worden gevraagd om een beslissing te nemen die die uitvoering van het besluit beperkt of verhindert. Die beslissing heet een ‘voorlopige voorziening’.

Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl. Ook over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).

Commissie bezwaarschriften

De gemeente heeft een onafhankelijke commissie voor de behandeling van bezwaarschriften ingesteld. Deze commissie adviseert het gemeentebestuur over de inhoud van de beslissing op het bezwaarschrift. In de commissie zitten externe deskundigen. Zij hebben geen binding met de gemeente. De commissie wordt soms niet om advies gevraagd. Bijvoorbeeld als de bezwaren op een andere manier kunnen worden opgelost of als het bezwaarschrift niet op tijd is ingediend. Voordat de commissie advies geeft, is er ruimte voor een mondelinge toelichting, tijdens een hoorzitting. 

U krijgt daarover bericht van de secretaris van de commissie. Dat is een medewerker van de gemeente die de commissie ondersteunt bij haar werk. Alle contacten met de commissie lopen via de secretaris, bereikbaar via telefoonnummer 14 030. 

Nadat de commissie een advies over uw bezwaarschrift uitbrengt, neemt het gemeentebestuur een beslissing op uw bezwaarschrift. Het bestuur is niet verplicht om het commissieadvies te volgen (het is geen bindend advies), maar dat gebeurt in de praktijk meestal wel.