Bezwaar maken

Soms neemt de overheid een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Dat kan alleen tegen besluiten die met de uitvoering van overheidstaken te maken hebben.

Uw bezwaar wordt in behandeling genomen en als dat nodig blijkt, veranderen we het besluit. We sturen u een brief met onze beslissing naar aanleiding van uw bezwaar. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u uw zaak voorleggen aan de rechter. Dat heet ‘in beroep gaan’. Hoe dat moet staat in de brief die we u sturen (de beslissing op bezwaar).

Voor bezwaar maken tegen belastingaanslagen geldt een andere procedure. Daarover staat hier meer informatie.

Hoe werkt het

Digitaal

 • Vul online uw bezwaar in;
 • Bezwaar maken per e-mail is niet mogelijk. Bezwaarschriften die per e-mail worden ingediend worden daarom niet behandeld;
 • Dien uw bezwaarschrift zo snel mogelijk in, maar in ieder geval binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. De dag van bekendmaking is meestal de datum van verzending of uitreiking van het besluit;
 • De termijn van zes weken staat in de wet. Als u te laat bent met indienen - en u heeft daar geen goede reden voor - wordt uw bezwaarschrift niet behandeld.

Schriftelijk

U dient een bezwaarschrift schriftelijk in en zet daar in:

 • Uw naam en adres;
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • Het kenmerk (nummer) en de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt of u stuurt een kopie van het besluit mee;
 • De reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift aan de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein.

Waar maak ik bezwaar?

Een bezwaarschrift stuurt u naar de afzender van het besluit. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere organisatie of persoon die taken voor de gemeente uitvoert. Een paar voorbeelden:

 • Organisatie Werk en Inkomen Lekstroom (WIL). Neemt besluiten over uitkeringen of schuldhulpverlening;
 • Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Neemt besluiten over belastingen;
 • Organisatie Parkeerbedrijf P1. Neemt besluiten over parkeren in het algemeen en in het bijzonder over parkeren door mensen met een beperking;
 • Heffingsambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leges, marktgelden of lijkbezorgingsrechten;
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente. Neemt besluiten over leerplicht.

Als uw bezwaarschrift naar de verkeerde instantie of persoon wordt gestuurd, dan wordt dit doorgestuurd. U ontvangt hierover bericht. Ga voor meer informatie naar de onderstaande websites.

Meer weten

Op rechtspraak.nl staat ook veel informatie, zoals over de behandelkosten bij de rechter (griffierecht).