Bedrijventerrein De Kroon

Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 (Weg der Verenigde Naties) en de Hollandse IJssel, ligt een strook grond dat nu voornamelijk voor agrarische doeleinden in gebruik is. De gemeente IJsselstein is voornemens dit gebied te ontwikkelen tot Bedrijvenpark De Kroon.

Plattegrond bij project op de website 2846A_De Kroon

Een geoutilleerd bedrijvenpark dat voldoet aan de wensen van deze tijd. Het terrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Over Oudland dat ten westen van de N210 ligt. Het nu geldende bestemmingsplan kent voornamelijk een agrarische bestemming voor deze gronden en voorziet dus niet in deze ontwikkeling. Aanpassing hiervan is dan ook noodzakelijk. Hierbij wordt getoetst aan alle geldende beleidslijnen waaronder ook het provinciaal beleid.

De ontwikkeling van een bedrijventerrein is opgenomen is in het provinciaal programma voor wonen en werken. Hierdoor past de ontwikkeling van dit bedrijventerrein in het provinciaal beleid als opgenomen in de Omgevingsvisie provincie Utrecht en de daaraan gekoppelde Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht.

Kijk op de website van bedrijvenpark de Kroon om op de hoogte te blijven.

Bijeenkomst ontwerpbestemmingsplan

De volgende stukken liggen van 8 december 2022 t/m 18 januari 2023 ter inzage: 
-    Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark De Kroon IJsselstein met bijbehorend ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder.
Alle informatie over deze stukken en de bijbehorende procedures staat op www.ruimtelijkeplannen.nl en www.officielebekendmakingen.nl.
Hebt u vragen over de stukken? Neem dan contact op met het team Ruimte en Projecten, via telefoonnummer 14 030.

Historie - stand van zaken anno 2022

Start verkoop bedrijfskavels staat gepland medio 2023. De verkoop verloopt via bedrijfsmakelaars Brecheisen en Oranjeborch, waar u voor meer informatie terecht kunt. Of kijk op de website van bedrijvenpark de Kroon om op de hoogte te blijven.

  • November/december 2022: terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan.

Op 13 januari 2022 organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor de omwonenden en direct belanghebbenden over het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark de Kroon. De presentatie kunt u hier inzien. In het verslag van de bewonersavond leest u de vragen die gesteld zijn met de bijbehorende antwoorden.

Dinsdag 3 juni 2021: wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst.

In 2020 herstart planontwikkeling zodat het aansluit op de huidige context. Dit betekent dat opnieuw gekeken is naar de verkaveling, ontsluiting en aantakking op de N210 en verdere eisen die passen bij deze tijd. De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 juli 2020 een herijkte nota van uitgangspunten vastgesteld.

In de periode 2019 – 2020 is de mogelijkheid onderzocht om Roba op het bedrijventerrein De Kroon te krijgen en de verlaatlocatie te ontwikkelen voor woningbouw.
Roba heeft besloten niet te verhuizen naar De Kroon.

In de periode 2017 – 2019 is gezocht naar oplossingen voor de zienswijze reactie van Rijkswaterstaat en de Provincie over mobiliteit.

Januari 2017 college besluit het voorontwerpbestemmingsplan ‘bedrijventerrein De Kroon’ ter inzage te leggen om de realisatie van een bedrijventerrein langs de rijksweg A2 mogelijk te maken. Door meerdere zienswijzen hebben ontwikkelaar en gemeente gewerkt aan aanpassingen van het plan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid.

April 2012 de gemeente IJsselstein, ondertekende samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht het regionaal convenant bedrijvenparken Regio-Utrecht-West. Hierin staat de ontwikkeling van De Kroon als bedrijvenpark opgenomen.

Meer weten

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14 030. Heeft u interesse in een bedrijfskavel? Kijk op de website van bedrijvenparkdekroon.nl.