Bedrijventerrein De Kroon

Plattegrond bedrijventerrein De Kroon

Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 (Weg der Verenigde Naties) en de Hollandse IJssel, ligt een strook grond dat nu voornamelijk voor agrarische doeleinden in gebruik is. De gemeente IJsselstein is voornemens dit gebied te ontwikkelen tot Bedrijvenpark De Kroon. Een geoutilleerd bedrijvenpark dat voldoet aan de wensen van deze tijd. Het terrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Over Oudland dat ten westen van de N210 ligt. 

De Provincie Utrecht werkt aan een nieuwe provinciale omgevingsvisie en een regionaal omgevingsprogramma die in het tweede kwartaal van 2021 door de Provinciale Staten zal worden vastgesteld. Hierin is de ontwikkeling van een 9 hectare groot bedrijventerrein opgenomen.

Kijk op de website Bedrijvenpark De Kroon om op de hoogte te blijven. 

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein De Kroon
Informatiebijeenkomst 13 januari 2022

Omwonenden en direct belanghebbenden hebben een uitnodiging ontvangen voor een online informatiebijeenkomst om in gesprek te gaan over dit voorontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark De Kroon. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij informatie over het plan, kunnen zij vragen stellen en een reactie geven. De informatiebijeenkomst is op 13 januari 2022 om 19.30 uur.

Indien u belangstelling heeft kunt u zich tot en met 12 januari aanmelden voor deze online zoombijeenkomst door een e-mail te sturen aan info@ijsselstein.nl onder vermelding van “Bijeenkomst De Kroon zaaknummer 1061105”. Na aanmelding ontvangt u een Zoomlink om in te loggen bij de bijeenkomst.

Historie

In april 2012 heeft de gemeente IJsselstein, samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht het regionaal convenant bedrijvenparken Regio-Utrecht-West ondertekend. Hierin staat de ontwikkeling van deze strook als bedrijvenpark opgenomen.

In januari 2017 heeft het college besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘bedrijventerrein De Kroon’ ter inzage te leggen om de realisatie van een bedrijventerrein langs de rijksweg A2 mogelijk te maken. Door meerdere zienswijzen hebben ontwikkelaar en gemeente gewerkt aan aanpassingen van het plan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid .

In de periode 2017 – 2019 is gezocht naar oplossingen voor de zienswijze reactie van Rijkswaterstaat en de Provincie over mobiliteit.
In de periode 2019 – 2020 is de mogelijkheid onderzocht om Roba op het bedrijventerrein De Kroon te krijgen en de verlaatlocatie te ontwikkelen voor woningbouw.

Anno 2021

Voorontwerp bestemmingsplan

Inmiddels is besloten de planontwikkeling opnieuw te starten zodat het aansluit op de huidige context. Dit betekent dat opnieuw gekeken is naar de verkaveling, ontsluiting en aantakking op de N210 en verdere eisen die passen bij deze tijd. 
De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 juli 2020 een herijkte nota van uitgangspunten vastgesteld. 
Op dit moment werkt projectontwikkelaar Van Wijk samen met de gemeente druk aan de voorbereiding om het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan, naar verwachting in het voorjaar 2021, in procedure te brengen. 

Ondertekening ontwikkeling Bedrijventerrein ‘De Kroon’

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling op dinsdag 3 juni 2021 is een grote stap gezet in de ontwikkeling van het bedrijventerrein ‘De Kroon’. Het nieuwe bedrijventerrein van circa 9 hectare groot ligt ingeklemd tussen de A2 en de N210 bij IJsselstein en is de laatste zichtlocatie in deze regio die ontwikkeld wordt. 

Wethouder Bekker: Bedrijvenpark De Kroon is een zeer gewenste uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen in onze stad. Een prachtige locatie om reeds gevestigde ondernemers in IJsselstein nieuwe kansen te bieden én een plek met grote aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven om zich in onze stad te vestigen. Een enorme boost voor ons economisch klimaat en werkgelegenheid voor onze inwoners. Ik ben heel blij met de ondertekening van deze overeenkomst waarmee we een grote stap zetten in de ontwikkeling van De Kroon.

Ontwikkelaar Van Wijk is een lokale partij uit Nieuwegein die de grond gaat ontwikkelen. Directeur Van Wijk: Bedrijvenpark De Kroon is straks de perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die zich willen vestigen op een prominente locatie in Midden-Nederland. Gezien de locatie besteden wij veel aandacht aan het groene karakter van het bedrijvenpark. Er is veel ruimte voor water en groen, waarmee we een goede overgang creëren naar het landschap. Waar mogelijk behouden we zoveel mogelijk bomen of gaan we herplanten, zodat er een mooie ecologische verbinding ontstaat met de bestaande natuur. Door de ligging van het bedrijventerrein zijn bijna alle kavels zichtlocaties, wat het een unieke locatie maakt. Al met al hebben we er heel veel vertrouwen in dat we samen met de gemeente hier een juweel van een bedrijventerrein gaan realiseren, waar veel ondernemers zich met plezier zullen vestigen.

Naar verwachting wordt na de zomer gestart met de bestemmingsplanprocedure en als alles verloopt volgens planning zullen de bedrijfskavels begin 2022 in verkoop gaan. De verkoop verloopt via bedrijfsmakelaars Brecheisen en Oranjeborch, waar u voor meer informatie terecht kunt. Of kijk op de website www.bedrijvenparkdekroon.nl om op de hoogte te blijven. 

Interesse/vragen

Heeft u een andere vraag over de ontwikkeling van dit project? Wij vragen u contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum via tel. 14 030