Publicatie tekst De Kroon

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark De Kroon IJsselstein’ bijbehorend ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0353.DeKroon-On01) en bijbehorend ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van 8 december 2022 voor een periode van zes weken (tot en met 18 januari 2023) ter inzage ligt. Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. 

Aanleiding

Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 (Weg der Verenigde Naties) en de Hollandse IJssel, ligt een strook grond dat nu voornamelijk voor agrarische doeleinden in gebruik is. De gemeente IJsselstein is in samenwerking met ontwikkelaar voornemens dit gebied te ontwikkelen tot ‘Bedrijvenpark De Kroon’. Een geoutilleerd bedrijvenpark dat voldoet aan de wensen van deze tijd. Het terrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein ‘Over Oudland’ dat ten westen van de N210 ligt.

Inzien ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is als volgt raadpleegbaar:

•    Digitaal via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is vindbaar op basis van het adres en via de zoekfunctie op basis van het IDN-nummer: Het IDN-nummer van het plan is 
NL.IMRO.0353.DeKroon-On01
•    Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur).

Mogelijkheid om te reageren ontwerp bestemmingsplan

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke reacties (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders gemeente IJsselstein, Postbus 26 3400 AA IJsselstein onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark De Kroon’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen de heer Y. Smeets via telefoonnummer 14030.

Vervolg ontwerpbestemmingsplan 

Na afloop van de termijn zullen zienswijzen worden samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota. De uitkomsten worden verwerkt in het bestemmingsplan die vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden zal worden ter vaststelling. Indieners van zienswijzen zullen op de hoogte worden gesteld van de beantwoording en de vervolgstap tot vaststelling door de gemeenteraad. Na het besluit van de gemeenteraad kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een beroep.

Doel ontwerpbesluit hogere waarden

Op het bedrijvenpark wordt een nieuwe ringweg gerealiseerd. Deze weg wordt aangesloten op de bestaande wegen Weg der Verenigde Naties (N210) en Baronieweg. Omdat in de geluidszone van de nieuwe ringweg (bestaande) geluidsgevoelige bestemmingen aanwezig zijn, moet worden onderzocht of het plan aan de Wet geluidhinder voldoet. Hiervoor is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de gevels van de bestaande woningen op en rondom het nieuwe bedrijvenpark. Uit dit onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van één woning (woning Hoogland 7a), vanwege het wegverkeer op de nieuwe ringweg op het bedrijvenpark De Kroon, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die vanuit de Wet geluidhinder moet worden nagestreefd. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde en hogere waarden toe te staan op de gevels van de woning Hoogland 7a. Het college van burgemeester en wethouders wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld.

Inzien stukken hogere waarden

Het ontwerpbesluit hogere waarden en de bijbehorende stukken kunt u binnen de genoemde termijn inzien bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur).

Indienen zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden

Op grond van de Wet geluidhinder kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hogere waarden indienen. Bent u belanghebbende? En bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u een gemotiveerde brief hierover sturen aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst regio Utrecht, Postbus 13101, 3507 LC  Utrecht, onder duidelijke vermelding van uw naam, uw adres en zaaknummer Z/21/183971.
Voor informatie betreffende het ontwerpbesluit hogere waarden: Omgevingsdienst regio Utrecht, telefoon (088) 022 50 00.


IJsselstein, 7 december 2022
College van burgemeester en wethouders gemeente IJsselstein