Uitnodigingsbrief infoavond De Kroon ontwerpbestemmingsplan 14 dec

zaaknummer

12626

blad 2 van

2

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 1 november 2022 heeft het college van IJsselstein besloten om met de inhoud en beantwoording van de zienswijze reacties op het ontwerpbestemmingsplan Bedrijvenpark De Kroon akkoord te gaan en deze te publiceren, zodat hierop gereageerd kan worden. Om u hierover te informeren organiseren wij, samen met de initiatiefnemer, een inloopbijeenkomst. Als omwonende of direct belanghebbende bent u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

 

Wat is het plan Bedrijvenpark De Kroon?

Op de gronden tussen de A2 en de N210 is het voornemen een bedrijvenpark te ontwikkelen. De plannen hiertoe lopen al enkele jaren en inmiddels heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. We zijn nu toe aan de vervolgstap, het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan. Voor meer informatie over dit plan verwijzen wij u naar de projectwebsite: www.ijsselstein.nl/dekroon.

 

Informatie-inloopbijeenkomst

Op 14 december 2022 tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u welkom in de Podiumzaal in het Fulcotheater aan de Overtoom. U kunt hier vragen stellen en zich een beeld vormen van de plannen voor deze ontwikkeling. De projectleider van de gemeente, de opsteller van het bestemmingsplan, de opsteller van het beeldkwaliteitsplan en de projectleider van de initiatiefnemer Van Wijk zijn aanwezig.

Goed om te weten is dat uw vragen of reactie op deze avond niet gezien worden als formele ‘zienswijze’ op het plan. In de publicatietekst die wij als bijlage toevoegen leest u hoe u een zienswijze kunt indienen.

 

Informatie ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan zal digitaal en fysiek voor een periode van zes weken ter inzage liggen van 8 december 2022 tot en met 18 januari 2023. Digitaal inzien is mogelijk via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op locatie of op plannaam (NL.IMRO.0353.DeKroon-ON01). Fysiek zullen de stukken bij de receptiebalie op het Stadhuis in te zien zijn. Tijdens deze periode kunt u via een zienswijze reageren op dit plan. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde publicatietekst.

 

Vervolg

Na deze periode zullen alle ingekomen zienswijzen betrokken worden bij de vervolgstappen voor het bestemmingsplan. Er zal een afweging plaatsvinden of de zienswijzen leiden tot aanpassingen en deze zullen samen met de afgeronde versie van het bestemmingsplan voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Hierna kunt u, als u het niet eens bent met het besluit tot vaststelling, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de publicatie van het betreffende besluit kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

 

Vragen?

Vragen kunt u stellen bij de inloopbijeenkomst. Heeft u dringende vragen waar u eerder een antwoord op wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Hans van Gogh via de in het briefhoofd opgenomen gegevens.

 

 

Hoogachtend,

 

Namens het college van IJsselstein,

 

 

 

Hans van Gogh,

Projectleider De Kroon

 

 


Bijlage:

  1. Publicatietekst