Hitteschild

Momenteel staat er op de locatie Hitteschild 2-4 een oud schoolgebouw dat tijdelijk in gebruik is gegeven. Het terrein is eigendom van de gemeente IJsselstein.  De gemeente IJsselstein wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen als woonlocatie.

Aan een projectontwikkelaar wordt als uitgangspunt mee gegeven op deze locatie 30 wooneenheden te realiseren. Grootte van de wooneenheden 50 tot 70 m2; koop of middenhuur en vrije sector (de maximum bouwhoogte kan 4 lagen zijn) met 42 parkeerplaatsen. De norm voor de parkeervoorziening is berekend op 1,4 parkeerplaats per woning.De beoogde doelgroepen zijn starters en senioren.

Met oog voor klimaatsverandering is het de bedoeling toekomstbestendig te bouwen. Dat wil zeggen gasvrij en (bijna) energieneutraal (BENG) met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk bestaand groen te behouden. Indien wenselijk bekijken we de mogelijkheden te compenseren op de locatie. Verder komt er een punt voor ondergrondse afvalinzameling.

Stand van zaken

Projectontwikkelaar

Om te komen tot een herontwikkeling heeft de gemeente IJsselstein een aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van een projectontwikkelaar die het beoogde plan kan uitwerken en realiseren. Meerdere projectontwikkelaars toonden interesse. Vier van hen zijn uitgenodigd om hun plan van aanpak te presenteren. De opdracht is gegeven aan Keystone Vastgoed. Zij gaan samen met de door hun geselecteerde architect, INBO Architecten, binnen de gestelde kaders invulling geven aan het woningbouwprogramma op de locatie Hitteschild 2-4. 
Het is de intentie van Keystone Vastgoed en de gemeente om binnen de kaders een plan te ontwikkelen dat bestaat uit drie bouwlagen. 

Wie is Keystone Vastgoed? 

Keystone Vastgoed is een ontwikkelaar die veel ervaring heeft met binnenstedelijke herontwikkeling van zowel klein als grootschalige projecten. Recentelijk heeft Keystone Vastgoed de voormalige Jan van den Wijngaardschool aan de Poortdijk 101 herontwikkeld. zie www.keystonevastgoed.nl).

Bestemmingsplan

Het herontwikkelen van de locatie naar de bestemming wonen is nog niet voorzien binnen het huidig geldende bestemmingsplan ‘Noordoost’. Daarom is het nodig voor Hitteschild 2-4 een procedure wijziging bestemmingsplan te doorlopen. Tijdens dit proces kunnen belanghebben en belangstelleden na publicaties van de verschillende stadia reageren op de voorgenomen plannen woningbouw. Publicaties hierover worden geplaatst op de gemeentepagina in het h-a-h Zenderstreeknieuws.

Inzien ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan is als volgt raadpleegbaar:

  • Via deze link op officielebekendmakingen.nl. 
  • Digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is vindbaar op basis van het adres en via de zoekfunctie op basis van het IDN-nummer: Het IDN-nummer van het plan is NL.IMRO.0353.Hitteschild2en4-On01
  • Een papieren versie ligt bij het Klantcontactcentrum in het stadhuis van IJsselstein, Overtoom 1 (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur).

Inloopbijeenkomst
Heeft u na het bekijken van het ontwerpbestemmingsplan vragen? Wij organiseren op woensdag 23 november tussen 17.00 en 19.00 uur een loopbijeenkomst in de Skylobby van het stadhuis van IJsselstein waar u uw vragen kunt stellen. 
De projectleider van de gemeente, Gerard van der Lit en adviseur Ruimtelijke ordening Yves Smeets. Daarnaast zijn vertegenwoordigers van Keystone Vastgoed en INBO architecten aanwezig om uw vragen te beantwoorden. 

Reacties op ontwerpbestemmingsplan
Tot en met donderdag 22 december kan iedereen mondeling of schriftelijk zijn of haar reactie (zogenaamde zienswijze) op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Zienswijzen kunnen leiden tot het aanpassen van het bestemmingsplan. Zienswijzen worden beantwoord in een zienswijzennota.
Schriftelijke reacties (alleen per brief) kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders gemeente IJsselstein, Postbus 26 3400 AA IJsselstein onder vermelding van ‘zienswijze hitteschild’ ‘Hitteschild 2-4 in IJsselstein’, t.a.v. dhr. Y. Smeets. Wij verzoeken u uw (digitale) contactgegevens in deze inspraakreactie te vermelden. Voor mondelinge inspraakreacties of eventueel nadere informatie kunt u contact op nemen met dhr. Y. Smeets via telefoonnummer 14 030.