Hitteschild

Momenteel staat er op de locatie Hitteschild 2-4 een oud schoolgebouw dat tijdelijk in gebruik is gegeven. Het terrein is eigendom van de gemeente IJsselstein.  De gemeente IJsselstein wil de locatie Hitteschild 2-4 herontwikkelen als woonlocatie.

Aan een projectontwikkelaar wordt als uitgangspunt mee gegeven op deze locatie 30 wooneenheden te realiseren. Grootte van de wooneenheden 50 tot 70 m2; koop of middenhuur en vrije sector (de maximum bouwhoogte kan 4 lagen zijn) met 42 parkeerplaatsen. De norm voor de parkeervoorziening is berekend op 1,4 parkeerplaats per woning.

Met oog voor klimaatsverandering is het de bedoeling toekomstbestendig te bouwen. Dat wil zeggen gasvrij en (bijna) energieneutraal (BENG) met bijvoorbeeld zonnepanelen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk bestaand groen te behouden. Indien wenselijk bekijken we de mogelijkheden te compenseren op de locatie. Verder komt er een punt voor ondergrondse afvalinzameling.Het streven is in het voorjaar van 2022 te starten met de bouw.

Stand van zaken

Projectontwikkelaar

Om te komen tot een herontwikkeling heeft de gemeente IJsselstein een aanbestedingsprocedure gestart voor de selectie van een projectontwikkelaar die het beoogde plan kan uitwerken en realiseren. Meerdere projectontwikkelaars toonden interesse. Vier van hen zijn uitgenodigd om hun plan van aanpak te presenteren. De opdracht is gegeven aan Keystone Vastgoed. Zij gaan samen met de door hun geselecteerde architect, INBO Architecten, binnen de gestelde kaders invulling geven aan het woningbouwprogramma op de locatie Hitteschild 2-4. 
Het is de intentie van Keystone Vastgoed en de gemeente om binnen de kaders een plan te ontwikkelen dat bestaat uit drie bouwlagen. 

Wie is Keystone Vastgoed? 

Keystone Vastgoed is een ontwikkelaar die veel ervaring heeft met binnenstedelijke herontwikkeling van zowel klein als grootschalige projecten. Recentelijk heeft Keystone Vastgoed de voormalige Jan van den Wijngaardschool aan de Poortdijk 101 herontwikkeld. Dit project is nu in aanbouw.
(zie www.keystonevastgoed.nl).

Bestemmingsplan

Het herontwikkelen van de locatie naar de bestemming wonen is nog niet voorzien binnen het huidig geldende bestemmingsplan ‘Noordoost’. Daarom is het nodig voor Hitteschild 2-4 een procedure wijziging bestemmingsplan te doorlopen. Tijdens dit proces kunnen belanghebben en belangstelleden na publicaties van de verschillende stadia reageren op de voorgenomen plannen woningbouw. Publicaties hierover worden geplaatst op de gemeentepagina in het h-a-h Zenderstreeknieuws.