Verandering inzameling huishoudelijk afval

Veel mensen scheiden hun afval al heel goed, maar het kan en moet nog beter. Daarom gaan we het inzamelen van het huishoudelijk afval anders organiseren. We maken het aanbieden van grondstoffen gemakkelijker voor inwoners.

PMD-container (240 liter) voor elk huishouden

RMN levert elk huishouden een aparte container van 240 liter om de grondstoffen Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) uit uw afval te scheiden zodat we minder restafval overhouden en daarmee het milieu sparen.
Uit ervaring blijkt dat een gemiddeld huishouden deze grootte nodig heeft.

Wat hoort in welke afvalbak?

Op de RMN-app kunt u dit gemakkelijk opzoeken. Gebruikt u de app niet? Milieu Centraal biedt via hun website de afvalscheidingswijzer.

Restafval 1 x 4 weken container legen

Als we meer PMD en ander nuttige grondstoffen scheiden, houden we minder restafval over. De grijze container voor restafval hoeft daarom minder vaak geleegd te worden. Op het moment dat u de PMD-container heeft, wordt de container voor het restafval één keer in de vier weken geleegd.

Ondergrondse containers

Op locaties met blokken woningen met overwegend percelen met een oppervlakte kleiner dan 130m2 plaatsen we voor het aanbieden van restafval ondergrondse containers. Deze bewoners leveren de container voor het restafval in en krijgen in ruil hiervoor een pasje waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse afvalcontainer kunnen brengen. RMN heeft uitgezocht welke locaties het meest geschikt zijn voor ondergrondse afvalcontainers. Zij doen dit aan de hand van deze criteria.

Hoogbouw

We willen ook graag dat huishoudens in de hoogbouw hun afval scheiden. We plaatsen hiervoor ondergrondse verzamelcontainers voor de verschillende afvalstromen.

De ondergrondse containers voor restafval en GFT zijn alleen te openen met een pasje. Bent u uw pasje kwijt? U kunt gratis bij RMN een nieuw pasje aanvragen.
Ondergrondse containers voor de afvalstromen papier en glas zijn open en kunnen door iedereen worden gebruikt (dus ook mensen zonder pasje).

Ontwerp aanwijzingsbesluit ondergrondse restafvalcontainers Europalaan, Frankrijkstraat, Kon. Julianalaan, Zwitserlandstraat, Benschopperweg, Pandora, Nova Zembla, Bomgaard en Hitteschild

In aanvulling op eerder genomen aanwijzingsbesluiten zijn bovengenoemde locaties op 12 oktober jl. alsnog door het college vastgesteld. Volgens de formele procedure is vanaf deze datum de procedure van inspraak gestart voor de betrokken inwoners. We verwachten dat we in januari a.s. een definitief aanwijzingsbesluit kunnen nemen over deze locaties.
De officiële publicatie van dit voorlopige aanwijzingsbesluit.

Ondergrondse containers in IJsselstein-Zuid

Vragen/reactie op ontwerp aanwijzingsbesluit

In haar vergadering van 2 juni 2021 heeft het college van Burgemeester en Wethouders het ontwerp aanwijzingsbesluit vastgesteld voor alle locaties voor ondergrondse containers in IJsselstein-Zuid (Zenderpark). Inwoners zijn hierover per brief geïnformeerd en hebben  hier een reactie op kunnen geven.
Op deze website kunt u per locatie de nieuwe situatie bekijken. Of u maakt gerbuik van deze link.

Vragen?

Bekijk de pagina met veelgestelde vragen. Vindt u het antwoord niet dan kunt u uw vragen stellen door een mail te sturen aan info@ijsselstein.nl 

Reactie nieuwe conceptlocatie

Wilt u een reactie indienen op een nieuwe conceptlocatie? Stuur een bericht naar info@ijsselstein.nl. benoem hierbij de locatie van de betreffende ondergrondse container.

Zienswijzenota

Om de privacy te waarborgen zijn zienswijzen niet letterlijk overgenomen. U zult een zienswijze dan ook niet letterlijk terugvinden, maar wel de samenvastting er van.

Definitieve locaties ondergrondse containers, zienswijzenota en bezwaar- en beroepsprocedure IJsselstein-Noord, - West en Centrum

Ontwerp aanwijzingsbesluit

IJsselstein- Noord, - West en Centrum

In september 2020 heeft het College van Burgemeester en Wethouders een ontwerp aanwijzingsbesluit vastgesteld voor alle locaties voor ondergrondse containers in de wijken Centrum, West en Noord. Vervolgens zijn alle inwoners hierover geïnformeerd en hadden zij de gelegenheid hierop te reageren. Op basis van reacties en zienswijzes zijn, aan de hand van de opgestelde richtlijnen voor het plaatsen van ondergrondse containers, in overleg met omwonendeneen aantal locaties herzien. 

Zienswijze

Om de privacy te waarborgen zijn zienswijzen niet letterlijk overgenomen. U zult een zienswijze dan ook niet letterlijk terugvinden, maar wel de samenvastting er van.

Definitief aanwijzingsbesluit 

Op 16 februari 2021 heeft het college het definitief aanwijzingsbesluit vastgesteld voor alle locaties van ondergrondse containers in de wijken Noord, West en Centrum

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stel uw vraag online. Wij beantwoorden uw vraag of nemen, indien nodig, contact met u op. 

Online algemeen verzoek indienen

Wanneer gaat de wijziging van het ophalen van het huishoudelijke afval in?

In de wijken Noord en Centrum ontvangen de huishoudens nog voor de zomervakantie 2022 de PMD-container en/of het pasje voor de ondergrondse containers. IJsselstein-West volgt na de zomervakantie. In IJsselstein-Zuid lopen de voorbereidingen nog en kunnen we nog geen termijn noemen. Elk huishouden ontvangt van RMN een brief met de planning.

Veelgestelde vragen ondergrondse containers

Waar vind ik de aanwijzingsprocedure ondergrondse containers?

Hieronder vindt u de aanwijzingsprocedure.

Waar komen de ondergrondse containers?

Huishoudens die gebruik gaan maken van een ondergrondse container hebben een brief ontvangen met een kaart waarop de (voorgenomen) locatie staat van de ondergrondse container in hun buurt. Bij het bepalen van deze locaties is rekening gehouden met onder andere de ligging in de buurt (max 300m loopafstand), beschikbare ruimte, kabels en leidingen in de grond, toegankelijkheid en het veilig kunnen legen van de containers.

Ik ga gebruikmaken van een ondergrondse verzamelcontainer, hoe moet dit en welke is dat?

Op de dag dat RMN de container voor restafval bij u ophaalt, ontvangt u een brief van RMN in de brievenbus met informatie over het gebruik van de (ondergrondse) verzamelcontainer en een milieupas waarmee u de aan u toegewezen (ondergrondse) verzamelcontainer kunt openen. Bij deze brief zit ook een locatiekaartje waarop u kunt zien waar uw (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval zich bevindt.

Kan ik meerdere pasjes krijgen voor een ondergrondse container?

Nee. Per adres wordt er een pasje verstrekt om de ondergrondse container te openen. Het is niet mogelijk (ook niet tegen betaling) een extra pas voor uw adres aan te vragen.

Veelgestelde vragen algemeen

Ambitie landelijke overheid

De landelijke overheid bepaalt de regels. In haar programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ heeft zij de ambitie opgesteld om helemaal over te gaan naar een zogenaamde circulaire economie. Bij een circulaire economie herbruiken we producten en grondstoffen zo veel mogelijk. Dat is anders dan onze huidige economie: daarbij vernietigen we producten (of stoffen) die aan het eind van hun levensduur zitten. Maar die producten kunnen, met de juiste bewerking, als nieuwe grondstof dienen. 

Afvalstoffenheffing 2x zo duur

Duurzame grondstoffen weggooien is zonde. Dat vindt de landelijke overheid ook. Samen met de landelijke overheid proberen we inwoners daarvan bewust te maken. Gooi het nou niet weg, we kunnen het namelijk opnieuw gebruiken. Dat is veel beter voor het milieu. Het milieu waarin wij allemaal, ook onze kinderen, nog jarenlang leven. Maar er is meer dan het milieu. Het is namelijk ook een kwestie van geld. Het verbranden van restafval wordt namelijk duurder. Veel duurder. 

Gaat door invoering van de PMD container de afvalstoffenheffing omlaag?

Dat is op dit moment niet bekend. De hoogte van de afvalstoffenheffing is van vele factoren afhankelijk. De invoering van de container voor PMD heeft geen grote invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing.

Wat verandert er voor bewoners in hoogbouw woningen?

We willen graag dat ook huishoudens in de hoogbouw hun afval scheiden. We plaatsen hiervoor ondergrondse verzamelcontainers.

De ondergrondse containers voor restafval en GFT zijn alleen te openen met een pasje.
Ondergrondse containers voor de afvalstromen papier en glas zijn open en kunnen door iedereen worden gebruikt (dus ook mensen zonder pasje).

Waarom een extra container en is er niet gekozen voor nascheiden?

Er is een continue discussie in het land of nascheiding (scheiden van afval in de verwerkingsfabriek) een beter resultaat geeft dan bronscheiding (scheiden van afval in huis). De benchmark ‘Huishoudelijk afval’ is voor Ijsselstein leidend in de besluitvorming. In deze benchmark zijn een groot aantal gegevens in beeld gebracht zoals de resultaten en kosten uitgesplitst naar type gemeente. Daaruit blijkt dat bronscheiding volgens het systeem omgekeerd inzameling (grondstoffen 1 x 2 weken en restafval 1 x 4 weken inzamelen) in combinatie met DIFTAR (betalen voor restafval) het meeste resultaat geeft om restafval te verminderen. IJsselstein kiest niet voor DIFTAR maar past alleen het omgekeerd inzamelen toe.

Door het afval in huis te scheiden wordt er meer PMD ingezameld. Bij nascheiding in de fabriek wordt alleen het meest waardevolle PMD uit het afval gehaald.
PMD raakt bij nascheiding vervuild door het contact met andere afvalstromen. Dit zorgt voor een vieze geur en verkleuring van het materiaal in een grijzige kleur. De geur is alleen uit het plastic te krijgen door het te verhitten en te wassen in soda. Arbeidsintensief en het verhoogt de milieudruk.

Bewustwording

Nascheiding betekent niet dat al het afval in één bak mag. Want voor het hergebruiken van grondstoffen kunnen papier, GFT, glas en textiel niet worden nagescheiden en moeten dus via bronscheiding worden ingezameld. 
Bij andere gemeenten en in onze proefwijk blijkt dat het invoeren van de PMD-container en het 1 x in de 4 weken inzamelen van restafval een positieve invloed heeft op het bewustzijn van mensen om hun afval te scheiden. Papier, glas en GFT wordt ook meer in de aparte containers aangeboden. Hiermee komt de gewenste doelstelling van een afvalarme samenleving een stuk dichterbij.

Toekomst

We zien in het land dat vooral grote gemeenten overgaan op het nascheiden van afval. Dit heeft er vooral mee te maken dat het in dichtbevolkte steden bijna onmogelijk is om succesvol huishoudens te vragen hun afval te scheiden en het ook gescheiden in te zamelen. 

De capaciteit voor het nascheiden van afval bij afvalverwerkingsbedrijven is nog beperkt. Het breidt wel uit, maar dat gaat nog niet heel hard. 
Sinds 2020 ontvangen gemeenten een vaste vergoeding voor het ingezamelde PMD. Dit staat los van de kwaliteit van het PMD. Het is niet duidelijk hoe de vergoedingenstructuur voor na-gescheiden PMD er uit gaat zien en hoe de hoeveelheid na-gescheiden PMD bepaald gaat worden.

IN RMN-verband blijven we de ontwikkelingen volgen. Het is vervolgens aan elke gemeenteraad afzonderlijk om een besluit te nemen over de wijze van het inzamelen van huishoudelijk afval.

Wanneer gaan de maatregelen in?

Omdat er op meerdere plaatsen in IJsselstein ondergrondse containers worden geplaatst vergt dit voorbereiding en afstemming. RMN verwacht de ondergrondse containers in de loop van 2021 te plaatsen.
Als dit klaar is ontvangt ieder huishouden de PMD-container. U wordt hier dan te zijner tijd over geïnformeerd.

Veelgestelde vragen PMD-container

RMN levert elk huishouden een aparte container van 240 liter om de grondstoffen Plastic, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) uit uw afval te scheiden zodat we minder restafval overhouden en daarmee het milieu sparen.

Hoe groot is de container?

Ieder huishouden ontvangt een minicontainer van 240 liter. Uit ervaring blijkt dat een gemiddeld huishouden deze grootte nodig heeft.

Kan ik een PMD-container weigeren?

Nee, elk huishouden krijgt een container van 240 liter voor het scheiden van PMD.

Hoe vaak wordt de PMD-container geleegd?

De containers worden 1 keer per 2 weken geleegd.

Ik heb geen plek voor een extra container. Wat nu?

Op locaties met blokken woningen met overwegend percelen met een oppervlakte kleiner dan 130m2 plaatsen we voor het aanbieden van restafval ondergrondse containers. Deze bewoners leveren de container voor het restafval in en krijgen in ruil hiervoor een pasje waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse afvalcontainer kunnen brengen.

Kan ik de PMD-container van 240 liter omruilen voor 180 liter?

Nee, iedereen krijgt nu een container van 240 liter. In de praktijk blijkt dat huishoudens deze grootte nodig hebben. We hanteren een gewenningsperiode van 3 maanden. Hierna kunt u bij RMN (telefonisch (0900-6039222) of per email info@rmn.nl) een verzoek indienen de PMD-container gratis om te ruilen.

Wat mag er in de PMD-container?

In de container voor PMD kunt u plastic verpakkingsmateriaal, metaal (oftewel blikverpakkingen) en drankenkartons kwijt. Plastic verpakkingen zijn bijvoorbeeld plastic flessen, flacons, folies, tassen, tasjes en zakken. Blikverpakkingen zijn onder meer drankenblikjes, conservenblikken en metalen deksels. Drankenkartons zijn bijvoorbeeld melk-, yoghurt- en vruchtensappakken.
Op de RMN-app kunt u dit gemakkelijk opzoeken. De app is geschikt voor iOS en Android en is gratis te downloaden via uw app store:
RMN in Apple Store
RMN in Google play

Gebruikt u de app niet. Milieu Centraal biedt via hun website ook eenvoudig de gevraagde informatie.

Wat doe ik als folies van vlees en vis gaan stinken in de PMD-minicontainer?

Juist daarom legen we de PMD-minicontainer 1 x 2 weken. Restafval daar en tegen wordt 1 x 4 weken opgehaald.
Tip: spoel bij warm weer de bakjes even af onder de kraan.

Wordt al het PMD gerecycled?

Al het plastic verpakkingsafval dat huishoudens gescheiden aanbieden, wordt aangeboden voor recycling. Zo'n 90% hiervan wordt daadwerkelijk gerecycled.
Wist u dat de nieuwe PMD-minicontainers bijna in het geheel van gerecycled plastic is gemaakt.
Het PMD wordt verwerkt in Nederland en wordt niet in het buitenland aangeboden.

Veelgestelde vragen restafval

Als we meer PMD en ander nuttige grondstoffen scheiden, houden we minder restafval over. De grijze container voor restafval hoeft daarom minder vaak geleegd te worden. Op het moment dat u de PMD-container heeft, wordt de container voor het restafval één keer in de vier weken geleegd.

Waarom wordt restafval nog maar 1 x 4 weken opgehaald?

Wie goed zijn afval scheidt, heeft nog maar heel weinig restafval. Het is dan ook voldoende om restafval 1x per 4 weken op te halen.

Kan het restafval niet vaker opgehaald worden i.v.m stank?

We horen vaak de opmerking dat de restafvalcontainer vol zit en stinkt.  Als u uw afval goed scheidt zult u merken dat 1 x 4 weken legen ruim voldoende is. Uw container zal lang niet vol zijn.
Ook merkt u dat uw restafval alleen bestaat uit droog afval. Dat ruikt niet. 

Kan ik mijn restafvalcontainer van 240 liter omruilen voor 140 liter?

Dat kan. Dit is gratis. U kunt hiervoor contact opnemen met RMN (t. 0900-6039222 of info@rmn.nl)

Ik heb een beperking en kan mijn restafval niet wegbrengen. Wat nu?

Bij het bepalen van de locaties van de ondergrondse containers is rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een beperking of handicap. De containers staan op maximaal 300 meter loopafstand van de woning. Als u het afval goed scheidt, blijft er weinig restafval over en hoeft u minder vaak naar de ondergrondse verzamelcontainer toe. Wanneer u erg slecht ter been bent, kunt u voor het wegbrengen hulp vragen aan familie, vrienden of buren, of uw hulp die bijvoorbeeld boodschappen voor u doet.

In mijn brief staat dat ik de container voor restafval moet inleveren. Kan ik mijn container voor restafval ook behouden?

Nee, dit kan niet. U gaat gebruik maken van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. Een container met restafval leegt RMN in uw straat niet meer.

Stinkende kattenkorrels in het restafval?

U kunt biologisch afbreekbare kattenkorrels kopen. Deze kunt u in de GFT-minicontainer weggooien. Wilt u dit niet. Dan kunt u de korrels bij warm weer in een plastic zak in de restafvalcontainer weggooien.

Ik heb kinderen in de luiers. Dat stinkt in de restafvalcontainer. Wat nu?

Op de volgende inzamelpunten staan luiercontainers:

  • KDV Purkie Kinderopvang Purkie, Panoven 62
  • Olle Smallsteps kinderopvang Olle, Boedapestlaan 75
  • Kringloopwinkel Noppes, Nijverheidsweg 17
  • Gastouder Mar'dr Liefjes, Nova Zemblastraat 36
  • Afvalbrengstation RMN, Archimedesstraat 3
  • Kinderopvang Spring-in-'t-Veld, Stuivenbergweg 2

De luiercontainers zijn herkenbaar aan de turquoise kleur met de afbeelding van een luier. Voor het inleveren zijn gratis speciale (geparfumeerde) zakken beschikbaar. Verkrijgbaar bij het inzamelpunt.

Afval verminderen door wasbare luiers

Een kind produceert gemiddeld 22 kilo luierafval per maand. Een alternatief is er. Goedkoper, beter voor het milieu, net zo fijn en veilig en verkrijgbaar in leuke designs en kleuren: de wasbare luier. Kijk eens op de website mazzelkontjes en zet ook in op afvalvermindering.

Afvalbeleidsplan

IJsselstein is een duurzame gemeente en probeert het inwoners het zo makkelijk mogelijk te maken afval te scheiden. We gaan voor een optimale recycling en kiezen daarom voor bronscheiding.
Een IJsselsteiner biedt nu 200 kg restafval per persoon aan. We willen toegroeien naar maximaal 100 kilogram restafval en meer grondstoffen om her te gebruiken. Daarvoor heeft de gemeente een nieuw afvalbeleid opgesteld die het de inwoner makkelijker maakt om zijn afval te scheiden, zodat er minder restafval is. De belangrijkste punten uit dit beleid op een rij: lees meer