Kindcentrum De Minstreel

De gemeente IJsselstein werkt samen met zijn onderwijspartners aan de huisvesting van scholen in IJsselstein. Dit doen we aan de hand van het Integraal Huisvestingsplan voor scholen (IHP). Dit IHP bevat onder ander een plan voor de realisatie van een nieuw kindcentrum aan de Touwlaan voor de Fatimaschool en de Nicolaasschool. In een nauwe samenwerking met Trinamiek werken wij aan het realiseren van de plannen voor de nieuwe school aan de Touwlaan.

Ontwerp

In opdracht van Trinamiek heeft een ontwerpteam samen met architectenbureau SVP uit Utrecht een ontwerp voor het gebouw en de buitenruimte gemaakt. Rondom het gebouw wordt ook een buitenruimte aangelegd voor alle kinderen. Een beschermde plek voor de allerkleinsten en in het groen verwerkte ruimten voor de oudere kinderen. Er wordt voorzien in voldoende fietsenstallingen, een afzonderlijke parkeerplaats en een flexibele Kiss & Ride-zone die ook gebruikt kan worden voor het buiten spelen.
Ontwerp (technische) situatietekening Kindcentrum.pdf
Sfeerbeeld eindsituatie De Minstreel/Touwlaan

Planning en verloop werkzaamheden

In oktober 2020 is gestart met de bouwwerkzaamheden. Inmiddels vordert de bouw gestaag. De verwachting is dat de kinderen in het vierde kwartaal van dit jaar hun intrek kunnen nemen in het nieuwe pand. 

Vanaf maandag 23 augustus wordt er  gestart met het herinrichten van de openbare ruimte. Op het terrein van De Minstreel worden dertien parkeerplaatsen, een fietsenstalling, speelplaats en een Kiss and Ridestrook (K&R) aangelegd. Zoals de naam Kiss and Ride zegt betekent dit aan komen rijden met de auto, stoppen, kusje en je kind uit laten stappen en direct doorrijden. De K&R-strook wordt zo ingericht dat het niet mogelijk is de auto te parkeren. Er komt een ruime fietsenstalling en er worden verkeersmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Ouders worden door de directie van het Kindcentrum gestimuleerd zoveel mogelijk hun kinderen te voet of op de fiets te brengen.

Ter hoogte van de K&R worden drie bomen verwijderd. Dit is nodig om bij het in- en uitrijden van de K&R een goed zicht te hebben op de verkeersdeelnemers op de Touwlaan. De bomen worden zo mogelijk in de wijk gecompenseerd. We zijn nog op zoek naar geschikte locatie(s).

 

Verkeersmaatregelen Touwlaan

Verlengde verkeersdrempel Touwlaan

Vanaf 11 oktober vinden er, naar verwachting twee weken, werkzaamheden plaats om de verkeersveiligheid aan de Touwlaan te verhogen. Het zebrapad blijft op de huidige plek gehandhaafd. De fietsstroken worden over de verkeersdrempel doorgetrokken. De verkeersdrempel die nu ligt ter hoogte van de school wordt er in z’n geheel uitgehaald. Hier wordt een nieuwe hogere en langere (vanaf De Minstreel tot voorbij de J.W. Frisolaan) verkeersdrempel aangelegd.
De aanleg van de nieuwe verkeersdrempel zal overlast veroorzaken. Het doorgaande verkeer zal gestremd worden. Ter plaatse wordt een omleidingsroute aangegeven.

Verkeershinder Touwlaan 

Van maandag 11 t/m vrijdag 22 oktober zijn er op de Touwlaan ter hoogte van de nieuwbouw van het kindcentrum De Minstreel werkzaamheden voor het aanleggen van een verhoogde en verlengde verkeersdrempel. Hiervoor wordt de Touwlaan afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Maatregelen:

  • De Touwlaan wordt vanaf de kruising Touwlaan/Eiteren/Oranje Nassaulaan tot aan Touwlaan 34 (net voorbij de Johan Willem Frisolaan) afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers.
  • Het Eiteren (richting de Vicarielaan) wordt afgesloten voor auto’s. Het is dus onmogelijk om vanaf de Oranje Nassaulaan met de auto het Eiteren op te rijden om de wijken Kasteelkwartier/Eiterse Waard of Achterveld in te rijden. Deze beslissing is genomen voor de veiligheid. We willen voorkomen dat er teveel auto’s door de woonwijk gaan rijden. Bij eerdere werkzaamheden aan de Touwlaan hebben we ervaren dat vrachtverkeer om de winkels in de binnenstad te bevoorraden door de woonwijk gingen rijden en er hierdoor gevaarlijke situaties ontstonden. Dit willen we per se voorkomen.
  • Het Eiteren richting de parkeergarage, de woningen aan het Eiteren en de Prins Clauskade en de huisartsenpraktijk blijft open voor alle verkeer. Deze zijn dus gewoon te bereiken
  • De T-kruising Johan Willem Frisolaan/Touwlaan wordt afgesloten voor auto’s, fietsers en voetgangers.
  • U kunt met uw auto of fiets niet vanaf de kruising Touwlaan/Kasteellaan richting de Oranje Nassaulaan rijden. De bewoners van de Touwlaan 26 t/m 34 kunnen hun woning wel bereiken.

Werken in de openbare ruimte veroorzaakt overlast. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.​​​​​​

Wijzigen verkeersbesluit verkeersmaatregelen Oranje Nassaulaan / Touwlaan

De Touwlaan is in 2016 opnieuw ingericht om onder andere de verkeersveiligheid te verbeteren. 
Hierin zijn grote stappen gemaakt, maar er zijn altijd verbeterpunten. De gemeente IJsselstein is, samen met een afvaardiging van bewoners, blijven kijken welke maatregelen we hiervoor kunnen nemen.
Eén van de maatregelen die aan de verkeersveiligheid kan bijdragen is het wijzigen van de voorrangssituatie op de kruisingen van de Touwlaan. (We spreken over de kruisingen Touwlaan/Eiteren, Touwlaan/J.W. Frisolaan, Touwlaan/Kasteellaan en Touwlaan/Vondellaan.)
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren een verkeersbesluit genomen. Hiermee wordt het ‘recht’ op voorrang op de Touwlaan ingetrokken. Hierdoor ontstaan er gelijkwaardige kruisingen waar verkeer van rechts voorrang heeft. Dit besluit wordt in twee fases ingevoerd. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie dus nog niet op alle kruisingen per direct. 


Brief verstuurd aan inwoners
Verkeersbesluit