Kromme IJssel Park

De gemeente IJsselstein denkt samen met belanghebbenden na over de toekomst van het buitengebied ten zuiden van de stad.

Afbeelding Kromme IJsselpark

Vanwege de kenmerkende rivier, die er doorheen stroomt, noemen we dit gebied vooralsnog het Kromme IJssel Park. Willen we er gaan wonen? En hoe gaan we om met andere grote uitdagingen als de energietransitie, klimaatverandering, recreatie en de landbouw? Allemaal vragen waar we samen met belanghebbenden in een vroege fase over willen nadenken in drie zogenaamde gebiedsateliers, die vóór de zomer van 2022 plaatsvinden.

Uitdaging

In het Kromme IJssel Park komen verschillende opgaven en kansen bij elkaar. Het gebied vormt de schakel tussen het landelijke karakter van de Lopikerwaard en het gebied rondom de Lek én het stedelijke gebied rondom Utrecht. In de toekomst ziet u zichzelf hier misschien wel wonen, fietsen of wandelen of heeft u een bepaald toekomstbeeld bij uw bedrijf in dit gebied. Uw mening, ideeën en wensen zijn dus van belang.

Samen verkennen

Met elkaar gaan we verkennen hoe de verschillende opgaven voor het gebied tussen de N210 en de Lek, rondom de Kromme IJssel vorm zouden kunnen krijgen. In gesprek, meningen delen, ideeën vormen en onze visie bepalen. Dit mondt uiteindelijk uit in een gebiedsperspectief.

Gebiedsateliers

We organiseren daarom vóór de zomer van 2022 drie gebiedsateliers. Hiervoor nodigen wij inwoners, direct aanwonenden en ondernemers in het gebied (zie afbeelding hieronder) én partijen zoals het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en belangenverenigingen uit. Met elkaar wegen we de mogelijkheden af en bespreken we de tussenresultaten en het concept-gebiedsperspectief. De begeleiding van dit proces is in handen van de bureaus RUIMTEVOLK en Flux Landscape Architecture, in opdracht van de gemeente IJsselstein. De gebiedsateliers worden ambtelijk voorbereid (zie het processchema).

Verslag gebiedsatelier 21 april

Hoe kan ik meedoen?

Belanghebbenden in het Kromme IJssel Park zijn eind maart door de gemeente uitgenodigd. De gebiedsateliers vinden plaats op donderdagavond 21 april, dinsdagavond 7 juni en woensdagavond 6 juli op het Zendstation, Biezendijk 3 in Lopikerkapel.

Besluitvorming

Stapsgewijs werken we per atelier toe naar een steeds concreter perspectief voor het gebied. We hopen dit gebiedsperspectief in de zomer van 2022 naar de gemeenteraad te sturen, zodat zij het resultaat in het najaar kan vaststellen. Onze ambitie is om op deze manier een toekomstgericht en gedragen gebiedsperspectief op te stellen.

begrenzing gebied

Meer informatie

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het gebiedsperspectief Kromme IJssel Park, bel dan met 14 030 of stuur een mailtje naar info@ijsselstein.nl onder vermelding van ‘Kromme IJssel Park’. Op weg naar het gebiedsperspectief houden we deze pagina actueel.