Verkenning woningbouw Lagebiezen

De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

Ontwikkelmogelijkheden

De nieuwbouw van de school De Minstreel vordert en de onderwijzers en leerlingen verhuizen in het vierde kwartaal van dit jaar naar de Touwlaan. We willen geen leeg staande panden, dus komt er vanaf dat moment leegstandsbeheer in de panden.

De gemeente heeft een studie uitgevoerd naar de ontwikkelmogelijkheden voor de locatie Lagebiezen 4-6. Als alleen deze locatie wordt ontwikkeld kunnen hier tot 50 woningen worden gebouwd. Bij onze studie is ook het aangrenzende gebied in ogenschouw genomen. Woningcorporatie Provides is de eigenaar van de woningen aan de Jacob Marislaan. In overleg met Provides blijken er kansen om het te ontwikkelen gebied uit te breiden met de Jacob Marislaan. 
De gemeente IJsselstein is met Provides overeengekomen dat Provides het initiatief neemt voor de realisatie van woningbouw in het totale gebied (Lagebiezen 4-6 en de Jacob Marislaan). 

De uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling zijn:

  1. Eengezinswoningen en appartementengebouwen, overwegend variërend van minimaal drie tot maximaal vijf bouwlagen. Passend in de omliggende groenstructuur en qua doelgroepen passend in de behoeften van IJsselstein .
  2. Parkeren binnen de locatie.
    Parkeercapaciteit moet binnen het nieuw te ontwikkelen gebied gerealiseerd worden.
  3. Toekomstbestendige bouw.-
    Het terrein en de woningen toekomstbestendig bouwen voor klimaatadaptie (watertekort en -overlast) en energie.
  4. Toegankelijke buitenruimte.
  5. De buitenruimte moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking en moet aantrekkelijk vormgegeven worden.Goede ontsluiting en verkeersafwikkeling.
  6. Ondergrondse afvalinzameling.
Bewonersbijeenkomsten

Hieronder leest u het verslag van de bewonersbijeenkomst  en de getoonde presentatie op zaterdag 27 november 2021..
In de presentatie is in de afbeeldingen 12 t/m 28 de concept Nota van Uitgangspunten weergegeven.
Wilt u hier een reactie op geven? Stuur uiterlijk  21 december 2021 een mail aan info@ijsselstein.nl met als onderwerp Lagebiezen.
Verslag bewonersbijeenkomst 27 november 2021​​
Presentatie INBO bewonersbijeenkomst 27 november 2021
Presentatie INBO bewonersbijeenkomst 6 oktober 2021
Verslag bewonersbijeenkomst 6 oktober 2021

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De gemeente heeft bij brief van 17 oktober 2021 een Wob verzoek ontvangen inzake Gebiedsontwikkeling Lagebiezen door initiatiefnemer Provldes/GroenWest.
U leest hier de reactie van de gemeente hierop en de aan de indiener toegezonden op 24 november 2021 met als bijlage ‘Memo update gebiedsontwikkeling Lagebiezen van maart 2021
 

Bestemmingsplan, Kadaster en nota Bouwhoogten

Voor woningbouw is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen. Het streven is dit in 2022 te doen.
Voor informatie over de kadastrale percelen raaden wij kadastralekaart.com aan
Hier leest u de nota Bouwhoogten