Verkenning woningbouw Lagebiezen

De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

Verkennende fase

De nieuwbouw van de school De Minstreel vordert en de onderwijzers en leerlingen verhuizen in het vierde kwartaal van dit jaar naar de Touwlaan. We willen geen leeg staande panden, dus komt er vanaf dat moment leegstandsbeheer in de panden.
De gemeente is met de eigenaren van de panden van de fysiotherapiepraktijk De Groene Biezen en de Lagebiezen 2A en de woningbouwvereniging Provides in gesprek om een verkenning uit te voeren. Naar verwachting is deze verkenning in de zomer afgerond. Daarna gaat de gemeente met aanwonenden in gesprek.

Voor de verkennng hanteren we onderstaande uitgangspunten:

 • Wooneenheden, variërend van drie tot vijf bouwlagen, passend in de omliggende groenstructuur.
  Door de vergijzing, hoge prijzen voor starters en de wens van doorstroming, is er een grote behoefte aan woningen voor kleinere huishoudens in IJsselstein. Daarom willen in dit gebied graag inzetten op kleinere levensloopbestendige koopwoningen voor 55-plussers en jongeren. Daarnaast willen we de mogelijkheid verkennen voor het bouwen van een deel van de woningen in de sociale sector en middenhuur.
 • Parkeren binnen de locatie.
  Parkeercapaciteit moet binnen het nieuw te ontwikkelen gebied gerealiseerd worden. 
 • Toekomstbestendige bouw.
  Het terrein en de woningen willen we toekomstbestendig bouwen voor klimaatadaptie (watertekort en -overlast) en energie (nul op de meter). 
 • Toegankelijke buitenruimte.
  De buitenruimte moet toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking en moet aantrekkelijk vormgegeven worden. We willen hierbij de groene omzoming zoveel mogelijk behouden.
 • Goede ontsluiting en verkeersafwikkeling.
 • Ondergrondse afvalinzameling.

Bestemmingsplan

Voor woningbouw is het noodzakelijk het bestemmingsplan aan te passen. Het streven is dit in 2022 te doen.