Verkenning woningbouw Lagebiezen/Jacob Marislaan

De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De gemeente heeft bij brief van 17 oktober 2021 een Wob verzoek ontvangen inzake Gebiedsontwikkeling Lagebiezen door initiatiefnemer Provldes/GroenWest.
U leest hier de reactie van de gemeente hierop en de aan de indiener toegezonden op 24 november 2021 met als bijlage ‘Memo update gebiedsontwikkeling Lagebiezen van maart 2021
 

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten worden alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid. De Nota van Uitgangspunten wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2021 is gewerkt aan het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. De opgestelde Nota van Uitgangspunten is behandeld ind e commissie Ruimte van 18 januari 2022. De doumenten en de behandeling is terug te zien op: De Nota van Uitgangspunten en het raadsvoorstel leest u onder punt 5 van de agenda.

De Nota van Uitgangspunten is vervolgens niet ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in hara vergadering van 3 februari 2022. De raad heeft een motie aangenomen voor het opstellen van een nieuwe Nota van Uitgangspunten. U leest de motie onder punt 16, ad. 4

In het najaar 2022 gaat de gemeente het opstellen van een nieuwe Nota van Uitgangspunten, samen met de omwonenden, opnieuw oppakken.

Bestemmingsplan, Kadaster en nota Bouwhoogten

Voor woningbouw is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen.
Voor informatie over de kadastrale percelen raaden wij kadastralekaart.com aan
Hier leest u de nota Bouwhoogten