Verkenning woningbouw Lagebiezen 4 en 6

De locatie Lagebiezen is een aantrekkelijke locatie voor woningbouw. Het ligt in de directe omgeving van de binnenstad met aangrenzend enkele zorgfuncties (fysiotherapie, dagbesteding) en een fietsenwinkel. Ook is het openbaar vervoer bij het Podium op loopafstand.

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)

De gemeente heeft bij brief van 17 oktober 2021 een Wob verzoek ontvangen inzake Gebiedsontwikkeling Lagebiezen door initiatiefnemer Provldes/GroenWest.
U leest hier de reactie van de gemeente hierop en de aan de indiener toegezonden op 24 november 2021 met als bijlage ‘Memo update gebiedsontwikkeling Lagebiezen van maart 2021
 

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten worden alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid. De Nota van Uitgangspunten wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2021 is gewerkt aan het opstellen van een Nota van Uitgangspunten. De opgestelde Nota van Uitgangspunten is behandeld in de commissie Ruimte van 18 januari 2022. De doumenten en de behandeling is terug te zien op: De Nota van Uitgangspunten en het raadsvoorstel leest u onder punt 5 van de agenda.

De Nota van Uitgangspunten is vervolgens niet ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad in hara vergadering van 3 februari 2022. De raad heeft een motie aangenomen voor het opstellen van een nieuwe Nota van Uitgangspunten. U leest de motie onder punt 16, ad. 4

In het najaar 2022 start de gemeente, samen met de direct aanwonenden, met het opstellen van een nieuwe Nota van Uitgangspunten.Werkatelier Lagebiezen 22-10-18

  • fase 1: maandag 17 oktober. Werkatelier in de Skylobby van het stadhuis. De nieuwe projectleider, Gerard van der Lit, gaat samen met de nieuwe stedenbouwkundige , Andre de Wildt van het bureau Aveco de Bondt, Rik Walstra, beleidsmedewerker Wonen, Edwin Tas, Wethouder en projectassistente, Samia Ayari het gesprek aan met zo’n 40 aanwonenden. De stedenbouwkundige heeft voorbeelden gemaakt hoe bebouwing in het gebied er uit zou kunnen zien. En ook heeft hij tekeningen gemaakt die sfeerbeeld schetsen van mogelijke inrichting(en) van het gebied. Beiden zijn een goed uitgangspunt om met elkaar wensen, ideeën en idealen voor het gebied te bespreken.
  • fase 2: november 2022. Verwerken reacties werkatelier in een concept Nota van Uitgangspunten.
  • fase 3: december 2022/januari 2023. Werkatelier om terugkoppeling te geven op het eerste werkatelier en de concept Nota van Uitgangspunten (in woord en beeld) te presenteren. Bekijk hier de Concept nota van uitgangspunten, per januari 2023.
  • fase 4: februari 2023. Verwerken reacties tweede werkatelier en opstellen van een definitieve Nota van Uitgangspunten.
  • fase 5: maart/april 2023. Start bestuurlijk besluitvorming voor het vaststellen definitieve Nota van Uitgangspunten. Eerst neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit en vervolgens legt het college de Nota van Uitgangspunten voor aan de gemeenteraad met het verzoek deze vast te stellen.
     
Bestemmingsplan, Kadaster en nota Bouwhoogten

Voor woningbouw is het noodzakelijk het huidige bestemmingsplan aan te passen.
Voor informatie over de kadastrale percelen raaden wij kadastralekaart.com aan
Hier leest u de nota Bouwhoogten