Bedrijventerrein De Kroon

Plattegrond bij project op de website 2846A_De Kroon

Ingeklemd tussen de rijksweg A2, de N210 (Weg der Verenigde Naties) en de Hollandse IJssel, ligt een strook grond dat nu voornamelijk voor agrarische doeleinden in gebruik is. De gemeente IJsselstein is voornemens dit gebied te ontwikkelen tot Bedrijvenpark De Kroon. Een geoutilleerd bedrijvenpark dat voldoet aan de wensen van deze tijd. Het terrein sluit aan op het bestaande bedrijventerrein Over Oudland dat ten westen van de N210 ligt. 

De Provincie Utrecht werkt aan een nieuwe provinciale omgevingsvisie en een regionaal omgevingsprogramma die in het tweede kwartaal van 2021 door de Provinciale Staten zal worden vastgesteld. Hierin is de ontwikkeling van een 9 hectare groot bedrijventerrein opgenomen.

Historie

In april 2012 heeft de gemeente IJsselstein, samen met de regiogemeenten en de provincie Utrecht het regionaal convenant bedrijvenparken Regio-Utrecht-West ondertekend. Hierin staat de ontwikkeling van deze strook als bedrijvenpark opgenomen.
 
In januari 2017 heeft het college besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘bedrijventerrein De Kroon’ ter inzage te leggen om de realisatie van een bedrijventerrein langs de rijksweg A2 mogelijk te maken. Door meerdere zienswijzen hebben ontwikkelaar en gemeente gewerkt aan aanpassingen van het plan. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid .
 
In de periode 2017 – 2019 is gezocht naar oplossingen voor de zienswijze reactie van Rijkswaterstaat en de Provincie over mobiliteit.
In de periode 2019 – 2020 is de mogelijkheid onderzocht om Roba op het bedrijventerrein De Kroon te krijgen en de verlaatlocatie te ontwikkelen voor woningbouw.

Anno 2021

Inmiddels is besloten de planontwikkeling opnieuw te starten zodat het aansluit op de huidige context. Dit betekent dat opnieuw gekeken is naar de verkaveling, ontsluiting en aantakking op de N210 en verdere eisen die passen bij deze tijd. 
De gemeenteraad heeft hiervoor op 2 juli 2020 een herijkte nota van uitgangspunten vastgesteld. 
Op dit moment werkt projectontwikkelaar Van Wijk samen met de gemeente druk aan de voorbereiding om het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan, naar verwachting in het voorjaar 2021, in procedure te brengen. 

Interesse/vragen

Heeft u een andere vraag over de ontwikkeling van dit project? Wij vragen u contact op te nemen met ons Klantcontactcentrum via tel. 14 030