Paardenveld-Noord kansrijk voor woningen

Omsloten tussen de karakteristieke Paardenlaan, Utrechtseweg, Beneluxweg en Hogebiezen ligt het gebied Paardenveld-Noord. Wij zien dat er in de komende jaren veranderingen in dit gebied zullen optreden, onder meer in de huisvesting van de school De Wenteltrap en vertrek van bedrijven. In de komende jaren kan dit gebied zich ontwikkelen tot een nieuwe bestemming. 
Ook zien we dat de vraag naar woningen voor jong en oud groot is. We zien veranderingen in mobiliteit op ons afkomen. Dit geldt ook voor bijv. duurzaamheid. Tegelijkertijd is het een unieke locatie voor woningbouw vanwege zijn ligging; op een steenworp afstand van de binnenstad en de Hollandsche IJssel, een goede aansluiting op openbaar vervoer en de (fiets)snelweg en de aanwezige ouderen- en gezondheidszorg. De gemeente IJsselstein heeft samen met stedenbouwkundigbureau Imoss een oriëntatie gemaakt voor een concept viseie om dit gebied te bestemmen als woongebied: 500 woningen, appartementen, koopwoningen en 30% sociale-huurwoningen, met speciale aandacht voor starters en senioren. Een woongebied met een eigen identiteit voor jong en oud, die we in de komende tien jaar fasegewijs willen ontwikkelen.

Een wijk voor iedereen

Woonwijk Paardenveld-Noord moet een woonwijk worden waar iedereen graag woont. Of het anderen aanraadt. Betaalbare appartementen voor starters en levensloopbestendige woningen voor senioren. De seniorenwoningen zijn ingericht zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig ‘thuis’ kunnen wonen; gelijkvloers, nabij welzijns- en gezondheidszorg, domotica-mogelijkheden en voorzieningen op loopafstand. Maar er moet ook gebouwd worden voor alle andere doelgroepen. Grotere en kleinere appartementen, stadswoningen en 30% van het woningaanbod is in de sociale huursector. Een mix van aanbod zodat het een wijk is voor iedereen!

Wijk van toekomst

Bouwen voor toekomstige generaties in IJsselstein. Dat betekent een duurzame wijk waar mens, natuur, klimaat en gezondheid centraal staan en dat ruimte biedt aan 500 appartementen/stadswoningen. Een wijk van de toekomst die groen, circulair en klimaatadaptatief is. Een autovrije wijk, zodat kinderen vrij kunnen spelen. De parkeervoorziening is op één centrale plaats op korte loopafstand van de woningen, de zogenoemde Mobiliteitshub. In deze Mobiliteitshub kunnen ook andere functies voor gemeenschappelijk gebruik. Denk aan pakketservice, sport en ontspanning, horeca, steunpost hulpdiensten, etc. En de bushalte is op loopafstand.

Locatie

Paardenveld-Noord ligt centraal in IJsselstein. De Hollandsche IJssel loopt langs het gebied en verdeelt het gebied in twee wijken. Op de locatie Paardenveld-Noord staan nu twee scholen (Baanbreker en De Wenteltrap), een sociale werkplaats (WerkwIJSS), een sportschool (Bodybusiness), een uitvaartcentrum (Monuta) en een politiebureau. Aangrenzend ligt het woon- en zorgcentrum Ewoud.
Aan de andere zijde van de Hollandsche IJssel ligt het gebied Hazenveld. In de visie wordt ook dit gedeelte betrokken bij het woongebied. Op deze locatie staan nu een autobedrijf (Jongerius) en een voormalig PTT-gebouw. De twee gebieden zijn met elkaar verbonden door een brug op de Beneluxweg. 

Visie indeling van de wijk

Een eerste conceptvisie voor de indeling van de wijk is volgens een campusmodel. Met dit model staan de appartementgebouwen aan de buitenranden van de wijk. Het midden van de wijk is vrijgehouden voor een gezamenlijk park. Om de authentieke Paardenlaan tot zijn recht te laten komen is in de visie de bouwhoogte aan de laan beperkt tot 4 soms 5 bouwlagen. Langs de Beneluxweg en de Utrechtseweg houdt d evisie rekening met hogere bebouwing. Langs de Beneluxweg komt water voor een waterberging. De afslag naar de Panoven zal veranderen in een fietspad. Het gebied Paardenveld-Noord biedt ruimte aan ca. 500 woningen. Deze twee gebieden worden zoveel mogelijk met elkaar verbonden door een groenzone. Ook Zorgcentrum Ewoud heeft plannen op korte termijn voor het vervangen van woningen voor nieuwe moderne woningen. Daarvoor willen zij de woningen aan de Marijke Meuhof vervangen voor een nieuw zorggedeelte en appartementen. 

Klik op het filmpje voor de animatie Paardenveld-Noord en lees meer informatie in de visie Paardenveld-Noord

Klimaatneutraal

We werken toe naar een klimaatneutraal IJsselstein in 2050. Het plan Paardenveld-Noord gaat uit van een klimaatadaptieve woonwijk. Woningen gebouwd volgens de nieuwste inzichten op het gebied van energie, warmte, water en milieu. Woningen zullen in grote mate voorzien in eigen energievraag, denk aan warmtepomp, zonne-energie, warmteterugwinning en warmtewisselaars. En ook de openbare ruimte zal zo worden ingericht dat het bijdraagt aan de biodiversiteit en duurzaamheids-doelstellingen, zoals regenwateropvang en -berging en het tegengaan van hittestress.

Terugkoppeling enquête

Wij hebben onze  inwoners, ondernemers en belanghebbenden gevraagd wat zij vinden van de eerste plannen van Paardenveld-Noord  Hiervoor is ter oriëntatie een ontwerpschets gemaakt om de plannen zichtbaar te maken. Aan de hand van dit ontwerpschets is medewerking gevraagd aan een enquête. Ruim 1.100 inwoners hebben hier aan mee gedaan. De uitkomsten laten opnieuw zien dat de vraag naar woningen groot is. IJsselsteiners, jong en oud, willen graag in Paardenveld-Noord wonen. 

Met de uitkomsten van de enquête en de reacties van gesprekken met belanghebbenden is de conceptvisie bijgewerkt:

Wooneenheden aan rand van de wijk met in midden park en géén auto’s

Paardenveld-Noord wordt gescheiden door de Hollandse IJssel. In het gedeelte tussen de Hogebiezen, Paardenlaan, Beneluxweg en de Hollandse IJssel kunnen de wooneenheden gesitueerd worden volgens een zogenaamd campusmodel. Inwoners spraken voor dit model hun voorkeur uit: Appartementen en stadswoningen langs de randen van een autoloze wijk met in het midden een mooi groen park om te wandelen, te verpozen en te spelen én mogelijkheden om een aangenaam woonklimaat te creëren. 

Paardenlaan

De inwoners van IJsselstein voelen zich betrokken bij de karakteristieke Paardenlaan. De uitstraling van dit laantje moet behouden blijven. De inwoners zijn van mening dat dicht bij de Paardenlaan een bouwhoogte mogelijk is van maximaal drie bouwlagen. Over de bouwlagen in de overige appartementenblokken is men verdeeld van mening. De gemeente gaat dit verder beoordelen vanuit het oogpunt van volkshuisvesting (het aantal woningen), stedenbouw en de benodigde financiën om het project te kunnen realiseren.

Jan van der Heydenweg

In tegenstelling tot de concept visie blijven de Jan van der Heydenweg en de woningen bij de brandweerkazerne op de huidige plek gehandhaafd. 
Mede uit de reacties blijkt dat het voorlopig niet haalbaar is de Jan van der Heydenweg te verleggen over het terrein van woonzorgcentrum Ewoud. De gemeente houdt de mogelijkheid wel open dat de weg in de verdere toekomst (2035 of later) op een andere plek komt te liggen. 
Het handhaven van de Jan van der Heydenweg heeft in de uitwerking invloed op de plek van het park en de mobiliteitshub. Hiervoor is nader onderzoek nodig. 

Mobiliteitshub

Een autovrije wijk betekent dat bewoners hun auto parkeren in de mobiliteitshub. In de enquête stelden mensen vragen over de mobiliteitshub onder andere in relatie tot de bereikbaarheid van woningen bij het doen van boodschappen en mensen die slecht ter been zijn. De kansen hiervoor worden nog verder onderzocht. 
In de mobiliteitshub kunnen meerdere voorzieningen en functies worden ondergebracht, zoals een pakketdienst en wellicht een sportschool. Ook worden mogelijkheden onderzocht voor de school De Baanbreker. De gemeente ziet ook mogelijkheden voor de huisvesting van De Baanbreker elders in de gemeente. 

Besluitvormingsproces en voortgang

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 20 mei 2021 de visie Paardenveld-Noord vastgesteld. Dit is de eerste stap naar een nieuwe woonwijk in IJsselstein.
De visie is, zoals het woord ook al uitdrukt, niet in beton gegoten. Het geeft een beeld op hoofdlijnen en is richting gevend. Wij verwachten dat de eerste bouwactivitetien in 2025 kunnen starten.

Raadsvoorstel visie Paardenveld- Noord 
Notitie inspraakreacties

Voortgang mei 2021
Bij de uitwerking zullen zeker veranderingen optreden. De volgende stap is nu via een projectmatige aanpak het uitwerken van de visie naar een ontwikkelingsplan. Hiermee wordt onderzocht hoe een gefaseerde ontwikkeling mogelijk is. Het biedt ook de basis voor een bestemmingsplan/ omgevingsplan, bouwplannen en een inrichtingsplan. Dit geldt vooral over het deel bij de huidige Baden Powellweg. Over het opstellen van het ontwikkelingsplan zal verdere communicatie plaatsvinden met betrokkenheid van de inwoners, eigenaren en belanghebbenden. Voor particuliere ontwikkelingen dient de visie als basis voor een op te stellen kader of ‘kavelpaspoort’. 

Voortgang februari 2022
De afgelopen maanden hebben we een beeld gevormd wat nodig is om het plan een stap verder te brengen. Er is en plan van aanpak opgesteld. Dit resulteert er in dat het college van burgemeester en wethouders de raad voorstelt om extra financiële middelen beschikbaar te stellen. (voortgang: De raad heeft in haar vergadering van 4 maart 2022 extra geld beschikbaar gesteld.)  
Gelijktijdig wordt de uitspraak van de Hoge Raad over ‘Didam’ onderzocht op de betekenis voor Paardenveld Noord. Het gaat dan over de wijze van uitgifte van het gemeentelijk eigendom. Tegelijkertijd wordt aandacht besteedt aan eventuele aanbesteding van (delen van) het gebied als onderdeel van onderzoek naar samenwerking met een ontwikkelaar.  Dit is eveneens een onderdeel van het voorstel op het vaststellen van de visie.

Veelgestelde vragen

Wat betekent een visie Paardenveld Noord/Hazenveld?

Duidelijk is, dat er in de nabije toekomst veranderingen gaan optreden in het gebied. De scholen zijn aan het einde van hun levensduur gelet op de onderwijskundige veranderingen en hun technische staat. Het gebouw waarin de werkvoorziening WerkIJss is gevestigd, kan wellicht beter op een andere locatie gehuisvest worden. Het politiebureau en het uitvaartcentrum komen op termijn ook beschikbaar. Deze veranderingen geven aanleiding om het gebied om te vormen in een woongebied, aansluitend aan de bestaande woongebieden en dicht bij de binnenstad. De visie is een vooruitblik op hetgeen we willen bereiken met het gebied. De opdracht die meegegeven is aan het stedenbouwkundig bureau was: een inspirerend, dynamisch en uitdagend, wellicht zelfs ambitieus beeld van de toekomst voor het gebied, dat een perspectief biedt over een periode van 6 – 11 jaar (2025-2030) met de ambitie om dat te bereiken.

Hoe zeker is het dan dat Paardenveld Noord / Hazenveld ook daadwerkelijk een woonwijk wordt?

Wanneer de gemeenteraad instemt met de visie zal verder onderzoek moeten plaatsvinden. Daaruit kan, mogelijk zelfs zal, naar voren komen dat onderdelen niet zo gerealiseerd kunnen worden als nu bedacht wordt. Ook zullen diverse procedures gevolgd moeten worden, die lange tijd in beslag kunnen nemen. Maar het doel blijft wel om de visie zoveel mogelijk te realiseren, mede gelet op al bekende en op afkomende wetgeving op het gebied van o.a. klimaat, energie, gezondheid. Zoals hiervoor aangegeven, moet het plan ook realistisch zijn. Uit een eerste doorrekening komt naar voren dat het plan financieel haalbaar is. Verder zijn marktomstandigheden van invloed op de haalbaarheid.

Hoe zeker is het dat het Campusmodel gerealiseerd wordt?

Het Campusmodel is als uitgangspunt genomen, omdat wij denken dat dit het meest aantrekkelijk model is. Bij een verdere uitwerking niet onlogisch dat er elementen van de andere twee modellen verwerkt worden.

Wanneer is het zeker dat het een woonwijk wordt?

De gemeenteraad heeft al de Woonvisie vastgesteld met daarin de opgave om 2500 woningen in de komende 10 jaar te realiseren. Ook heeft de gemeenteraad ingestemd met het onderzoeken van een aantal woningbouwlocaties, waaronder Paardenveld. Als de gemeenteraad instemt met de visie wordt een nieuwe een belangrijke stap gezet. Daarna zal er verder onderzoek nodig zijn en zal er een verdere uitwerking moeten plaatsvinden. Dit zal naar verwachting ruim een jaar in beslag nemen. Gesteld kan worden dat er daarna meer zekerheid is of de visie, eventueel met aanpassingen, gerealiseerd kan worden. De daadwerkelijke realisatie zal echter nog even op zich laten wachten, ook omdat naar verwachting niet alles gelijktijdig gerealiseerd kan worden.

Staat de indeling van de wijk vast?

Met de vaststelling van de visie staat de hoofdstructuur vast zoals dat op de visiekaart en de uitgangspunten is weergegeven. Binnen deze kaders zal verdere invulling moeten plaatsvinden.

Komen er ook eengezinswoningen?

De visie geeft vooral hoofdlijnen van bebouwing weer. Bij een modelmatige invulling, om te kijken of de visie ook realistisch is, is er ook van uitgegaan dat er eengezinswoningen komen in de vorm van stadswoningen. Gelet op de woningbehoefte wordt echter vooral uitgegaan van appartementen.

Hoe lang duurt het voordat de bouw kan starten?

Voordat de onderzoeken gereed zijn en procedures doorlopen zijn, zal het naar verwachting 2025 zijn. Het woon- en zorgcentrum Ewoud zal naar verwachting wel eerder gaan bouwen bij het Marijke Meuhof (2022).

Hoeveel sociale huurwoningen komen er?

Conform de Woonvisie zal er 1/3 deel sociale huur zijn.

Als het autovrij wordt, hoe brengen mensen dan hun boodschappen en andere zwarespullen naar hun woning?

De appartementen en woningen zullen bereikbaar zijn voor zware spullen, zoals voor verhuizingen. Pakketservices (DHL, PostNL, enz.) en boodschappenservices (Picnic, AH, Jumbo, enz.) kunnen hun vracht afleveren in het mobiliteitshub, waar deze zaken opgehaald kunnen worden. Dat is ook gemakkelijk voor mensen die overdag niet thuis zijn. Hiermee wordt voorkomen dat er allerhand verkeersbewegingen door het groene gebied gaat ontstaan, bestellingen weer opnieuw bezorgd moeten worden, met alle neveneffecten van dien (lucht, geluid, onveiligheid).

Wat gaat er gebeuren met de bedrijven en scholen die nu op de locatie staan?

Bij de totstandkoming van de visie is met de belangrijkste stakeholders (eigenaren, huurder(s) gesproken. Samengevat kan gesteld worden dat deze enthousiast zijn. Ook zijn wij nog in overleg met de schoolbesturen over de toekomst van de scholen. Daarover zal de gemeenteraad ook een besluit moeten nemen. Omdat dit nog een visie is, zal met alle partijen verder gesproken moeten worden en onderzocht moeten worden wat de mogelijkheden zijn om de functies opnieuw in het gebied onder te brengen of om elders een nieuwe locatie te vinden. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de wensen en mogelijkheden van de bedrijven.

Wat gaat er gebeuren met de Jan van der Heydenweg die nu toegang geeft tot de binnenstad?

Om een aantrekkelijk, groen woongebied te creëren waar de gebruiker belangrijker is dan het verkeer, zal de Jan van der Heydenweg een andere route krijgen. Deze zal niet meer langs de aanleunwoningen, de brandweerkazerne en het politiebureau lopen, maar zal aansloten worden op de Hogebiezen, direct na de rotonde. Daarmee kan de binnenstad en Nieuwpoort nog steeds goed bereikbaar blijven.

Wat wordt de toegangsweg naar de binnenstad?

De route van en naar de binnenstad zal verder onderzocht worden in relatie tot verkeerscirculatie met de binnenstad. Daarbij komen dan ook het gebruik van de Overtoom, het gebruik van zwaar verkeer door de Benschopperpoort en over de brug over de stadsgracht bij de Mr. Abbink Spainkstraat aan de orde.

Op welke afstand van de woningen aan de Vrouw Baertestraat en Jolandeplantsoenwordt er straks gebouwd?

Op dit moment variëren de afstanden van de bebouwing van woon- en zorgcentrum Ewoud en de scholen (met bijgebouwen) tot de bestaande bebouwing tussen de ca. 62m bij de Vrouw Baertestraat en ca. 65 m bij de Vrouw Beartestraat en Jolande Plantsoen. De visie geeft als beeld resp. ca 75 en 65 m. Wij vestigen er echter de aandacht op dat gaande het proces de afstanden exacter worden.

Welke bebouwingshoogte krijgt de bebouwing langs rand met de Paardenlaan?

Wij gaan momenteel uit van 4 bouwlagen met accenten van 5 bouwlagen. Dit is hoger dan de bestaande bebouwing, maar wij merken erbij op, dat de kwaliteit van de bebouwing (veel) beter zal zijn en er zal geen verkeer van de Jan van der Heydenweg meer plaatsvinden.

Hoe gaat u de kwaliteit bewaken?

Wij willen de kwaliteit van de bebouwing en de inrichting van het buitenterrein bewaken door de inzet van een stedenbouwkundige/vormcoördinatie en de welstandscommissie. Daarnaast zullen wij de nodige kwaliteitsbepalingen opnemen in overeenkomsten en zo mogelijk planologische maatregelen (zoals een bestemmingsplan).

Blijft het woonwagencentrum gehandhaafd?

Daarover kunnen we nog geen uitspraak doen. We gaan dit nader onderzoeken, mede tegen de achtergrond dat er een beperkte uitbreiding van plaatsen nodig is.

Blijft de brandweerkazerne gehandhaafd?

Ja.

Blijven de woningen naast de brandweerkazerne gehandhaafd?

In ieder geval zal dit voorlopig nog wel het geval zijn. We zijn in overleg met de bewoners van de woningen.