Utrechtseweg

Vanaf 10 januari 2022 gaan wij aan de Utrechtseweg, vanaf de Poortdijk tot aan de Oranje Nassaulaan, werkzaamheden verrichten aan de riolering, weg, fiets- en voetpaden en bomen.
De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind maart 2022.

Toelichting noodzaak werkzaamheden

Op zondag 2 januari hebben wij op socuial media een bericht geplaatst over de werkzaamheden aan de Utrechtseweg (Poortdijk tot de kruising Oranje Nassaulaan). Wij hebben vragen ontvangen over de noodzaak van deze werkzaamheden. Wij geven een nadere uitleg. 

​​​​​​​Wortelgroei
De wortels van deze bomen veroorzaken grote overlast. De wortels drukken de bestrating van de voet- en fietspaden omhoog. Hierdoor is het aan de Utrechtseweg niet fijn wandelen en/of fietsen op de stoepen en fietspaden. De gemeente ontvangt hier veel klachten over. De bestrating is meerdere keren opgehoogd. Jammer genoeg steeds met maar hele korte tijd resultaat. De wortelgroei is zo groot dat  het probleem zich telkens snel herhaalt.
Ook functioneert de riolering niet goed doordat de boomwortels in de rioolbuizen zijn gegroeid. Hierdoor kan onder andere het regenwater niet goed verwerkt worden en blijven er op de Utrechtseweg en de Kon. Wilhelminalaan na elke regenbui grote plassen op het wegdek staan. Dit veroorzaakt onveilige situaties voor het autoverkeer. 
En als gemeente hebben wij de plicht te zorgen voor een goed werkende riolering. Met de huidige situatie voorzien we hiermee op termijn problemen. 
Er zijn verschillende alternatieven onderzocht om de riolering te herstellen. Door het complexe wortelgestel is het niet mogelijk de wortels uit de riolering te verwijderen. Om het riool weer goed te laten functioneren is de enige oplossing het aanleggen van een nieuwe riolering. Dit kan alleen door de bomen te verwijderen.
Het complexe wortelgestel maakt het onmogelijk de bomen elders te herplanten. We kijken samen met het Groenplatform IJsselstein naar mogelijkheden om met nieuwe bomen elders in onze stad te compenseren.

Waarom deze boomkeuze?
De provincie Utrecht heeft voor het verwijderen van de bomen ontheffing van de Wet natuurbescherming. In deze ontheffing stelt de provincie voorwaarden voor het opnieuw inrichten van het openbaar groen. Wij zijn hierover nog in gesprek met de provincie Utrecht. Het plan ziet er nu als volgt uit: 
De nieuwe riolering wordt onder andere aangelegd op de groenstrook voor de noordzijde (oneven huisnummers) aan de Utrechtseweg. Om over een aantal jaren niet met dezelfde problemen (wortelgroei in het riool) te worden geconfronteerd willen we hier geen nieuwe bomen planten. 
Aan de zuidzijde van de Utrechtseweg (voor de even huisnummers) planten we nieuwe bomen: Amerikaanse Eik (Quercus Rubra), Valsa Acacia (Robina Pseudoacacia) en de gewone beuk (Fagus Sylvatica). 
Aan de Utrechtseweg staan de huizen dicht aan de weg, er is veel verkeer en het is een smalle groene strook waar de bomen in geplant kunnen worden. Dit maakt de keus voor de soort bomen die daar geplant kunnen worden beperkt. Deskundigen hebben boomsoorten geselecteerd die bijdragen aan de biodiversiteit en daar goede omstandigheden hebben om uit te groeien tot mooie bomen om de Utrechtseweg de gewenste groene uitstraling te geven. Direct aanwonenden hebben uit deze voorselectie een keus gemaakt. 

Kunnen de vleermuizen overleven?
Op de Utrechtseweg zijn vleermuizen aanwezig. Deze dieren verblijven in/aan het appartement complex aan de Poortdijk. Als voorbereiding op de werkzaamheden is hiernaar, mede als voorbereiding op het verkrijgen van de ontheffing van de Wet natuurbescherming, door een externe ecoloog onderzoek verricht. Door opnieuw bomen te planten aan de zuidzijde van de Utrechtseweg en kruidenmengsel (trekt insecten aan die onder andere dienen als voedsel voor de vleermuizen) aan te brengen, blijven de leefomstandigheden voor de vleermuizen behouden en de Utrechtseweg blijft de aanvliegroute voor de vleermuizen naar de stadsvijver.

Werkzaamheden

Opvang regenwater

Nu staan er bij heftige regenbuien regelmatig grote plassen op de Utrechtseweg. Dit gaan we mede oplossen door het aanleggen van een nieuw rioolstelsel voor regenwater. We koppelen de huidige afvoerputten (kolken) af van het rioolstelsel en laten het regenwater via het nieuwe hemelwaterstelsel weglopen naar de Stadsvijver.
We passen ons dus aan aan het veranderende klimaat waarin we niet alleen steeds meer te maken hebben met hete zomers, maar ook met hevige regenbuien. Én een ander voordeel: we belasten ons rioolstelsel en de zuiveringsinstallaties minder.

Asfalt

Dit gedeelte van de Utrechtseweg wordt voorzien van een nieuwe toplaag asfalt.

Fiets- en voetpaden

De fiets- en voetpaden worden opnieuw bestraat. De Utrechtseweg is een drukke weg met veel autoverkeer. Wil je de Utrechtseweg te voet of te fiets oversteken, zonder gebruik te maken van de oversteekplaatsen, dan moet je heel goed opletten. Dit maken we veiliger door één oversteekplaats te maken ter hoogte van de Kon. Wilhelminalaan. Dit wordt een oversteek in twee stappen door een verhoogde verharding midden op de weg te maken. Het is straks niet meer mogelijk ter hoogte van het Prins Hendrikplantsoen de Utrechtseweg over te steken.

Openbaar groen

De groenstrook wordt voorzien van een kruidenmengsel.

Uitvoering in drie fases​​​​​ 

  • Fase 1 van 10 januari t/m 4 maart: werkzaamheden aan de Utrechtseweg vanaf de kruising met de Poortdijk tot aan de Kon. Wilhelminalaan.
  • Fase 2 van 7 maart t/m 25 maart: werkzaamheden vanaf de Kon. Wilhelminalaan aan de kruising Utrechtseweg/Oranje Nassaulaan.
  • Fase 3: datum nog niet bekend. Werkzaamheden aan de Oranje Nassaulaan. De verwachting is deze werkzaamheden in één nacht te doen om de overlast voor het verkeer tot een minimum te beperken.

Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele onvoorziene obstakels in de grond.

De werkzaamheden zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.

In de bijlage ziet u twee werktekeningen.
Werktekening 1
Werktekening 2

Bomen

IJsselstein is een stad met een groene uitstraling. Dat willen we graag behouden. Er staan nu ca. 140 bomen aan de Utrechtseweg. Dit zijn teveel bomen. De bomen hebben nauwelijks zijtakken en alleen in de top bladeren, waar onder de uitstoot van auto’s blijft hangen, de wortels drukken op de riolering en drukken de straat/tegels omhoog. De provincie Utrecht heeft ontheffing van de Wet Natuurbescherming verleend om alle bomen te verwijderen.
Aan de zuizijde van de Utrechtseweg (voor de even huisnummers) worden nieuwe bomen aangeplant. Aanwonenden hebben meegedacht in de keuze van de nieuw te planten bomen. De gekozen boomsoorten zijn: Amerikaanse Eik (Quercus Rubra), Valsa Acacia (Robina Pseudoacacia) en de gewone beuk (Fagus Sylvatica)
Het Groenplatform IJsselstein (GPIJ) denkt met de gemeente IJsselstein mee waar we in IJsselstein ter compensatie nieuwe bomen kunnen aanplanten.
In de ontheffing voor het verwijderen van bomen stelt de provincie Utrecht voorwaarden voor het inrichten van het openbaar groen. Wij zijn hierover nog in gesprek met de provincie Utrecht. Als een wijziging optreedt in ons plan dan berichten wij hier nog over.

Verkeer

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de Utrechtseweg  voor alle verkeer (auto’s, fietsers en voetgangers) afgesloten. 
Woningen zijn te allen tijde bereikbaar  via de voor- of achterzijde te bereiken.
​​​​​De bewoners van de Zomerweg, Pr. Amaliastraat, Pr. Maximahaven en Utrechtseweg nr. 2 t.m 28 (even huisnummers) kunnen gebruik maken van een tijdelijke in/uitrit. Deze wordt mogelijk gemaakt naast de Utrechtseweg 2.
Voor de bedrijven gevestigd aan de Utrechtseweg is de bereikbaarheid met hen geregeld.

Het verkeer wordt omgeleid.
Verkeersplan fase 1: 10 januari t/m 25 maart
Verkeersplan fase 3 tijdens de werkzaamheden aan de kruising Oranje Nassaulaan. 
Verkeersplan fietsers

Aanspreekpunten

Werken in de openbare ruimte brengt overlast met zich mee. Zowel de gemeente als ook de aannemer proberen dit zoveel mogelijk te vermijden. Wij vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen over dit project?
Jorn Klaver is projectleider.
U kunt tijdens openingstijden van het stadhuis bellen met t. 14 030. Ons Klantcontactcentrum maakt een terugbelverzoek aan. Of u kunt een e-mail sturen aan info@ijsselstein.nl met als onderwerp Utrechtseweg.

Heeft u vanaf 10 januari vragen over de uitvoering van de werkzaamheden?
U kunt op werkdagen tussen 0800 en 17.00 uur contact opnemen met:
Jan van Leeuwen Jr., uitvoerder 
Tel. 0348-441293
E-mail: jvl@vanleeuwengww.nl

Toezichthouder namens de gemeente IJsselstein is
Johan Tolenaars
Tel.: 06 16870425
Ook hij is te bereiken op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur