Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in de huidige groen woningbouw te realiseren.

In de Nota van Uitgangspunten is benoemd dat verkent wordt:

  • Situering woningen: parallel aan de Noorwegenlaan twee-onder-één-kap woningen (circa 12) en ter hoogte van de huidige bebouwing een nieuw woonblok (ca. 80 wooneenheden) in u-vorm met 4 of 5 bouwlagen en een woonblok (ca. 40 wooneenheden) aan de kopse kant van de Noorwegenlaan.
  • Ontsluiting verkeer: via bestaande route Europalaan/Noorwegenlaan
  • Groen- en waterstructuur: versterken door de aanleg van half verharde wandelpaden, loopbrug en natuurlijk spelen mogelijk te maken.
  • Parkeren: uit zicht half verdiept parkeren onder de bebouwing en het bezoekers-parkeren op het maaiveld.

Tijdspad
Op maandag 3 mei zijn direct aanwonenden geïnformeerd. De presentaie kunt u hier bekijken. 
Er is een overzicht gemaakt van de vragen en antwoorden welke aan de orde kwamen.
Op dit moment (juni 2021) wordt nog nader geluidsonderzoek en bodemonderzoek verricht. Op basis van deze uitkomsten wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Alle informatie wordt gebundeld en via het college op 7 oktober aan de gemeenteraad ter behandeling aangeboden. De gemeenteraad zal op basis van het advies bepalen of deze locatie in aanmerking komt voor toekomstige woningbouw en of de Nota van Uitgangspunten (verder NvU) vastgesteld word.
Als de gemeenteraad de NvU heeft vastgesteld kan in een vervolgopdracht op zoek gegaan worden naar verschillende inschrijvers die een ontwikkelplan ter beoordeling mogen aanbieden. Daarna volgt pas het traject om een bestemmingsplan op te stellen en de bijbehorende inspraakprocedure.
Bebouwing kan op z'n vroegst starten in 2024.