Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Verkenning woningbouw Europakwartier-Oost

De locatie Europakwartier-Oost tussen de Utrechtseweg, Noorwegenlaan en het tramtracé is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in het huidige groen woningbouw te realiseren.

Nota van Uitgangspunten

In een Nota van Uitgangspunten worden alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid. De Nota van Uitgangspunten wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de Nota van Uitgangspunten is benoemd dat verkent wordt:

  • Situering woningen: parallel aan de Noorwegenlaan twee-onder-één-kap woningen (circa 12) en ter hoogte van de huidige bebouwing een nieuw woonblok (ca. 80 wooneenheden) in u-vorm met 4 of 5 bouwlagen en een woonblok (ca. 40 wooneenheden) aan de kopse kant van de Noorwegenlaan.
  • Ontsluiting verkeer: via bestaande route Europalaan/Noorwegenlaan
  • Groen- en waterstructuur: versterken door de aanleg van half verharde wandelpaden, loopbrug en natuurlijk spelen mogelijk te maken.
  • Parkeren: uit zicht half verdiept parkeren onder de bebouwing en het bezoekers-parkeren op het maaiveld.

De Nota van Uitgangspunten wordt behandeld in de Raadscommissie Ruimte van 18 januari en de raadsvergadering van 3 februari 2022.
De Nota van Uitgangspunten en het raadsvoorstel leest u onder punt 7 op de agenda. 
 

 

Tijdspad

21.05.03  Bewonersbijeenkomst
Mei 2021 tot en met janauri 2022 - Opstellen Nota van Uitgangspunten
22.01.18 Raadscommissie Ruimte bespreekt de definitieve Nota van Uitgangspunten
22.02.03 De Gemeentreraad behandelt in haar vergadering de Nota van Uitgangspunten en neemt een besluit.
Als de gemeenteraad de Nota van Uitgangpsunten vaststelt kan in een vervolgopdracht op zoek gegaan worden naar verschillende inschrijvers die een ontwikkelplan ter beoordeling mogen aanbieden.
Daarna volgt  het traject om een bestemmingsplan op te stellen en de bijbehorende inspraakprocedure.
Bebouwing kan op z'n vroegst starten in 2024.