Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

Op maandag 14 juni 2021 zijn direct aanwonenden aan de Randdijk geïnformeerd. De presentatie kunt u hier bekijken.

Bebouwing kan op z'n vroegst starten in 2024.

Nota van Uitgangspunten

n een Nota van Uitgangspunten worden alle voor de gemeente belangrijke onderdelen ten aanzien van de gebiedsontwikkeling in eisen en wensen vastgelegd. Te denken valt aan type woningen, beoogde doelgroepen, bebouwingsvlakken, bouwhoogten, rooilijnen, waterberging, looproutes en bijvoorbeeld parkeren. Uitgangspunt hierbij is het bestaande gemeentelijke beleid. De Nota van Uitgangspunten wordt voor vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

In de Nota van Uitgangspunten is benoemd dat verkent wordt:

  • Situering woningen: in het noordelijk deel van de Randdijk aansluitend op de bouwstijl van de Cape Kennedy flat. De voorgestelde bouwmassa bestaat uit vier bouwlagen met op de hoeken woontorens variërend tussen zes en twaalf bouwlagen. (De afstand van de nieuwe bebouwing zal dan liggen op ongeveer 50 meter en 120 meter afstand van de Cape Kennedy flat. De situering van de woontorens zal zo veel mogelijk het zicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy vrij houden.) 
  • Ontsluiting verkeer: de woningen zullen bereikbaar zijn door  de huidige ontsluiting van de Randdijk op de Ruimtevaartbaan te gebruiken. 
  • Parkeren: auto’s uit het zicht. Parkeervoorzieningen half verdiept onder de woontorens. 
  • Natuurwaarde Randdijk: de Randdijk wordt gekenmerkt door de hoge natuurwaarde in het gebied. Dit respecteren we en kunnen we versterken door nieuwe half verharde wandelpaden aan te leggen en natuurlijk spelen mogelijk te maken en het bestaande groen een kwaliteitsslag te geven. De aantrekkingskracht voor de Randdijk zal hierdoor vergroten.

​​De Nota van UItgangspunten wordt behandeld in de Raadscommissie Ruimte van 18 januari en de raadsvergadering van 3 februari 2022.
De Nota van Uitgangspunten en het raadsvoorstel leest u onder punt 6 op de agenda.​​​