Verkenning woningbouw Randdijkse Bosjes

De locatie tussen de Randdijk en de N210 is een kansrijke locatie voor de ontwikkeling van woningen op korte termijn. De gemeente IJsselstein verkent de mogelijkheden om ingepast in de huidige groen- en waterstructuur woningbouw te realiseren.

In de nota van uitgangspunten is benoemd dat verkent wordt: 

  • Situering woningen: in het noordelijk deel van de Randdijk aansluitend op de bouwstijl van de Cape Kennedy flat. De voorgestelde bouwmassa bestaat uit vier bouwlagen met op de hoeken woontorens variërend tussen zes en twaalf bouwlagen. (De afstand van de nieuwe bebouwing zal dan liggen op ongeveer 50 meter en 120 meter afstand van de Cape Kennedy flat. De situering van de woontorens zal zo veel mogelijk het zicht vanaf de balkons van de Cape Kennedy vrij houden.) 
  • Ontsluiting verkeer: de woningen zullen bereikbaar zijn door  de huidige ontsluiting van de Randdijk op de Ruimtevaartbaan te gebruiken. 
  • Parkeren: auto’s uit het zicht. Parkeervoorzieningen half verdiept onder de woontorens. 
  • Natuurwaarde Randdijk: de Randdijk wordt gekenmerkt door de hoge natuurwaarde in het gebied. Dit respecteren we en kunnen we versterken door nieuwe half verharde wandelpaden aan te leggen en natuurlijk spelen mogelijk te maken en het bestaande groen een kwaliteitsslag te geven. De aantrekkingskracht voor de Randdijk zal hierdoor vergroten.

Tijdspad

Op maandag 14 juni zijn direct aanwonenden aan de Randdijk geïnformeerd. De presentatie kunt u hier bekijken.

Op 29 juni heeft er een gesprek plaats met het Groen Platform IJsselstein.

Op dit moment wordt nog nader geluidsonderzoek en bodemonderzoek verricht.
Op basis van deze uitkomsten wordt de financiële haalbaarheid onderzocht. Alle informatie wordt vervolgens gebundeld en via het college van Burgemeester en Wethouders op 7 oktober aan de gemeenteraad ter behandeling aangeboden. De gemeenteraad bepaalt op basis van het advies of deze locatie in aanmerking komt voor toekomstige woningbouw en of de Nota van Uitgangspunten (verder NvU) vastgesteld wordt.

Bebouwing kan op z'n vroegst starten in 2024.