Cultuur

Ontmoet cultureel IJsselstein

Bekijk de agenda en het aanbod op de website van InIJsselstein

Cultuurnota 2021-2029

Kunst en Cultuur van iedereen en voor iedereen!
Kunst en Cultuur geven inwoners de mogelijkheid om verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. IJsselstein heeft een nieuwe beleidsnotitie Kunst en Cultuur voor de komende acht jaar opgesteld. Wethouder Foekema: ‘IJsselstein is rijk aan kunst en cultuur. Van en met elkaar leren is de basis om deze sector in IJsselstein nog verder tot bloei te brengen. Koesteren wat we hebben en kansen versterken. Ik kijk ernaar uit om samen met het culturele veld deze cultuurnota uit te voeren’. 
Het nieuwe beleid biedt álle IJsselsteiners kansen om deel te nemen aan kunst en cultuur of dit te beleven; Talentontwikkeling staat de komende jaren los van leeftijd. Je bent nooit te oud om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. En cultuurpartners worden uitgedaagd om kennis en expertise te delen om te komen tot het beste aanbod en bereik voor inwoners. Niet alleen binnen het culturele veld maar ook met partners uit bijvoorbeeld het onderwijs- en welzijnsveld.

Deze cultuurnota  geeft uitwerking aan de ambities van de gemeente IJsselstein op het gebied van kunst en cultuur voor de periode 2021-2029. Ambities geformuleerd in samenspraak met inwoners, de culturele partners, raadsleden en medewerkers van het sociaal domein in het stadhuis. Daarnaast zijn ambities ingegeven vanuit de landelijke trendrapportages van het ministerie OCW (Raad van Cultuur.
Een beleidsvisie die is toegespitst op een drietal ambities: 1. Kunst en cultuur inclusief; 2. Talentontwikkeling en 3. De kracht van samen. 
Deze ambities worden doorvertaald in beleidsdoelstellingen en in een nog op te stellen uitvoeringsplan Kunst en Cultuur. De komende maanden gaat de gemeente hierover in gesprek met vertegenwoordigers van het culturele veld.
 
Kunst en Cultuur inclusief
Een divers en kwalitatief aanbod van kunst en cultuur dat aantrekkelijk is voor inwoners om aan deel te nemen en/of uitnodigt een eigen inbreng te geven aan het aanbod en zo ook het bereik te vergroten. Kunst en cultuur voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst, politieke voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking, als middel voor het bevorderen van maatschappelijke participatie. 

Talentontwikkeling
Met het nieuwe beleid wil IJsselstein ook inspelen op nieuw talent én nieuwe vormen van kunst en cultuuruitingen zoals bijvoorbeeld Urban Arts, Cross Over en visuele kunst. Ruimte voor het maken van kunst, kansen om te groeien als (toekomstig) maker alsook een uitvalbasis te bieden. Talentontwikkeling begint al vroeg  met kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en via het aanbod van culturele partners.   

De kracht van Samen
IJsselstein is rijk aan Kunst en Cultuur. Culturele partners hebben focus op hun eigen kunst- en cultuuruiting in bijvoorbeeld aanbod en programmering. Vaker en meer intensief samenwerken tussen culturele partners onderling alsook tussen culturele partners en het onderwijsveld, welzijnspartners of lokale ondernemers, kan betekenisvol zijn en kansen bieden. Door te komen tot bijvoorbeeld gezamenlijke (culturele) arrangementen kan het publieksbereik vergroot worden en kan er ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van kunst- en cultuuruitingen.

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur

Op 25 januari jl heeft het college van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur voor de periode 2022-2025. Hierin zijn de beleidsambities uit de nota Kunst en Cultuur 2021 vertaald naar activiteiten. Dit betekent groen licht om deze activiteiten in het programma samen met cultuurmakers verder uit te werken en te organiseren. 
En daarmee in de komende jaren te werken aan een sterke en bloeiende sector in IJsselstein. En zo ook het culturele leven voor inwoners te borgen. 

Hoe is dit programma tot stand gekomen?
In de afgelopen maanden is samen met vertegenwoordigers uit het culturele veld gewerkt aan het programma voor de komende jaren. 
Van 14 december tot 9 januari hebben 116 cultuurmakers in IJsselstein een uitnodiging gehad om deel te nemen aan een enquête. 36% heeft gereageerd. 
In januari is het programma afgerond en voorgelegd aan het college. In het uitvoeringsprogramma zelf leest u meer over het gelopen participatietraject en vindt u ook de resultaten van de enquête.

Informatiebijeenkomst kwartiermakers
Nu het programma de instemming heeft van het college zijn de eerste stappen gezet om het programma uit te kunnen gaan werken. Er zal, eind februari/ begin maart, een informatiebijeenkomst voor kwartiermakers cultuur georganiseerd worden. In deze vrijwilligersrol kunt u als cultuurmaker mee te helpen activiteiten uit het programma vorm te geven en te organiseren. 
Geïnteresseerd? Geef het door dan de beleidsmedewerker Cultuur door een mail te sturen aan info@ijsselstein.nl . U ontvangt dan een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst. 

Subsidieregeling Kunst en Cultuur
Momenteel wordt ook gewerkt aan de nieuwe subsidieregeling voor kunst en cultuur. Deze gaat dit jaar in voor het aanvragen van subsidie voor 2023. Daarover later meer.