Subsidies

Er zijn twee soorten subsidies: incidentele en structurele subsidie. Voor alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht. Een incidentele subsidie is een subsidie voor een kortdurende activiteit met een eenmalig karakter. Deze subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon. In IJsselstein hebben we een algemene subsidieverordening en beleidsregels voor sport, kunst en cultuur

Concept subsidie overzicht 2022

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het concept subsidie overzicht 2022 vastgesteld. Daarin staat welk subsidiebedrag het college in 2022 aan de subsidie aanvragers wil toekennen. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 6 lid 2. van de Algemene subsidieverordening gemeente IJsselstein 2015, hebben de in het concept subsidieoverzicht genoemde instellingen vijf weken de gelegenheid om schriftelijk hun zienswijze kenbaar te maken. Het definitieve subsidie overzicht wordt in het najaar 2021 vastgesteld, als de gemeenteraad de begroting voor 2022 vaststelt. De subsidie aanvragers ontvangen in december 2021 de beschikking met de subsidietoekenning voor 2022.

Ter inzage

Het concept subsidie overzicht ligt online ter inzage vanaf 16 juli 2021 tot en met 20 augustus 2021. Tevens kunt u het inzien bij de receptie van het stadhuis.

Indienen van zienswijze

 • Tot  20 augustus 2021 kunt u een zienswijze indienen. Aan de hand van de zienswijzen kan het college besluiten om het overzicht te veranderen.
 • Stuur uw zienswijze via het contactformulier met vermelding van “Zienswijze concept subsidie overzicht 2022”  en het zaaknummer van uw aanvraag. Of stuur uw zienswijze schriftelijk aan Burgemeester en Wethouders van IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein onder vermelding van “Zienswijze concept subsidieoverzicht 2022”  en het zaaknummer van uw aanvraag. Uw zienswijze dient te zijn ondertekend. 
Aanvraag structurele subsidie 2022 en het vaststellen van de subsidie 2020

In de Algemene Subsidieverordening 2015 is onder andere opgenomen dat structurele subsidie vóór 1 april van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar aangevraagd dient te worden. Vanaf heden kunt u de structurele subsidie voor 2022 aanvragen en daarbij gebruik maken van het digitale aanvraagformulier

Een vaststellingsaanvraag voor verkregen structurele subsidie 2020, boven de € 7.500,00, moet vóór 1 april van het jaar, volgend op het betreffende subsidiejaar, ingediend te worden. Ook hierbij kunt u gebruik maken van het digitale aanvraagformulier. Deze subsidierelaties ontvangen hierover een aparte brief.

Incidentele subsidie

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken vóór de uitvoering van de activiteit bij de gemeente worden ingediend. Hierbij zitten de volgende documenten:

 • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
 • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
 • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar.

Online aanvragen incidentele subsidie

Ondernemingen

Als de aanvrager een onderneming is, zijn er aanvullende eisen:

 • een opgave van ontvangen (of nog te ontvangen) subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook. Het gaat hierbij om steun die met staatsmiddelen bekostigd is voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Aanvraag vaststelling incidentele subsidie

Subsidies tot € 7.500,- worden direct, bij de verstrekking, vastgesteld. Over deze subsidies hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel is het zo dat deze subsidies gecontroleerd kunnen worden door middel van een steekproef.

Als u een subsidie boven de € 7.500,- heeft ontvangen, dan moet u hierover, binnen 13 weken na het verrichten van de activiteit, verantwoording afleggen.
De verantwoording bestaat uit de volgende documenten:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de uitgaven en inkomsten die hieraan verbonden zijn (balans inclusief toelichting en financieel verslag of jaarrekening);
 • een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, in geval van een subsidie vanaf € 50.000.

De gemeente controleert of het subsidiegeld is besteed aan de afgesproken activiteit. Als de uitkomst van de controle negatief is, kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Online vaststelling incidentele subsidie

Structurele subsidie

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een rechtspersoon.U kunt een structurele subsidie aanvragen met het digitale formulier. ​​​​​Vraag deze subsidie op tijd aan! U moet namelijk de aanvraag uiterlijk vóór 1 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de activiteit wordt uitgevoerd, indienen. De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

 • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd; 
 • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
 • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar

Online aanvragen structurele subsidie

Aanvraag vaststelling structurele subsidie

Subsidies tot € 7.500,- worden direct, bij de verstrekking, vastgesteld. Over deze subsidies hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel is het zo dat deze subsidies gecontroleerd kunnen worden door middel van een steekproef.Als u een subsidie boven de € 7.500,- heeft ontvangen, dan moet u, vóór 1 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend, verantwoording afleggen.

Bij de verantwoording zorgt u voor de volgende documenten:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht; 
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (balans inclusief toelichting en financieel verslag of jaarrekening);
 • een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, in geval van een subsidie vanaf € 50.000. 

De gemeente controleert of het subsidiegeld is besteed aan de afgesproken activiteit. Als de uitkomst van de controle negatief is, kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Online vaststelling structurele subsidie

Jubileumsubsidie

Een jubileumsubsidie is bij de gemeente IJsselstein een bijzondere incidentele subsidie voor de volgende jubilea: 12,5 jaar, 25 jaar, 50 jaar, 75 jaar en elke 25 jaar die daarop volgen. Als uw vereniging of stichting een jubileum viert, kunt u daar een incidentele subsidie voor aanvragen.

De jubileumsubsidie staat gelijk aan het aantal jaren van bestaan, vermenigvuldigd met € 20,-.

Om een jubileumsubsidie aan te vragen volgt u de procedure voor een incidentele subsidie.

Subsidieoverzichten