Subsidies

De gemeente IJsselstein kent twee soorten subsidies, de incidentele subsidie en de structurele subsidie. Lees er meer over.

We onderscheiden incidentele en structurele subsidies. Een incidentele subsidie is een subsidie voor een kortdurende activiteit met een eenmalig karakter. Deze subsidie wordt verstrekt aan een rechtspersoon. In IJsselstein hebben we een algemene subsidieverordening, subsidieregelingen voor kunst en cultuur, combinatiefuncties en beleidsregels voor sport. En in 2022 de incidentele regeling ‘Stimuleringsregeling Cultuur 2022’. Voor alle subsidies geldt de Algemene wet bestuursrecht.

Eenmalige subsidie 

De aanvraag moet uiterlijk 8 weken vóór de uitvoering van de activiteit bij de gemeente worden ingediend. Hierbij zitten de volgende documenten:

 • een digitaal ingevuld en ingezonden aanvraagformulier;
 • een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd;
 • hoe de activiteiten aan de doelen en resultaten bijdragen;
 • een begroting van de inkomsten en uitgaven van de activiteiten en een balans over het voorgaande jaar.

Online aanvragen incidentele subsidie Online aanvragen incidentele subsidie Kunst en Cultuur

Ondernemingen

Als de aanvrager een onderneming is, zijn er aanvullende eisen:

 • een opgave van ontvangen (of nog te ontvangen) subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook. Het gaat hierbij om steun die met staatsmiddelen bekostigd is voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt, voegt een exemplaar van de oprichtingsakte, de statuten, het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar toe aan de aanvraag.

Aanvraag vaststelling incidentele subsidie

Subsidies tot € 7.500,- worden direct, bij de verstrekking, vastgesteld. Over deze subsidies hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel is het zo dat deze subsidies gecontroleerd kunnen worden door middel van een steekproef.

Als u een subsidie boven de € 7.500,- heeft ontvangen, dan moet u hierover, binnen 13 weken na het verrichten van de activiteit, verantwoording afleggen.
De verantwoording bestaat uit de volgende documenten:

 • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;
 • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de uitgaven en inkomsten die hieraan verbonden zijn (balans inclusief toelichting en financieel verslag of jaarrekening);
 • een accountantsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant, in geval van een subsidie vanaf € 50.000.

De gemeente controleert of het subsidiegeld is besteed aan de afgesproken activiteit. Als de uitkomst van de controle negatief is, kan de gemeente besluiten de subsidie (gedeeltelijk) terug te vorderen.

Online vaststelling incidentele subsidie

Subsidie Kunst en Cultuur door natuurlijke personen

Binnen de subsidieregeling kunst en cultuur kunt u als inwoner en particulier onder voorwaarden subsidie aanvragen.

 1. De culturele activiteit, zonder winstoogmerk, wordt georganiseerd voor inwoners van IJsselstein én draagt bij aan het culturele leven van de stad;
 2. De aanvraag bevat geen hoger subsidiebedrag dan € 500;
 3. U kunt één aanvraag per jaar indienen.
 4. De subsidie kan alleen worden verstrekt zolang het subsidieplafond niet bereikt is.

Jubileumsubsidie

Een jubileumsubsidie is bij de gemeente IJsselstein een bijzondere incidentele subsidie voor de volgende jubilea: 12,5 jaar, 25 jaar, 50 jaar, 75 jaar en elke 25 jaar die daarop volgen. Als uw vereniging of stichting een jubileum viert, kunt u daar een incidentele subsidie voor aanvragen. De jubileumsubsidie staat gelijk aan het aantal jaren van bestaan, vermenigvuldigd met € 20,-. Om een jubileumsubsidie aan te vragen volgt u de procedure voor een incidentele subsidie.

Subsidieoverzichten

Definitief subsidieoverzicht 2023