Gemeentelijke belastingen

Een aantal gemeentelijke belastingen worden uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR). Dit is een samenwerkingsverband van tien overheidsorganisaties. Voor onze gemeente behandelt BSR de volgende belastingen: de onroerende-zaakbelasting, de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, de rioolheffing en de hondenbelasting. U krijgt van BSR één aanslagbiljet voor de hiervoor genoemde gemeentelijke belastingen. Daarnaast int BSR de BIZ-bijdrage (bedrijveninvesteringszone Binnenstad).

De overige gemeentelijke belastingen en heffingen worden door de gemeente zelf uitgevoerd. Dit zijn: de leges, de lijkbezorgingsrechten, de marktgelden en de parkeerbelastingen.

Stelselwijziging rioolheffing in 2021

In januari heeft de gemeenteraad besloten om voor de rioolheffing een nieuwe manier van heffen toe te passen. Wat betekent dit? 

De afgelopen jaren was de aanslag rioolheffing gebaseerd op een bedrag per m3 waterverbruik. Dit verbruik was gebaseerd op het water wat u afnam van de waterleidingmaatschappij Vitens.
Voor 2021 is besloten om voor de hoogte van de aanslag uit te gaan van de gezinsgrootte zoals deze ook bij de afvalstoffenheffing wordt toegepast. Dus of een eenpersoons- of een meerpersoonshuishouden. Voor het hele jaar 2021 is het tarief voor een eenpersoonshuishouden € 139,80 en voor een meerpersoonshuishouden € 294,-. Voor bedrijven wordt een vast en een variabel tarief op basis van het waterverbruik in rekening gebracht. 

De nieuwe rioolheffing treedt in werking per 1 februari 2021. Dit betekent dat de aanslag voor 2021 berekend wordt over 11 maanden en u dus over de eerste maand van dit jaar geen rioolheffing hoeft te betalen.

Hoe werkt het

In het digitaal loket van BSR kunt u snel en gemakkelijk:

  • Bezwaar maken;
  • Automatische incasso aanvragen, wijzigingen of stopzetten;
  • Kwijtschelding aanvragen;
  • Aanslagen, taxatieverslagen en betalingen raadplegen.

Bezwaar maken tegen belastingen die door de gemeente worden opgelegd, kan uitsluitend schriftelijk (niet per e-mail) bij de heffingsambtenaar van de gemeente. Dit bezwaarschrift moet door de heffingsambtenaar zijn ontvangen binnen zes weken na de dagtekening van de door u ontvangen belastingaanslag. Meer informatie hierover staat op de aanslag. Digitaal bezwaar maken is op dit moment (nog) niet mogelijk. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn (de redenen van uw bezwaar bevatten) en ook moet de aanslag waar het om gaat als bijlage worden meegestuurd.

Contact BSR

Logo BSRBezoekadres: Stationsstraat 4-8, 4001 CE Tiel

Postadres: Postbus 18, 4000 AA Tiel

Telefonisch: 0344 - 70 47 04

E-mail: Contactformulier

Website: www.bsr.nl