Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Deze wet gaat op 1 juli 2022 in.

Wat houdt de Omgevingswet in?

We hebben nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor dat wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, enzovoort. De huidige wetgeving is door al deze losse wetten erg ingewikkeld. Daardoor kan het lang duren voordat een project start. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen. De achterliggende gedachte is dat dit bijdraagt aan meer succesvolle uitvoering van ideeën en plannen van inwoners, ondernemers en organisaties en een betere leefomgeving voor ons allemaal.

Een ander doel is om het proces van vergunningaanvragen te versnellen. De wettelijke termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. De aparte websites waar nu vergunningen worden aangevraagd komen hiermee te vervallen.

De Omgevingswet introduceert ook nieuwe instrumenten. Iedere gemeente maakt een omgevingsvisie. In IJsselstein heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie in november 2021 vastgesteld.  Ook komt er één omgevingsplan. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen. Voor meer informatie over de Omgevingswet, bekijk dit filmpje.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

•    1 loket voor inwoners en bedrijven: willen inwoners of bedrijven vanaf 1 juli 2022 een project of activiteit starten? Dan hoef je nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna nemen wij of de provincie een beslissing. Zijn wij en de provincie verantwoordelijk voor 1 vergunningaanvraag? Dan neemt maar één van beide de beslissing. Dit is makkelijker voor je. Ook is de vergunningaanvraag zo sneller afgehandeld. Alle gemeentes gaan op dezelfde manier werken vanuit hetzelfde systeem.
•    Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen. Om een vergunning te krijgen voor een ruimtelijk project, moeten bedrijven onderzoek doen (bijvoorbeeld onderzoeken van de grond). Door de Omgevingswet zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Hierdoor is het makkelijker om de gegevens opnieuw te gebruiken. Sommige onderzoeken zijn helemaal niet meer nodig. Dit betekent minder kosten.
•    De belangen van betrokkenen moeten mee worden genomen door participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar niet hoe dat moet.  Ook kan bij een grote vergunningaanvraag de initiatiefnemer te maken krijgen met verplichte participatie.

Bekendmaking terinzagelegging ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en Veilig 2022- 2025

De provincie heeft onlangs het Ontwerp Omgevingswetprogramma Gezond en veilig 2022 – 2025 vastgesteld. Het ontwerpprogramma ligt ter inzage van 22 februari tot en met 4 april 2022. Gedurende deze periode kan iedereen zienswijzen indienen. Dit staat beschreven in de bekendmaking deze vindt u hier.