Onderhoud Openbaar Groen

De gemeente IJsselstein heeft het beheer en onderhoud van het openbaar groen uitbesteed aan RMN. Dagelijks zijn de RMN-medewerkers aan de slag in onze stad.
We hebben geen afspraken gemaakt met RMN hoe vaak of hoe weinig zij schoffelen, maaien of vegen. In plaats daarvan staat het beeld op straat voorop. Aan de hand hiervan wordt bepaald hoe vaak bepaalde werkzaamheden (maaien, snoeien, vegen etc) gedaan moeten worden om de gewenste kwaliteit te leveren. RMN werkt met beeldkwaliteit volgens afgesproken niveaus. In deze gids krijgt u een indruk van de kwaliteitniveaus. 

De gemeenteraad heeft onderstaande beheerniveaus vastgesteld:

Areaal/gebied Bedrijventerrein Buitengebied Centrum Woonwijk
Groen*** Vier* Vier Vier Vier
Meubilair Vier Vier Vier Vier
Reiniging Vier Vier Drie** Drie
Verharding Vier Vier Vier Vier
Bruggen Vier Vier Vier Vier
Water Vier Vier Vier Vier

 *     Bij het beheerniveau vier ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op C/B (accent ligt op C)
**    Bij het beheerniveau drie ligt het zwaartepunt van de beeldkwaliteit op B/C (accent ligt op B)
***  Beeldkwaliteit van de begraafplaatsen is vastgelegd op A

Bomen Schonauwen

Bij de inrichting van de Schonauwen begin jaren negentig is er veel aandacht besteed aan de groene uitstraling van de straat. Een ‘groene long’ met een fijne, veilige speelplek voor de kinderen in het midden van de Schonauwen, veel bomen en ander groen langs de kant van de weg voor de huizen. 
De bomen zijn inmiddels groot en prachtig uitgegroeid. Maar we zien tegelijk ook de nadelen van deze boomsoort. De bomen zijn te groot voor de Schonauwen en veroorzaken inmiddels steeds meer overlast. Dat gaat om overlast zowel voor de gemeente als voor bewoners. De wortels drukken de stoepen omhoog waardoor de bestrating schots en scheef komt te liggen en de stoepen moeilijker begaanbaar zijn. En ook kunnen de wortels effecten hebben op de riolering en de funderingen van woningen.
De afgelopen jaren is de bestrating meerdere keren opgeknapt. Telkens bleek dit een tijdelijke oplossing. Op basis van bovenstaande is geconcludeerd dat de beste oplossing is om alle bomen te verwijderen. 

Ontheffing Wet Natuurbescherming
Voor het verwijderen van de bomen is een ontheffing nodig die afgegeven wordt door de provincie Utrecht. Recent onderzoek door een ecoloog heeft aangetoond dat de bomen aan de Schonauwen actief gebruikt worden door ransuilen als rust- en nestplaats. Op basis van de Wet Natuurbescherming is een aanvullend ecologisch onderzoek noodzakelijk om inzicht te krijgen in welke bomen de ransuilen rusten en nestelen. Dit onderzoek duurt tot het najaar 2022. Pas daarna beslist de provincie Utrecht of zij een ontheffing van Wet Natuurbescherming aan de gemeente kunnen verstrekken. Tot die tijd mogen we géén bomen verwijderen. 

Bomen aan de Schonauwen 1 t/m 15
Voor de bomen aan de Schonauwen 1 t/m 15 geldt een uitzondering. Hier heeft onderzoek al plaatsgevonden. Het veldonderzoek van de ecoloog heeft aangetoond dat deze vier bomen niet gebruikt worden als rust- en nestplaats door ransuilen. Om deze reden kunnen deze vier bomen op maandag 29 november worden verwijderd. 

Notitie “Boominspectie Schonauwen IJsselstein”
U kunt hier de notitie “Boominspectie Schonauwen IJsselstein” lezen.

Groene uitstraling van de Schonauwen
Op het moment dat alle bomen (afhankelijk van de ontheffing Wet Natuurbescherming op z’n vroegst najaar 2022) aan de Schonauwen verwijderd zijn, krijgt de Schonauwen de groene uitstraling weer terug. We maken een ontwerp op welke plekken aan de Schonauwen bomen, struiken en eventueel hagen komen. Samen met het Groen Platform IJsselstein kijken we naar de keuze voor de soorten bomen en ander groen. We willen dan meerdere soorten bomen planten om diversiteit te bevorderen en minder kwetsbaar te zijn voor ziekten in bomen. Ook zal klimaatadaptatie (maatregelen voor het opvangen en verwerken van regenwater en de gevolgen van hitte in hete zomers op te vangen) een belangrijke rol spelen in onze keuzes. Te zijner tijd delen we dit ontwerp met de bewoners van de Schonauwen en stellen hen in de gelegenheid hier een reactie op te geven.

 

Meer weten

Bij kap van bomen en snoeien van hagen, heggen, bomen en het maaien van bermen respecteren we de regels vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Voordat de maaiwerkzaamheden starten controleert een ecoloog het groen op de aanwezigheid van beschermde planten, dieren en nesten. Als er beschermde soorten worden aangetroffen wordt deze plek afgezet met linten of pionnen zodat er omheen gewerkt kan worden en beschadiging en/of verstoring voorkomen kan worden.