Kunst en Cultuur van iedereen en voor iedereen!

IJsselstein stelt cultuurnota 2021-2028 vast

Kunst en Cultuur geven inwoners de mogelijkheid om verhalen te delen, anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten te ontwikkelen. IJsselstein heeft een nieuwe beleidsnotitie Kunst en Cultuur voor de komende acht jaar opgesteld. Wethouder Foekema: IJsselstein is rijk aan kunst en cultuur. Van en met elkaar leren is de basis om deze sector in IJsselstein nog verder tot bloei te brengen. Koesteren wat we hebben en kansen versterken. Ik kijk ernaar uit om samen met het culturele veld deze cultuurnota uit te voeren. 
Het nieuwe beleid biedt álle IJsselsteiners kansen om deel te nemen aan kunst en cultuur of dit te beleven; Talentontwikkeling staat de komende jaren los van leeftijd. Je bent nooit te oud om je talent te ontdekken en te ontwikkelen. En cultuurpartners worden uitgedaagd om kennis en expertise te delen om te komen tot het beste aanbod en bereik voor inwoners. Niet alleen binnen het culturele veld maar ook met partners uit bijvoorbeeld het onderwijs- en welzijnsveld.

Deze cultuurnota geeft uitwerking aan de ambities van de gemeente IJsselstein op het gebied van kunst en cultuur voor de periode 2021-2029. Ambities geformuleerd in samenspraak met inwoners, de culturele partners, raadsleden en medewerkers van het sociaal domein in het stadhuis. Daarnaast zijn ambities ingegeven vanuit de landelijke trendrapportages van het ministerie OCW (Raad van Cultuur).

Een beleidsvisie die is toegespitst op een drietal ambities:

  1. Kunst en cultuur inclusief;
  2. Talentontwikkeling en
  3. De kracht van samen. 

Deze ambities worden doorvertaald in beleidsdoelstellingen en in een nog op te stellen uitvoeringsplan Kunst en Cultuur. De komende maanden gaat de gemeente hierover in gesprek met vertegenwoordigers van het culturele veld.


Kunst en Cultuur inclusief

Een divers en kwalitatief aanbod van kunst en cultuur dat aantrekkelijk is voor inwoners om aan deel te nemen en/of uitnodigt een eigen inbreng te geven aan het aanbod en zo ook het bereik te vergroten. Kunst en cultuur voor alle inwoners, ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst, politieke voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking, als middel voor het bevorderen van maatschappelijke participatie.

Talentontwikkeling

Met het nieuwe beleid wil IJsselstein ook inspelen op nieuw talent én nieuwe vormen van kunst en cultuuruitingen zoals bijvoorbeeld Urban Arts, Cross Over en visuele kunst. Ruimte voor het maken van kunst, kansen om te groeien als (toekomstig) maker alsook een uitvalbasis te bieden. Talentontwikkeling begint al vroeg met kunst- en cultuureducatie in het onderwijs en via het aanbod van culturele partners.

De kracht van Samen

IJsselstein is rijk aan Kunst en Cultuur. Culturele partners hebben focus op hun eigen kunst- en cultuuruiting in bijvoorbeeld aanbod en programmering. Vaker en meer intensief samenwerken tussen culturele partners onderling alsook tussen culturele partners en het onderwijsveld, welzijnspartners of lokale ondernemers, kan betekenisvol zijn en kansen bieden. Door te komen tot bijvoorbeeld gezamenlijke (culturele) arrangementen kan het publieksbereik vergroot worden en kan er ook geëxperimenteerd worden met nieuwe vormen van kunst- en cultuuruitingen.

Beleidsnota Kunst en Cultuur 2021