Bekendmaking ontwerp-waterbeheerprogramma

Op 7 juli 2021 heeft het algemeen bestuur van waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 vrijgegeven voor inspraak. Het waterschap wil weten wat u van het beleid vindt. Daarom ligt het ontwerp-waterbeheerprogramma 9 weken ter inzage, zodat iedereen daarop kan reageren. In het vierde kwartaal van 2021 zal het algemeen bestuur het waterbeheerprogramma definitief vaststellen.

Ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027

Het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 beschrijft de ambities en inzet voor schoon en gezond water, duurzaamheid en een waterveilig en klimaatbestendig gebied, en hoe we daar samen met onze partners aan willen werken. Het waterbeheerprogramma voldoet aan de eisen van een waterbeheerprogramma onder de Omgevingswet. 

In het ontwerp-waterbeheerprogramma is rekening gehouden met Europese en landelijke richtlijnen, waaronder de Kaderrichtlijn Water. Doel van deze richtlijn is schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. De KRW-maatregelen van De Stichtse Rijnlanden hebben al ter inzage gelegen in mei en juni 2021. Hierop is dus geen inspraak meer mogelijk. Het Ministerie van Infrastructuur en Water heeft een landelijke overkoepelende visie op het waterbeleid opgenomen in het Ontwerp Nationaal Waterprogramma (NWP). Onderdeel van dit plan zijn de maatregelen en doelen voor de Kaderrichtlijn Water van alle waterbeheerders. Het Nationaal Waterprogramma ligt nog ter inzage tot en met 22 september 2021. 


Ter inzage

Het ontwerp-waterbeheerprogramma ligt ter inzage vanaf dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 13 september 2021. U kunt de documenten in deze periode digitaal inzien via hdsr.nl/waterbeheerprogramma
U kunt de documenten ook fysiek inzien op het kantoor van het waterschap. In verband met coronamaatregelen kan dat alleen op afspraak op werkdagen, tijdens kantooruren op de volgende locatie:
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, 3994 DD Houten


Een zienswijze indienen

Van dinsdag 13 juli 2021 tot en met maandag 13 september 2021 kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp-waterbeheerprogramma. Een zienswijze indienen kan op de volgende manieren:

  1. Online via een ‘zienswijze-formulier’: het zienswijze-formulier vindt u op hdsr.nl/waterbeheerprogramma
  2. Digitaal via e-mail: stuur uw zienswijze per e-mail aan: waterbeheerprogramma@hdsr.nl Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.
  3. Schriftelijk via een brief: Richt uw brief aan de dagelijks bestuur van HDSR, t.a.v. afdeling OSA, Postbus 550, 3990 GJ Houten, onder vermelding van ‘ontwerp-waterbeheerprogramma’. 
  4. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via (030) 634 57 00.

Wij verzoeken u om de zienswijze zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Geef daarbij aan op welk onderdeel inclusief paginanummer van het ontwerp-waterbeheerprogramma uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is.

Wat gebeurt er met uw zienswijze? 

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt van ons een reactie. Een zienswijze kan leiden tot aanpassing van het ontwerp. Alle ontvangen zienswijzen verwerkt het dagelijks bestuur van het waterschap in een Nota van beantwoording. We informeren iedereen die een zienswijze heeft ingediend over de voorstellen aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur betrekt de Nota van beantwoording bij de vaststelling van het definitieve programma. Deze besluitvorming vindt eind 2021 plaats.  Uw zienswijze is mogelijk ook relevant voor een andere overheid en wordt in dat geval doorgestuurd naar de betreffende overheid. In dat geval wordt eerst contact met u opgenomen. 

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u contact opnemen via waterbeheerprogramma@hdsr.nl