Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Gemeenteraad stelt omgevingsvisie vast

De gemeenteraad van IJsselstein heeft de Omgevingsvisie IJsselstein vastgesteld. In deze visie is de ontwikkelrichting voor de fysieke leefomgeving in IJsselstein voor periode tot 2030 en verder weergegeven. De visie gaat in op onderwerpen als: Hoe gaan we om met de behoefte aan extra woningen? Hoe beschermen we onze natuur? Hoe gaan we om met het opwekken van duurzame energie? De omgevingsvisie is gebaseerd op bestaand beleid en is met inbreng van inwoners en maatschappelijke partijen opgesteld. De visie benoemt de kwaliteiten en identiteit van IJsselstein en geeft richting voor de vragen: Wat moet behouden blijven, wat kan verbeterd worden? 

De Omgevingsvisie IJsselstein is opgesteld vanwege de komst van de Omgevingswet. De visie wordt de komende periode aangevuld en verrijkt met nieuw beleid als dat nodig is, om ook een antwoord te geven op nieuwe ontwikkelingen in de ruimte. De visie gaat over een lange termijn en is dus in beweging. Voor de gemeente IJsselstein is de omgevingsvisie ook een uitnodiging aan inwoners en ondernemers om bij te dragen aan het behoud en de verbetering van hun leefomgeving. 

De visie heeft ter inzage gelegen van 17 juni 2021 tot en met 29 juli 2021. Na de inzageperiode is de visie op een aantal punten gewijzigd. Op 11 november 2021 heeft de gemeenteraad van IJsselstein de Omgevingsvisie IJsselstein gewijzigd vastgesteld. Bezwaar en beroep is niet mogelijk. De Omgevingsvisie IJsselstein is vanaf 25 november 2021 in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl of vanaf die datum gedurende 6 weken bij de publieksbalie van het stadhuis. De Omgevingsvisie treedt vanaf 26 november in werking.