Integrale Visie Openbare Ruimte

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een Integrale Visie Openbare Ruimte (IVOR), met een looptijd tot 2031, vast te stellen. Een visie die borg staat voor een openbare ruimte die IJsselsteiners verbindt en bijdraagt aan een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving, voor nú en in de toekomst. In de IVOR is beschreven wat IJsselsteiners belangrijk vinden voor de openbare ruimte in hun stad. Op hoofdlijnen zijn keuzes gemaakt die bepalend zijn voor elke ontwikkeling in de openbare ruimte. Én de IVOR biedt kansen om kennis en krachten te bundelen.

Wethouder Peter Bekker: IJsselsteiners zijn betrokken bij hun stad en iedereen heeft een eigen mening over de openbare ruimte. En ik juich dat toe en zeg altijd: IJsselstein heeft 34.000 ambassadeurs voor de openbare ruimte. Dus hebben wij iedereen de kans geboden mee te denken over de inrichting en beheer van onze openbare ruimte. Samen met inwoners, Klimaat Neutraal IJsselstein, het Groen Platform IJsselstein en andere experts hebben we doorgepraat op maatschappelijke thema’s (klimaatverandering, duurzaamheid, vergrijzing, ontmoeting en gezondheid) die invloed hebben op hoe we willen wonen, werken en recreëren in onze openbare ruimte. Ik ben blij met deze IVOR.

De IVOR is een visie. Om uitvoering te kunnen geven aan de IVOR is een viertal ambities geformuleerd:

  1. De cultuurhistorische waarden in IJsselstein blijven zichtbaar en vormen een inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen in de openbare ruimte.
  2. De openbare ruimte is toekomstbestendig; klimaatadaptief, duurzaam en groen natuurlijk zijn de norm.
  3. IJsselstein is een gezonde, veilige en vitale stad waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en beweging.
  4. IJsselsteiners werken samen aan een openbare ruimte ván en vóór alle IJsselsteiners.

De uitvoering van de IVOR zal worden vastgelegd in een Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). In een IBOR wordt bepaald hoe het onderhoud plaats vindt en er wordt op basis van actuele areaalgegevens (aantallen en status bankjes, lantaarnpalen, bruggen, bomen, e.d.) een meerjarenonderhoudsplan en een uitvoeringsplan per vakgebied opgesteld.

De IVOR is te lezen via ivorijsselstein.nl.