Op donderdag 19 mei is het stadhuis gesloten in verband met een bijeenkomst voor alle medewerkers. Telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Alleen voor spoedgevallen kunt u bellen met het calamiteitennummer 06 212 15 202. De receptie is wel geopend voor het afhalen van ID-kaarten, rijbewijzen en paspoorten.
 

Ontwerpend onderzoek inpassing zonnevelden

De gemeente IJsselstein vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave door de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Om dit te bereiken moeten we meer duurzame elektriciteit opwekken met zon- en windenergie. Tussen september 2020 en januari 2021 hebben we als gemeente samen met inwoners, bedrijven en stakeholders gekeken waar er in IJsselstein kansen liggen voor zonnevelden en windturbines. Dit heeft geleid tot het toets- en afwegingskader duurzame energie. Hierin zijn zoekgebieden aangewezen voor zonnevelden, deze zijn opgenomen in de Regionale Energiestrategie.

Gebied Hollandse IJssel en de Noord IJsseldijk
Een van deze gebieden is het gebied rond de Hollandse IJssel en de Noord IJsseldijk. Voordat we in dit gebied ruimte zouden kunnen geven voor zonnevelden, willen we eerst goede afspraken maken, specifiek voor dit gebied. Daar willen we in 2022 met inwoners, bedrijven en stakeholders over in gesprek. 

Om de verdere uitwerking te kunnen doen, laten we eerst een ontwerpend onderzoek uitvoeren. Een onderzoek waarbij in kaart wordt gebracht hoe een zonneveld zo kan worden ingericht dat het zo goed mogelijk past bij de landschappelijke en cultuur-historische waarden van het gebied. Dit onderzoek is in november 2021 gestart. Tijdens dit onderzoek gaan meerdere experts aan de slag en voeren zij ook al eerste gesprekken met stakeholders. De gemeente vraagt een onafhankelijk advies. Het ontwerpend onderzoek heeft dus nog geen formele status, maar biedt wel handvatten om daarna tot kwaliteitseisen voor zonnevelden te komen.

In gesprek met belanghebbenden
Nadat het ontwerpend onderzoek is afgerond willen we de resultaten graag bespreken met inwoners, bedrijven en stakeholders. Dit zal rond de zomer van 2022 zijn. Tegen die tijd zal meer informatie volgen over waar en wanneer deze gesprekken plaatsvinden. Op die manier werken we samen toe naar gebiedsgerichte afspraken over de zonnevelden op basis waarvan de gemeente een initiatief straks beoordeelt.

Overzicht proces
In de tabel is weergegeven welke stappen we doorlopen in het proces rondom de zonnevelden. Deze tabel is bedoeld als indicatie. Het kan zijn dat we het proces of de planning in de toekomst moeten bijstellen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen rondom corona of door andere omstandigheden. 

Wat Wanneer Wie is betrokken Wat is het doel
Toets- en afwegingskader duurzame energie Vastgesteld door de gemeenteraad mei 2021 Participatieproces doorlopen met belanParticipatieproces doorlopen met belanghebbenden Bepalen waar in de gemeente mogelijkheden zijn om duurzame energie op te wekken
Ontwerpend onderzoek zoekgebied zonnevelden Hollandse IJssel en Noord-IJsseldijk Vierde kwartaal 2021 Eerste kwartaal  2022 Onafhankelijke experts  Nadere landschappelijke randvoorwaarden voor zonnevelden in beeld brengen zodat we op basis hiervan met belanghebbenden in gesprek kunnen gaan
Participatietraject Eerste en tweede kwartaal 2022 Inwoners, bedrijven, overige belanghebbenden We willen inwoners, bedrijven en stakeholders raadplegen en om advies vragen over de wijze waarop we zonnevelden in kunnen passen in het landschap en weten welke wensen er vanuit de samenleving zijn om bv. financieel te participeren. Het ontwerpend onderzoek vormt hiervoor de eerste basis
Opstellen uitnodigingskader Vierde kwartaal 2022 Eerste kwartaal 2023 Gemeente IJsselstein We stellen het concept uitnodigingskader op: welke voorwaarden vinden we belangrijk en welke eisen stellen we aan initiatiefnemers van een zonneveld
Toetsen van uitndogingskader Tweede kwartaal 2023 Inwoners, bedrijven, overige belanghebbenden We toetsen of we voorwaarden goed verwoord hebben n.a.v. het doorlopen participatietraject
Voorleggen en vaststellen uitnodigingskader  Tweede kwartaal 2023 Gemeente IJsselstein Formeel vaststellen afspraken zonnevelden
In behandeling nemen van initiatieven en in werking stellen planologische procedures Na vaststelling Initiatiefnemers melden zich bij gemeente  Gemeente neemt aanvragen in behandeling conform het vastgestelde uitnodigingskader. Gemeente stelt planologische procedures in werking die nodig zijn voor de betreffende aanvraag. (Vergunningen, zo nodig bestemmingsplan etc.)