Plannen bekend hoe regio Utrecht in 2030 energie opwekt

De Regionale Energie Strategie (RES) van de regio U16 is gepubliceerd. Het resultaat van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten. In de RES staat hoe de regio 1,8 Terawattuur (TWh) aan wind- en zonne-energie in 2030 wil opwekken en welke warmtebronnen mogelijk beschikbaar zijn. 

Iedere gemeente draagt zijn steentje bij aan het overstappen op duurzame energie. Sommige gemeenten zijn daarmee verder dan andere gemeenten. Na de zomer besluiten de gemeenteraden, de algemeen besturen van de waterschappen en de provinciale staten over de RES. Na de vaststelling kunnen inwoners blijven meedenken en meepraten over het uitwerken ervan. 

Overstap naar duurzame energie is een belangrijke stap

Gemeenten binnen regio U16 leveren samen een bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Het overstappen op duurzame energiebronnen is naast energie besparen, een van de belangrijkste stappen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om de energietransitie vorm te geven, werken in heel Nederland gemeenten, waterschappen en provincie samen in energieregio’s. Samen moeten de 30 energieregio’s in 2030 minstens 35 TWh elektriciteit op een duurzame manier opwekken. Deze ambitie leggen de energieregio’s onderbouwd vast in hun Regionale Energiestrategie (RES). 

Hoeveel elektriciteit gaan we opwekken en hoe

Om op een duurzame manier in de energievraag te voorzien wil de regio U16 in 2030 een hoeveelheid van 1,8 TWh duurzame elektriciteit opwekken. Dit is de helft van het huidige elektriciteitsverbruik, een zesde van het elektriciteitsverbruik in 2050 en vergelijkbaar met het elektriciteit verbruikt van 540.000 huishoudens. 1,8 TWh zou je bijvoorbeeld kunnen opwekken met 26 windturbines, 800 hectare zonnevelden en 300 tot 500 hectare grote daken met zonnepanelen.

Van Ontwerp-RES naar RES 1.0

In april 2020 is de Ontwerp-RES vastgesteld. Vervolgens is in kaart gebracht op hoeveel grote daken zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Daarnaast heeft iedere gemeente in de regio in kaart gebracht welke kansen inwoners en betrokken organisaties zien om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Hieruit kwam naar voren voor welke gebieden er draagvlak is vanuit inwoners voor windmolens of zonnevelden en welke randvoorwaarden er zijn. Er is ook onderzocht of de plekken voor zon- en windenergie makkelijk kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit alles heeft geleid tot concrete kansrijke gebieden voor windmolens en zonnevelden. 

Verder bouwen aan de RES in 2021 en daarna

In 2021 en daarna werkt de regio met inwoners, ondernemers en andere betrokken organisaties verder aan de RES. De regio gaat onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat een zonneveld of windmolen geen ongewenste gevolgen heeft voor de natuur en landschappelijke inpassing of waar dit zelfs van toegevoegde waarde kan zijn voor de natuurwaarde. Ook de effecten op de gezondheid van inwoners worden onderzocht. Gemeenten blijven in gesprek met inwoners over de plannen en de concretisering van zoekgebieden. Netbeheerder Stedin voert het gesprek over de manier waarop en wanneer de initiatieven kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energie Strategie geactualiseerd en aangevuld met de initiatieven uit de regio. Gemeenten, de provincie Utrecht en de vier waterschappen zijn vanuit ieders verantwoordelijkheid bezig om de energietransitie te stimuleren bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo blijft de regio U16 stappen zetten naar minder CO2 uitstoot in 2030 en verder.