Twee jaar urgentieagenda

Twee jaar geleden nam burgemeester Patrick van Domburg, in het bijzijn van raadsleden, inwoners en ondernemers, de Urgentieagenda in ontvangst. Een agenda met 40 concrete ideeën waarmee de ontwikkeling van IJsselstein versneld kan worden en die op draagvlak in de stad kunnen rekenen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er hard gewerkt aan de punten uit de agenda. Veel onderdelen zijn al afgerond en een aantal volgt op korte termijn. De punten die nog niet gereed zijn gaan voornamelijk over bouwen. Hiervoor zijn echter wel al diverse projecten in gang gezet. 

Burgemeester Patrick van Domburg: De gemeente, inwoners, ondernemers en de maatschappelijke organisaties hebben de afgelopen twee jaar samengewerkt aan IJsselstein. Het is mooi om te zien dat meer dan de helft van de afgesproken punten van de Urgentieagenda al gerealiseerd is. En we zijn nog niet klaar, we zullen ook in de toekomst samen optrekken bij de opdrachten waar IJsselstein voor staat. 
Helaas heeft corona ervoor gezorgd dat sommige punten van de Urgentieagenda langer in beslag nemen. De komende periode gebruiken we dan ook om deze punten alsnog in te vullen.

De vier belangrijkste punten op de Urgentieagenda, die twee jaar geleden genoemd zijn door inwoners: Er moeten meer huizen komen; Zet IJsselstein op de kaart; Investeer in een levendige binnenstad én betrek daarbij de IJsselsteiners. Inwoners weten als geen ander wat er nodig is en wat goed is voor hun buurt of straat. Datzelfde geldt ook voor een levendige binnenstad. Winkeliers, horecaondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente werken samen aan onderwerpen als leegstand bestrijden, parkeren en een schone, gezellige binnenstad. 

Website en dienstverlening

In 2019 bleek er een grote behoefte te zijn, van zowel inwoners als gemeente, voor een nieuwe website. Inwoners wilden een overzichtelijke website, waarin meedoen centraal staat én waar up-to-date informatie over lopende projecten te vinden is. In januari 2021 is deze website gelanceerd. De website is toegankelijk voor alle doelgroepen, overzichtelijk en biedt een mogelijkheid om digitaal producten aan te vragen. Er wordt nog gewerkt aan een online mogelijkheid op de website waarmee makkelijk met inwoners kan worden gecommuniceerd en geparticipeerd. 

Inwoners, ondernemers en belanghebbenden namen ook de dienstverlening van zowel de gemeente als de uitvoerende partijen, zoals RMN en Pulse, onder de loep. Het afgelopen jaar zijn er nieuwe servicenormen afgesproken met alle partijen. Ook vindt monitoring plaats op het nakomen van die afspraken en de kwaliteit van afhandeling. De afspraken over dienstverlening zijn vastgelegd in de dienstverleningsvisie. 

Bouwen

Acht punten van de Urgentieagenda gaan over bouwen. Meer sociale huur, betaalbare woningen voor jongeren en meer woningen voor senioren. IJsselstein heeft dringend huizen nodig. In de woonvisie van 2019 is vastgelegd dat de gemeente tot 2030 2.500 woningen wil bouwen. De eerste woningen op Eiteren zijn inmiddels gerealiseerd en op de Hitteschild en Poortdijk wordt al gebouwd. De mogelijkheid voor bouwen in IJsselveld-Oost, Lagebiezen en op de Zendmastlocatie worden verder verkend. 

Verdergaande samenwerking

IJsselsteiners zijn betrokken inwoners. Zij blijven graag op de hoogte van alles wat er in de stad gebeurt. Ook praten zij graag mee over allerlei onderwerpen die voor hen belangrijk zijn en willen zij terugkoppeling van de uitkomsten van participatie. De gemeente deelt deze wensen met de inwoners. Daarom zoekt de gemeente zoveel mogelijk samenwerking met inwoners en ondernemers. Zo hebben IJsselsteiners afgelopen jaar veelvuldig meegedacht over het verbeteren van speelvoorzieningen, de omgevingsvisie en de energietransitie. Participatie zal ook in de toekomst zoveel mogelijk een vast onderdeel uitmaken van de projecten van de gemeente. De inwoner denkt en bepaalt zo mee hoe de stad eruit komt te zien.

Meedoen 

Op de pagina Meedoen staan alle 40 punten uitgewerkt: Wat de gemeente doet of heeft gedaan met de punten en wanneer zij denken klaar te zijn. Heeft u ook een goed idee voor de stad? Meedoen@ijsselstein.nl is de postbus voor alle nieuwe tips en ideeën voor IJsselstein.